การวัดประสิทธิภาพทางการตลาด

ในหน้าการตลาดใน Shopify admin คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพและจำนวนผู้เข้าชมที่แคมเปญทางการตลาดของคุณสร้างให้กับร้านค้าออนไลน์ รายงานเกี่ยวกับเซสชันร้านค้าออนไลน์และอัตราคอนเวอร์ชันของตะกร้าสินค้าจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญทางการตลาดที่คุณสร้างใน Shopify ได้ หากต้องการดูข้อมูลประสิทธิภาพการทำการตลาด ให้ไปที่หน้าการตลาดในส่วน Shopify admin

หมายเหตุ: ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการอัปเดตตัวชี้วัดและข้อมูลในรายงานของคุณ

ข้อมูลประสิทธิภาพ

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของผลลัพธ์ทางการตลาดได้ในหน้าการตลาด ข้อมูลสรุปจะมีข้อมูลในช่วง 30 วันที่ผ่านมาและแสดงการเปรียบเทียบในช่วง 30 วันก่อนหน้า โดยประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วัดต่อไปนี้:

 • เซสชันร้านค้าออนไลน์ - จำนวนเซสชันทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณในช่วง 30 วัน (เซสชันคือช่วงเวลากิจกรรมของผู้เยี่ยมชมที่ต่อเนื่อง)
 • ยอดขายจากการตลาด - จำนวนยอดขายทั้งหมดที่มีที่มาจากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ซึ่งมาจากแคมเปญทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify และแหล่งการตลาดภายนอกใดๆ ที่แชร์ข้อมูลกับ Shopify
 • คำสั่งซื้อจากการตลาด - จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีที่มาจากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ซึ่งมาจากแคมเปญทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify และแหล่งการตลาดภายนอกใดๆ ที่แชร์ข้อมูลกับ Shopify
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาด้านการตลาด - จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายในแคมเปญการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify และแหล่งการตลาดภายนอกใดๆ ที่แชร์ข้อมูลกับ Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าชมร้านค้า

เมื่อคลิกที่เซสชันร้านค้าออนไลน์ในหน้าการตลาดของ Shopify ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ:

 • จำนวนผู้เข้าชมร้านค้าออนไลน์ตามเวลา - เซสชันทั้งหมดจากรอบระยะเวลา 30 วันเมื่อเทียบกับเซสชันทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • คอนเวอร์ชันร้านค้าออนไลน์ - เปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เกิดคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนเซสชันทั้งหมดที่คอนเวิร์ทแล้วและไม่สามารถคอนเวิร์ทได้
 • แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยม - แหล่งที่มาที่ทำให้เกิดเซสชันส่วนใหญ่ในร้านค้าออนไลน์ในช่วง 30 วัน
 • แหล่งที่มาของยอดขายยอดนิยม - แหล่งที่มาทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดเซสชันที่มีผลลัพธ์ยอดขายรวมสูงสุดสำหรับร้านค้าออนไลน์ในช่วง 30 วัน
 • ตำแหน่งที่ตั้งยอดนิยม - ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่สูงที่สุดในช่วง 30 วัน

ข้อมูลเชิงลึกของการเข้าชมร้านค้าออนไลน์บางรายการจะเชื่อมโยงไปยังรายงานที่มีข้อมูลเพิ่มเติม มี 3 รายงานที่สามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลเชิงลึกของการเข้าชม ดังนี้

 • รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยม
 • รายงานตำแหน่งที่ตั้งการเข้าชมยอดนิยม
 • รายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์

รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยม

แสดงแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมตามจำนวนทั้งหมดของเซสชัน คำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ หรืออัตราคอนเวอร์ชัน มูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษีและการจัดส่ง แต่จะแตกต่างจากยอดขายทั้งหมดไม่รวมการคืนสินค้า

รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยมประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม - เว็บไซต์หรือบริการที่ลูกค้าใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ
 • อัตราคอนเวอร์ชัน - เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อ
 • คำสั่งซื้อ - จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง
 • มูลค่าคำสั่งซื้อ - มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อใดๆ ที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง มูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษีและการจัดส่ง แต่จะแตกต่างจากยอดขายทั้งหมดไม่รวมการคืนสินค้า
 • เซสชัน - จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง

รายงานตำแหน่งที่ตั้งการเข้าชมยอดนิยม

แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บยอดนิยมของร้านค้าออนไลน์ตามจำนวนทั้งหมดของเซสชัน คำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ หรืออัตราคอนเวอร์ชัน มูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษีและการจัดส่ง แต่จะแตกต่างจากยอดขายทั้งหมดไม่รวมการคืนสินค้า

รายงานตำแหน่งที่ตั้งการเข้าชมยอดนิยมประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้ง - ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ลูกค้าอยู่ในระหว่างที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
 • อัตราคอนเวอร์ชัน - เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อ
 • คำสั่งซื้อ - จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง
 • มูลค่าคำสั่งซื้อ - มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อใดๆ ที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง มูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษีและการจัดส่ง แต่จะแตกต่างจากยอดขายทั้งหมดไม่รวมการคืนสินค้า
 • เซสชัน - จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง

รายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์

แสดงว่าลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณอย่างไร รายงานจะแสดงจำนวนเซสชันที่เข้าถึงแต่ละขั้นตอนในกราฟคอนเวอร์ชันจากหน้าหลักบนเว็บไซต์ของคุณ การเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า การเข้าถึงหรือดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น รายงานนี้ยังมีแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงเซสชันผ่านขั้นตอนคอนเวอร์ชันอีกด้วย

รายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนคอนเวอร์ชัน - ขั้นตอนในกราฟคอนเวอร์ชันที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึง
 • เซสชัน - จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงในแต่ละขั้นตอน

เมื่อคุณจัดเรียงเซสชันตามค่าจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยในรายงานคอนเวอร์ชันร้านค้าออนไลน์ ระบบจะจัดเรียงเฉพาะแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมในแต่ละประเภทการรายงานเท่านั้น ประเภทการรายงานต่างๆ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมดหรือการเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าจะไม่จัดเรียงตามยอดรวม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีผู้เข้าชมจาก Facebook และ DuckDuckGo หากคุณจัดเรียงรายงานตามเซสชัน จะมีเพียงคำสั่งซื้อของ Facebook และ DuckDuckGo เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเภทการรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการตลาดในส่วนข้อมูลวิเคราะห์ ให้ดูที่รายงานการตลาด หากคุณต้องการดูรายงานเรื่องผลลัพธ์ของแคมเปญทางการตลาดที่ใช้แอปการตลาดจากภายนอก ให้ดูที่รายงานกิจกรรมทางการตลาด

การดูยอดขายและเซสชันต่างๆ ที่มีที่มาจากแคมเปญทางการตลาด

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของยอดขายและเซสชันต่างๆ ที่มีที่มาจากแต่ละแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ได้บริเวณข้างใต้ข้อมูลสรุปของผลลัพธ์ทางการตลาด โดยข้อมูลแยกย่อยจะมีข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ปรากฏในส่วนนี้จึงอาจแตกต่างจากข้อมูลสรุป ซึ่งจะมีเพียงข้อมูลย้อนหลัง 30 วันเท่านั้น

ดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

ดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify โดยรายงานดังกล่าวจะมีข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน

ผลลัพธ์ที่แสดงในรายงานกิจกรรมทางการตลาดขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม ตัวอย่างเช่น หากกำลังเผยแพร่โฆษณา คุณจะเห็นข้อมูลที่เจาะจงของแต่ละโฆษณา เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อิมเพรสชั่น และจำนวนคลิก หากเขียนโพสต์ต่างๆ ลง Facebook คุณจะไม่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา รายงานสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างโดยใช้แอปจากภายนอกจะมีเพียงข้อมูลที่ใช้งานได้สำหรับ Shopify จากแอป

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีการระบุที่มาจากกิจกรรมทางการตลาด คุณยังสามารถดูรายละเอียดคอนเวอร์ชันได้จากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตลาดใน Shopify Admin
 2. คลิกที่ชื่อของแคมเปญทางการตลาดเพื่อดูกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify สำหรับแคมเปญดังกล่าว
 3. เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมทางการตลาด แล้วจึงคลิกที่ดูรายงาน

การทำความเข้าใจรายงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับแคมเปญที่สร้างขึ้นใน Shopify

รายงานกิจกรรมทางการตลาดจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบที่ระบุที่มาได้จากกิจกรรมทางการตลาดที่คุณขึ้นใน Shopify คุณสามารถใช้รายงานดังกล่าวเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมทางการตลาดของคุณได้

เซสชันและยอดขายต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify จะอิงจากการโต้ตอบแบบคลิกครั้งสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้ารายหนึ่งคลิกที่โฆษณา Facebook ที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะระบุว่ายอดขายดังกล่าวมีที่มาจากกิจกรรมแคมเปญทางการตลาดที่หมายถึงโฆษณา Facebook ใน Shopify

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นโดยใช้แอปจากภายนอกจะแสดงอยู่ในส่วนการตลาดที่สร้างขึ้นภายนอก Shopifyในหน้าการตลาดของ Shopify หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจากภายนอกที่ใช้สร้างกิจกรรมทางการตลาดได้ ให้ดูที่จัดการคอลเลกชันการตลาดของ Shopifyใน Shopify App Store หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่ากิจกรรมทางการตลาดของคุณด้วยแอปของบุคคลภายนอก ให้ดูที่เอกสารประกอบสำหรับแอป

รายงานที่ว่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์บางส่วนของกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify:

 • เซสชัน: จำนวนเซสชันจากกิจกรรมทางการตลาดของคุณ เซสชันคือช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมทำกิจกรรมต่อเนื่อง รวมผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้ที่กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา: จำนวนเงินที่ใช้ไปกับกิจกรรมทางการตลาด
 • เพิ่มลงในตะกร้าสินค้าแล้ว: จำนวนเซสชันทั้งหมดที่ลูกค้าได้เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
 • คำสั่งซื้อ: จำนวนเซสชันทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อ
 • อัตราการสั่งซื้อ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่มีการสั่งซื้อ
 • ยอดขาย: ยอดขายทั้งหมดจากคำสั่งซื้อที่มาจากกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วยยอดขายรวม การจัดส่ง และภาษี โดยไม่รวมส่วนลดและการคืนสินค้า
 • อิมเพรสชั่น: จำนวนครั้งที่มีผู้ดูกิจกรรมทางการตลาด

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify

หากคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify แล้วดูรายงานของ Shopify คู่กับรายงานจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง คุณอาจพบเห็นความแตกต่างเป็นบางส่วน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความแตกต่างของวิธีที่ Shopify กับที่อื่นใช้ในการระบุที่มาของการปฏิสัมพันธ์ ยอดขาย อีกทั้งยังรวมถึงความล่าช้าในการซิงค์ข้อมูลด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฆษณา Facebook ใน Shopify แล้วดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมดังกล่าวใน Shopify ควบคู่ไปกับข้อมูลของโฆษณาที่ว่านี้ใน Facebook รายงานทั้งสองฉบับก็อาจจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ: รายงานอีเมลแจ้งการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้นพร้อมให้ใช้งานในส่วนการตลาดของ Shopify และแสดงเฉพาะข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป

ข้อแตกต่างของการระบุแหล่งที่มา

คุณอาจะเห็นข้อแตกต่างด้านยอดขายและข้อมูลคำสั่งซื้อระหว่างรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify และรายงานจากแอปการตลาดหรือแพลตฟอร์มภายนอก ซึ่งคุณใช้เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด

เช่น หากคุณใช้แคมเปญทางอีเมลและแคมเปญ Google Shopping พร้อมกัน ในกรณีนี้ หากลูกค้าคลิกทั้งอีเมลของคุณและโฆษณา Google Shopping ระบบจะบันทึกคอนเวอร์ชันของพวกเขาแยกส่วนกัน แต่รายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify จะระบุแหล่งที่มาของยอดขายเฉพาะแหล่งที่มาจากโฆษณาซึ่งคลิกในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

ข้อแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

คุณอาจเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify เมื่อเทียบกับรายงานจากภายนอกสำหรับบริการเดียวกัน เช่น คุณอาจเห็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับแคมเปญ Facebook มูลค่า 10 ดอลลาร์ในรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify แต่ในตัวจัดการโฆษณาของ Facebook แสดงมูลค่าเป็น 13 ดอลล่าร์สำหรับแคมเปญเดียวกัน ยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับแอปการตลาดอาจใช้เวลาซิงค์ข้อมูลกับ Shopify ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งความล่าช้านี้อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ขีดจำกัดค่าใช้จ่ายของคุณควบคุมโดยบริการโฆษณา ดังนั้นความล่าช้านี้ไม่ทำให้คุณใช้จ่ายเกินงบที่กำหนดไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี