Đánh giá hiệu quả tiếp thị

Trong mục Tiếp thị trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xem lại kết quả của hoạt động tiếp thị. Mục Tiếp thị bao gồm các dữ liệu sau:

  • Bản tóm tắt tiếp thị: Các chỉ số hiệu suất tiếp thị chính được theo dõi theo thời gian.
  • Kênh tiếp thị: Kênh tiếp thị và kết quả của kênh tiếp thị được đo lường dựa trên các chỉ số hiệu suất chính như doanh số, số phiên, giá trị đơn hàng trung bình và tỷ lệ chuyển đổi.
  • Hoạt động tiếp thị: Các hoạt động và kết quả tiếp thị gần đây nhất, bạn có thể lọc theo kênh.

Để xem dữ liệu hiệu suất tiếp thị, vào trang Tiếp thị trên trang quản trị Shopify. Nhân viên cần quyền truy cập Trang chủ, Báo cáoTiếp thị để xem dữ liệu hiệu suất tiếp thị.

Tóm tắt tiếp thị

Bạn có thể xem bản tổng hợp kết quả tiếp thị trên trang Tiếp thị. Theo mặc định, khoảng ngày hiển thị 30 ngày qua và so sánh với 30 ngày trước đó. Bạn có thể thay đổi khoảng ngày và khoảng ngày so sánh bằng cách sử dụng hộp chọn ngày.

Bản tóm tắt tiếp thị gồm có các số liệu sau:

Số liệu Mô tả
Số phiên của cửa hàng trực tuyến Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến. Phiên là khoảng thời gian mà khách truy cập hoạt động, trong đó mỗi lượt truy cập của họ vào cửa hàng trực tuyến cách nhau chưa đến 30 phút.
Tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến Tỷ lệ phần trăm tổng số phiên đem lại đơn hàng.
Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) Giá trị trung bình của tất cả đơn hàng. AOV được tính bằng tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá, sau đó chia cho tổng số đơn hàng.
Tổng số hàng bán được Doanh thu thực (tổng doanh thu trừ đi các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại) cộng thuế và phí vận chuyển. Phép tính này bao gồm đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng.
Doanh số thu được do tiếp thị Tổng doanh số có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.
Đơn hàng có được nhờ tiếp thị Tổng số đơn hàng có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.

Thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập

Trên trang Tiếp thị trong Shopify, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến, bao gồm dữ liệu sau:

Số liệu Mô tả
Lưu lượng truy cập cửa hàng trực tuyến theo thời gian Tất cả phiên trong khoảng thời gian đã chọn so với tất cả các phiên từ khoảng thời gian trước đó.
Chuyển đổi trên cửa hàng trực tuyến Tỷ lệ phần trăm số phiên của cửa hàng trực tuyến đem lại đơn hàng trên tổng số phiên.
Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu Các nguồn trực tuyến mang đến nhiều phiên nhất cho cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian đã chọn.
Nguồn doanh thu hàng đầu Nguồn mang đến các phiên cửa hàng trực tuyến đã tạo ra tổng doanh số cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu Vị trí địa lý liên quan đến số phiên cao nhất của cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian đã chọn.

Di chuột đến biểu tượng báo cáo bên cạnh mục Số phiên của Cửa hàng trực tuyến, sau đó nhấp vào Xem báo cáo để truy cập thông tin chuyên sâu về lưu lượng truy cập.

Xem các thông tin chi tiết hơn về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến

Một số thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến cũng liên kết đến báo cáo chứa nhiều dữ liệu hơn. Có thể truy cập ba báo cáo từ thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập:

Báo cáo về nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu

Báo cáo nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu hiển thị các nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu gồm các cột sau:

Cột Mô tả
Nguồn lưu lượng truy cập Trang web hoặc dịch vụ khách hàng dùng để tiếp cận trang web của bạn.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm số phiên đem lại đơn hàng.
Đơn hàng Tổng số đơn hàng có được nhờ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.
Giá trị đơn hàng Tổng giá trị tất cả đơn hàng có được nhờ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển, không bao gồm đơn hàng trả lại.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu

Hiển thị vị trí địa lý hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu bao gồm các cột sau:

Cột Mô tả
Địa điểm Vị trí địa lý của khách hàng khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm số phiên đem lại đơn hàng.
Đơn hàng Tổng số đơn hàng có được nhờ các phiên từ mỗi địa điểm nguồn lưu lượng truy cập.
Giá trị đơn hàng Tổng giá trị của mọi đơn hàng có được nhờ các phiên từ mỗi địa điểm nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển, không bao gồm đơn hàng trả lại.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến từ mỗi địa điểm nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị tỷ lệ khách hàng chuyển đổi từ phiên thành doanh số. Báo cáo hiển thị số phiên đạt đến từng giai đoạn trong phễu chuyển đổi, từ bước truy cập trang web, thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho đến bước thanh toán và cuối cùng là chuyển đổi hoặc hoàn tất thanh toán. Báo cáo này còn có một biểu đồ hiển thị trực quan số phiên qua các giai đoạn chuyển đổi.

Báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến gồm các cột sau:

Cột Mô tả
Bước chuyển đổi Bước trong phễu chuyển đổi mà khách truy cập đã đạt đến.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến đã đạt đến mỗi bước trong phễu chuyển đổi.

Khi bạn sắp xếp Phiên theo thứ tự giá trị tăng dần hoặc giảm dần trong báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến, chỉ các nguồn lưu lượng truy cập được sắp xếp trong từng danh mục báo cáo. Danh mục báo cáo như All traffic (Tất cả lưu lượng truy cập) hoặc Added to cart (Thêm vào giỏ hàng) không sắp xếp lại dựa trên giá trị tổng.

Ví dụ: Giả sử bạn có lưu lượng truy cập từ Facebook và DuckDuckGo. Nếu bạn sắp xếp báo cáo theo Phiên thì chỉ đơn hàng của Facebook và DuckDuckGo sẽ thay đổi trong mỗi danh mục báo cáo.

Để biết thông tin về báo cáo tiếp thị trong mục Phân tích, tham khảo Báo cáo tiếp thị. Để xem báo cáo về kết quả của các chiến dịch tiếp thị sử dụng ứng dụng tiếp thị bên thứ ba, tham khảo Báo cáo hoạt động tiếp thị.

Doanh số và đơn hàng có được từ tiếp thị

Trong phần Tóm tắt tiếp thị, bạn có thể xem lượng doanh số và số phiên có được từ hoạt động tiếp thị. Để có thêm dữ liệu cụ thể, nhấp vào Xem báo cáo.

Bạn có thể dùng các báo cáo và mô hình dữ liệu sau để hiểu chi tiết hơn về doanh số và đơn hàng có được từ hoạt động tiếp thị:

Báo cáo hiệu suất kênh hàng đầu

Mục Hiệu suất kênh hàng đầu hiển thị năm kênh tiếp thị hàng đầu của cửa hàng và thông tin chi tiết của từng kênh về doanh số, số phiên, số đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình (AOV), khách hàng lần đầu và khách hàng quen. Báo cáo dựa trên tham số UTM và hoạt động của ứng dụng đã kết nối với cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể nhấp vào Xem báo cáo kênh để truy cập báo cáo Hiệu suất kênh đầy đủ đối với tất cả các kênh tiếp thị của cửa hàng. Bạn cũng có thể nhấp vào chiến dịch cụ thể để xem báo cáo chi tiết về chiến dịch đó.

Báo cáo hiệu suất kênh

Trong báo cáo Hiệu suất kênh, bạn có thể xem danh sách tất cả các kênh tiếp thị và kết quả chuyển đổi của các kênh đó trong một khung thời gian được chọn. Biểu đồ hiển thị các đường xu hướng cho năm kênh hàng đầu, dựa trên những tiêu chí bạn chọn để hiển thị. Bạn có thể điều chỉnh biểu đồ trên trang này theo các tiêu chí sau:

  • Khung thời gian: chọn ngày trong khung thời gian đặt sẵn, ví dụ như Năm ngoái, hoặc chọn ngày trong khung thời gian tùy chỉnh.
  • Chỉ số có sẵn: xem dữ liệu về doanh số, số phiên, AOV, tỷ lệ chuyển đổi, khách hàng lần đầu và khách hàng quen.
  • Mô hình phân bổ: hiển thị dữ liệu phân bổ dựa trên lượt nhấp cuối cùng, lượt nhấp đầu tiên hoặc lượt nhấp không trực tiếp cuối cùng.

Bảng này hiển thị dữ liệu của mọi kênh tiếp thị liên kết với cửa hàng của bạn, bao gồm các kênh trả phí, không phải trả phí và chưa phân bổ. Bạn có thể sửa đổi các cột bằng cách nhấp vào biểu tượng cột, sau đó thêm hoặc xóa số liệu dựa vào nhu cầu của cửa hàng.

Bạn cũng có thể sắp xếp bảng bằng cách nhấp vào các số liệu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể nhấp vào Doanh số để sắp xếp bảng theo doanh số cao nhất hoặc thấp nhất, hoặc bạn có thể nhấp vào Số phiên để sắp xếp các kênh theo số lượng phiên nhiều nhất hoặc ít nhất, từ đó nắm được kênh tiếp thị nào mang lại lưu lượng truy cập nhiều nhất cho cửa hàng.

Chi tiết chiến dịch

Báo cáo chiến dịch hiển thị các dữ liệu sau của một chiến dịch cụ thể:

Số liệu Mô tả
Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) Giá trị trung bình của tất cả đơn hàng. AOV được tính bằng tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá, sau đó chia cho tổng số đơn hàng.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm số phiên đem lại đơn hàng.
Chi phí Số tiền đã chi cho chiến dịch này.
Chi phí thu hút khách hàng (CAC) Tổng số tiền chi tiêu cho hoạt động quảng cáo và bán hàng chia cho số khách hàng lần đầu có được nhờ chiến dịch.
Khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen Số lượng khách hàng đã đặt đơn hàng đầu tiên so với số lượng khách hàng đã đặt hàng nhiều lần trong cửa hàng của bạn.
Đơn hàng hàng đầu theo doanh số Đơn hàng có số tiền chi tiêu cao nhất.
Phễu chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến Số lượng khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến cho từng giai đoạn trong lộ trình chuyển đổi.
Sản phẩm hàng đầu đã bán Sản phẩm bán được nhiều đơn vị nhất.
Số phiên theo loại thiết bị Số phiên được sắp xếp theo loại thiết bị.
Đơn hàng Số lượng đơn hàng đã hoàn thành. Số lượng này bao gồm đơn hàng trả lại.
Lợi nhuận thu về trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) Lượng doanh thu kiếm được so với số tiền đã chi tiêu cho chiến dịch này.
Tổng số hàng bán được Tổng doanh số sau khi trừ các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại. Số tiền này không bao gồm thuế hoặc phí vận chuyển.
Số phiên Số phiên có thể có được từ hoạt động tiếp thị. Phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục. Các phiên bao gồm khách truy cập mới và khách truy cập quay trở lại.

Báo cáo hoạt động tiếp thị và hiệu suất kênh (marketing-activities-report)

Trong báo cáo Hiệu suất kênh, nhấp vào tên kênh cụ thể (ví dụ: Google) để xem báo cáo hiển thị tất cả hoạt động tiếp thị có liên quan đến kênh đó. Dữ liệu trong báo cáo này kết hợp giữa dữ liệu về lưu lượng truy cập, trong đó khách hàng sử dụng liên kết với các tham số UTM, và dữ liệu từ các ứng dụng tiếp thị được tích hợp.

Bạn có thể dùng báo cáo này để xem lại dữ liệu trong khoảng ngày bạn chọn dựa trên các mô hình phân bổ khác nhau. Bạn cũng có thể dùng báo cáo này để xem tất cả hoạt động tiếp thị kết nối với cửa hàng bằng cách bỏ chọn tất cả các kênh.

Mô hình phân bổ

Bạn có thể sử dụng mô hình phân bổ để lấy thông tin về các kênh mà khách hàng tương tác và những kênh nào góp phần tạo doanh số cho bạn. Thông tin này có thể giúp bạn nắm được thời điểm và địa điểm khách hàng chuyển đổi trên hành trình của khách hàng.

Bạn có thể sử dụng năm mô hình phân bổ cùng dữ liệu hoạt động tiếp thị để nắm rõ hơn hành trình khách hàng.

Mô hình phân bổ Quy tắc ghi nhận thành quả tiếp thị
Lần nhấp không trực tiếp cuối cùng Ghi nhận 100% công lao cho kênh cuối cùng khách hàng nhấp vào trước khi chuyển đổi. Dữ liệu cho Lượt nhấp không trực tiếp cuối cùng có sẵn kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Nếu bạn cần tìm dữ liệu cho thời điểm trước đó, hãy chọn mô hình phân bổ khác.
Lượt nhấp cuối cùng Ghi nhận 100% công lao cho kênh cuối cùng khách hàng nhấp vào trước khi mua hàng.
Lượt nhấp đầu tiên Ghi nhận 100% công lao cho kênh đầu tiên khách hàng nhấp vào trước khi mua hàng.
Lượt nhấp bất kỳ Ghi nhận 100% công lao cho từng kênh đã góp phần mang lại giao dịch bán. Dữ liệu cho Mọi lượt nhấp có sẵn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nếu bạn cần tìm dữ liệu cho thời điểm trước đó, hãy chọn mô hình phân bổ khác.
Đường thẳng Ghi nhận công lao ngang nhau cho mỗi lượt nhấp chuột góp phần mang lại giao dịch bán.

Cân nhắc sử dụng nhiều mô hình phân bổ để phân tích dữ liệu, giúp bạn xem được hành trình của khách hàng từ nhiều khía cạnh hơn. Việc này giúp bạn có thêm sự minh bạch khi diễn giải dữ liệu và đưa ra kết luận hoàn thiện hơn so với khi chỉ sử dụng một mô hình ghi nhận.

Những báo cáo sau đây có thể hiển thị dữ liệu dựa trên các mô hình phân bổ này:

Dữ liệu đa thiết bị

Dữ liệu đa thiết bị cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về hành trình mua hàng của khách hàng khi họ thay đổi thiết bị sử dụng, ví dụ như máy tính xách tay hoặc thiết bị di động.

Ví dụ về hành trình đa thiết bị của khách hàng: Khách hàng nhấp vào quảng cáo trên Instagram bằng thiết bị di động. Sau đó, họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến bằng thiết bị di động và cung cấp email, nhưng rời đi khi chưa mua hàng. Vài ngày sau, khách hàng nhận được email từ cửa hàng của bạn. Khách hàng mở email bằng máy tính xách tay, truy cập cửa hàng trực tuyến và mua sản phẩm.

Trong ví dụ trên, nếu không có dữ liệu đa thiết bị thì quảng cáo trên Instagram sẽ không được ghi nhận là đem lại giao dịch mua hàng mà khách hàng đã thực hiện trên thiết bị khác. Nếu nắm được kênh nào giúp mang lại nhiều lượt mua hàng nhất, bạn sẽ hiểu rõ hơn tình hình chi tiêu cho tiếp thị để có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và gửi thông báo phù hợp cho khách hàng vào đúng thời điểm.

Hoạt động của ứng dụng tiếp thị đã cài đặt

Trên trang Tiếp thị, bạn có thể xem báo cáo chuyển đổi dành cho các hoạt động tiếp thị gần đây nhất mà bạn tạo trong Shopify.

Kết quả hiển thị trong báo cáo hoạt động tiếp thị phụ thuộc vào loại hoạt động. Ví dụ: Nếu bạn đang chạy quảng cáo, bạn có thể thấy thông tin dành riêng cho quảng cáo như chi tiêu quảng cáo, số lần hiển thị và số lượt nhấp. Nếu bạn đăng bài lên Facebook, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin gì về chi tiêu quảng cáo. Báo cáo về hoạt động tiếp thị được tạo bằng ứng dụng bên thứ ba chỉ bao gồm thông tin do ứng dụng cung cấp cho Shopify.

Khi bạn nhận được đơn hàng nhờ hoạt động tiếp thị, bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết chuyển đổi từ trang chi tiết đơn hàng.

Báo cáo hoạt động tiếp thị hiển thị dữ liệu về các tương tác có thể thu được từ hoạt động tiếp thị mà bạn đã tạo trong Shopify. Bạn có thể sử dụng báo cáo để tìm hiểu hiệu quả của các hoạt động tiếp thị.

Số phiên và doanh số thu được từ hoạt động tiếp thị mà bạn tạo trong Shopify phụ thuộc vào tương tác nhấp cuối cùng. Ví dụ: Nếu khách hàng nhấp cuối cùng vào một quảng cáo trên Facebook bạn đã tạo trong Shopify trước khi đặt hàng, thì doanh số là kết quả của hoạt động chiến dịch tiếp thị đại diện cho quảng cáo trên Facebook trong Shopify.

Hoạt động tiếp thị tạo bằng ứng dụng bên thứ ba cũng được liệt kê trong Hoạt động của ứng dụng tiếp thị đã cài đặt trên trang Tiếp thị trong Shopify. Để tìm hiểu thêm về ứng dụng bên thứ ba bạn có thể sử dụng để tạo hoạt động tiếp thị, hãy tham khảo bộ sưu tập các ứng dụng hiệu quả với tiếp thị Shopify trên Shopify App Store. Để biết thông tin chi tiết về thiết lập hoạt động tiếp thị bằng ứng dụng bên thứ ba, tham khảo hồ sơ dành cho ứng dụng.

Báo cáo gồm dữ liệu về một số kết quả của hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify:

Số liệu Mô tả
Số phiên Số phiên có được từ hoạt động tiếp thị. Phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục. Các phiên bao gồm khách truy cập mới và khách truy cập quay trở lại.
Chi tiêu quảng cáo Số tiền dành cho hoạt động tiếp thị.
Đã thêm vào giỏ hàng Tổng số phiên mà khách hàng đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
Đơn hàng Tổng số phiên trong đó khách hàng đặt hàng.
Tỷ lệ đặt hàng Tỷ lệ phần trăm số phiên trong đó khách hàng đặt hàng.
Doanh số Tổng doanh số từ các đơn hàng thu được từ hoạt động tiếp thị. Bao gồm doanh số gộp, phí vận chuyển và thuế. Không bao gồm giảm giá và đơn hàng trả lại.
Số lần hiển thị Số lần xem hoạt động tiếp thị.
Đã mở Số lượng người nhận đặc biệt đã mở email.
Đã nhấp Số lần hoạt động tiếp thị có sự tương tác, ví dụ như khi khách hàng nhấp vào nút, chạm vào màn hình hoặc nhấp vào liên kết trong email.
Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) Tỷ lệ phần trăm số lần tương tác với nội dung của bạn, ví dụ như khi khách hàng nhấp vào liên kết so với số lần nội dung được xem.

Những điểm không nhất quán trong dữ liệu báo cáo về hoạt động tiếp thị đã tạo trong Shopify

Khi tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify, bạn có thể thấy một số điểm khác biệt giữa báo cáo của Shopify và báo cáo của bên thứ ba có liên quan. Đó là vì sự khác biệt trong cách Shopify và các bên thứ ba thu hút lượt tương tác và doanh số và cũng vì đồng bộ dữ liệu chậm.

Ví dụ: Nếu bạn tạo quảng cáo Facebook trong Shopify, sau đó xem báo cáo chuyển đổi của hoạt động trong Shopify cũng như dữ liệu trong Facebook về cùng một quảng cáo, hai báo cáo này có thể hiển thị kết quả khác nhau.

Những điểm không nhất quán trong phân bổ

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán trong doanh số và dữ liệu đơn hàng giữa báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify và báo cáo từ ứng dụng tiếp thị hoặc nền tảng bên thứ ba nơi bạn tạo hoạt động tiếp thị.

Ví dụ: Nếu bạn đang đồng thời chạy quảng cáo email và chiến dịch Google Mua sắm, trong trường hợp khách hàng nhấp vào cả email và quảng cáo Google Mua sắm, mỗi bên có thể ghi lại một lượt chuyển đổi riêng biệt. Nhưng báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify chỉ tính doanh số cho nguồn quảng cáo được nhấp vào gần nhất trong 30 ngày gần nhất.

Những điểm không nhất quán trong chi tiêu quảng cáo

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán giữa dữ liệu chi tiêu quảng cáo trong báo cáo hoạt động tiếp thị Shopify và báo cáo bên ngoài của cùng một dịch vụ.

Ví dụ: Báo cáo hoạt động của Shopify có thể hiển thị chi tiêu quảng cáo là 10 USD cho một chiến dịch Facebook, nhưng cùng chiến dịch đó lại hiển thị 13 USD chi tiêu quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Số tiền chi tiêu quảng cáo cho ứng dụng tiếp thị có thể mất đến 24 giờ để đồng bộ với Shopify nên sự chậm trễ này dẫn tới sai khác.

Dịch vụ quảng cáo kiểm soát giới hạn chi tiêu của bạn, và thời gian chậm trễ trong báo cáo sẽ không khiến bạn chi tiêu nhiều hơn ngân sách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí