Tạo văn bản

Thao tác Tạo văn bản gửi lời nhắc đến OpenAI và trả về văn bản được tạo.

Kết nối

Để bắt đầu sử dụng các thao tác OpenAI, trước hết bạn phải kết nối Flow với tài khoản OpenAI bằng cách thêm khóa API.

Trường

Thao tác Tạo văn bản chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Tạo văn bản.
Trường Mô tả
Nhắc nhở Bắt buộc. Nhập lời nhắc tạo văn bản bạn muốn.
Mô hình Bắt buộc. Mô hình OpenAI bạn muốn sử dụng. Mặc định là "gpt-3.5-turbo-instruct". Đối với mô hình tương thích, tham khảo "/v1/completions" trong [Tài liệu OpenAI](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility).
Hậu tố Hậu tố xuất hiện sau khi hoàn thành văn bản được chèn.
Temperature Cài đặt temperature của mẫu để sử dụng. Giá trị cao hơn nghĩa là mô hình sẽ có nhiều rủi ro hơn.
Top P Cách thay thế cho lấy mẫu có nhiệt độ, gọi là lấy mẫu hạt nhân.
Dừng Khi đạt đến chuỗi ASCII duy nhất này, API sẽ ngừng tạo thêm token hoàn thành.
Presence Penalty Số từ -2.0 đến 2.0. Giá trị dương xử phạt token mới dựa trên việc token đó đã từng xuất hiện trong văn bản hay chưa, qua đó làm tăng khả năng nói về các chủ đề mới của mô hình.
Hình phạt về tần suất Số từ -2.0 đến 2.0. Giá trị dương xử phạt token mới dựa trên tần suất hiện tại của token trong văn bản, qua đó làm giảm khả năng lặp lại nguyên văn cùng một dòng của mô hình.
Logit Bias Sửa đổi khả năng token được chỉ định hiển thị trong bước hoàn thành. Chấp nhận JSON.

Dữ liệu trả về

Thao tác Tạo văn bản trả về một trường duy nhất tên là text chứa văn bản đã tạo.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Tạo văn bản với bất kỳ yếu tố kích hoạt nào.

Tham chiếu API

Flow gọi OpenAI completions API hiện đã cũ để tạo văn bản. Để tìm hiểu thêm, xem lại OpenAI API.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nhập mô hình khác và tiếp tục gặp lỗi khi chạy thao tác. Điều gì đang xảy ra?

Nếu bạn gặp lỗi This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint., thì mô hình bạn nhập không tương thích với OpenAI API mà Flow sử dụng cho thao tác này. Bạn nên chấp nhận mô hình mặc định hoặc một mô hình được liệt kê cho /v1/completions trong tài liệu OpenAI.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí