Generera text

Åtgärden Generera text skickar en instruktion till OpenAI som returnerar den genererade texten.

Anslutning

Om du vill börja använda OpenAI-åtgärder så måste du först ansluta Flow till ditt OpenAI-konto genom att lägga till en API-nyckel.

Fält

Åtgärden Generera text innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden "Generera text".
Fält Beskrivning
Prompt Krävs. Ange en prompt om att generera den text du vill ha.
Modell Krävs. Den OpenAI-modell som du vill använda. Får standardinställningen "gpt-3.5-turbo-instruct". Se "/v1/completions" i [OpenAI-dokumentationen](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility) för kompatibla modeller.
Ändelse Suffixet som kommer efter slutförande av infogad text.
Temperature Samplingtemperatur som ska användas. Högre värden innebär att modellen tar fler risker.
Top P Alternativ till sampling med temperatur som kallas för kärnsampling.
Stopp När den här enstaka ASCII-strängen har uppnåtts kommer API att sluta generera ytterligare slutförandetoken.
Presence Penalty Nummer mellan -2,0 och 2,0. Positiva värden missgynnar nya token baserat på om de finns med i texten hittills eller ej, vilket ökar modellens sannolikhet att generera nya ämnen.
Frekvensstraff Nummer mellan -2,0 och 2,0. Positiva värden missgynnar nya token baserat på deras befintliga frekvens i texten hittills, vilket minskar modellens sannolikhet att upprepa samma rad ordagrant.
Logit Bias Ändra sannolikheten för att specifika token visas i slutförandet. Accepterar JSON.

Returnera data

Åtgärden Generera text returnerar ett enda fält som kallas text och som innehåller den genererade texten.

Utlösare

Åtgärden Generera text kan användas med vilken utlösare som helst.

API-referens

Flow anropar det nu föråldrade OpenAI Completions API:et för att generera text. Granska OpenAI-API:et för att få mer information.

Vanliga frågor

Jag angav en annan modell och fortsätter att få ett fel när jag kör åtgärden. Vad händer?

Om du får felet, This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint., så är den modell du angav inte kompatibel med det OpenAI-API som Flow använder för den här åtgärden. Vi rekommenderar att du accepterar standardmodellen eller en modell som listas för /v1/completions i OpenAI-dokumentationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis