Đánh giá hiệu quả tiếp thị

Trong mục Tiếp thị trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xem lại kết quả của hoạt động tiếp thị. Dữ liệu trong mục Tiếp thị bao gồm:

 • Bản tóm tắt tiếp thị - Các chỉ số hiệu suất tiếp thị chính được theo dõi theo thời gian.
 • Kênh tiếp thị - Kênh tiếp thị và kết quả của kênh tiếp thị được đo lường dựa trên các chỉ số hiệu suất chính (ví dụ: doanh số, số phiên, giá trị đơn hàng trung bình và tỷ lệ chuyển đổi).
 • Hoạt động tiếp thị - Các hoạt động và kết quả tiếp thị gần đây nhất, bạn có thể lọc theo kênh.

Để xem dữ liệu hiệu quả tiếp thị, vào trang Tiếp thị trong trang quản trị Shopify.

Tóm tắt tiếp thị

Bạn có thể xem bản tổng hợp kết quả tiếp thị trên trang Tiếp thị. Theo mặc định, khoảng ngày hiển thị 30 ngày qua và so sánh với 30 ngày trước đó. Bạn có thể thay đổi khoảng ngày và khoảng ngày so sánh bằng cách sử dụng hộp chọn ngày.

Bản tổng hợp gồm các số liệu sau:

 • Số phiên trên hàng trực tuyến - Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Phiên là khoảng thời gian mà khách truy cập hoạt động liên tục, trong đó mỗi lượt truy cập của họ vào cửa hàng trực tuyến cách nhau chưa đến 30 phút.
 • Tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến - Tỷ lệ phần trăm phiên trong tổng số phiên đem đến đơn hàng.
 • Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) - Giá trị trung bình của tất cả đơn hàng. Giá trị này được tính bằng tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá, rồi chia cho tổng số đơn hàng.
 • Tổng doanh số - Doanh thu thực (tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại), cộng thuế và phí vận chuyển. Phép tính giá trị này chỉ bao gồm số đơn hàng có được từ lưu lượng truy cập từ cửa hàng trực tuyến chứ không phải từ mọi kênh bán hàng.
 • Doanh số từ tiếp thị - Tổng doanh số có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.
 • Đơn hàng từ hoạt động tiếp thị - Tổng số đơn hàng có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.

Bạn có thể nhấp vào Xem báo cáo trên từng số liệu để biết thêm thông tin về số liệu đó.

Thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập

Trên trang Tiếp thị trong Shopify, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến, bao gồm:

 • Lưu lượng truy cập cửa hàng trực tuyến theo thời gian - Tất cả phiên trong một khoảng thời gian được chọn, so với tất cả phiên từ khoảng thời gian trước.
 • Mức chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến - Tỷ lệ phần trăm phiên của cửa hàng trực tuyến đem đến đơn hàng so với tổng số phiên đã chuyển đổi và không chuyển đổi.
 • Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu - Các nguồn trực tuyến mang đến nhiều phiên nhất cho cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Nguồn doanh số hàng đầu - Nguồn mang đến các phiên trên cửa hàng trực tuyến đem lại tổng doanh số cao nhất trong một khoảng thời gian được chọn.
 • Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu - Các vị trí địa lý liên kết với số phiên cao nhất của cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian đã chọn.

Xem các thông tin chi tiết hơn về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Tiếp thị của trang quản trị Shopify, di chuột đến biểu tượng báo cáo.
 2. Trong mục Số phiên của cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Xem báo cáo.

Một số thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến cũng liên kết đến báo cáo chứa nhiều dữ liệu hơn. Có thể truy cập ba báo cáo từ thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập:

Báo cáo về nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu

Cho biết các nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.

Báo cáo Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu gồm các cột sau:

 • Nguồn lưu lượng truy cập - Trang web hoặc dịch vụ mà khách hàng sử dụng để truy cập trang web của bạn.
 • Tỷ lệ chuyển đổi - Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến đơn hàng.
 • Đơn hàng - Tổng số đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.
 • Giá trị đơn hàng - Tổng giá trị của các đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.
 • Phiên - Tổng số phiên trong cửa hàng trực tuyến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu

Cho biết vị trí địa lý hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.

Báo cáo Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu bao gồm các cột sau:

 • Địa điểm - Vị trí địa lý của khách hàng khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến.
 • Tỷ lệ chuyển đổi - Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến đơn hàng.
 • Đơn hàng - Tổng số đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.
 • Giá trị đơn hàng - Tổng giá trị của các đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.
 • Phiên - Tổng số phiên trong cửa hàng trực tuyến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị tỷ lệ khách hàng chuyển đổi từ phiên thành doanh số. Báo cáo cho biết số phiên đạt đến từng giai đoạn trong phễu chuyển đổi, từ bước truy cập trang web, thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho đến bước thanh toán và cuối cùng là chuyển đổi hoặc hoàn tất thanh toán. Báo cáo này còn có một biểu đồ cho biết số phiên qua các giai đoạn chuyển đổi.

Báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến gồm các cột sau:

 • Bước chuyển đổi - Bước trong phễu chuyển đổi mà khách truy cập đạt đến.
 • Phiên - Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến đã đạt đến mỗi bước.

Khi bạn sắp xếp Phiên theo thứ tự giá trị tăng dần hoặc giảm dần trong báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến, chỉ các nguồn lưu lượng truy cập được sắp xếp trong từng danh mục báo cáo. Danh mục báo cáo như All traffic (Tất cả lưu lượng truy cập) hoặc Added to cart (Thêm vào giỏ hàng) không sắp xếp lại dựa trên giá trị tổng.

Ví dụ: Giả sử bạn có lưu lượng truy cập từ Facebook và DuckDuckGo. Nếu bạn sắp xếp báo cáo theo Phiên thì chỉ đơn hàng của Facebook và DuckDuckGo sẽ thay đổi trong mỗi danh mục báo cáo.

Để biết thông tin về báo cáo tiếp thị trong mục Phân tích, xem Báo cáo tiếp thị. Nếu bạn muốn xem báo cáo về kết quả của các chiến dịch tiếp thị sử dụng ứng dụng tiếp thị bên thứ ba, xem Báo cáo hoạt động tiếp thị.

Doanh số và đơn hàng có được từ tiếp thị

Trong phần Tóm tắt tiếp thị, bạn có thể xem lượng doanh số và số phiên có được từ hoạt động tiếp thị. Để có thêm dữ liệu cụ thể, nhấp vào Xem báo cáo.

Bạn có thể dùng các báo cáo và mô hình dữ liệu sau để hiểu chi tiết hơn về doanh số và đơn hàng có được từ hoạt động tiếp thị:

Báo cáo hiệu suất kênh hàng đầu

Báo cáo Hiệu suất kênh hàng đầu hiển thị năm kênh tiếp thị hàng đầu của cửa hàng và thông tin chi tiết của từng kênh về doanh số, số phiên, số đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình (AOV), khách hàng lần đầu và khách hàng quen.

Bạn có thể nhấp vào Xem tất cả kênh để truy cập báo cáo Hiệu suất kênh đầy đủ đối với tất cả các kênh tiếp thị của cửa hàng.

Báo cáo hiệu suất kênh

Trong báo cáo Hiệu suất kênh, bạn có thể xem danh sách tất cả các kênh tiếp thị và kết quả chuyển đổi của các kênh đó trong một khung thời gian được chọn. Biểu đồ hiển thị các đường xu hướng cho năm kênh hàng đầu, dựa trên những tiêu chí bạn chọn để hiển thị. Bạn có thể điều chỉnh biểu đồ trên trang này theo các tiêu chí sau:

 • Khung thời gian: chọn ngày trong khung thời gian đặt sẵn, ví dụ như Năm ngoái, hoặc chọn ngày trong khung thời gian tùy chỉnh.
 • Chỉ số có sẵn: xem dữ liệu về doanh số, số phiên, AOV, tỷ lệ chuyển đổi, khách hàng lần đầu và khách hàng quen.
 • Mô hình phân bổ: hiển thị dữ liệu phân bổ dựa trên lượt nhấp cuối cùng, lượt nhấp đầu tiên hoặc lượt nhấp không trực tiếp cuối cùng.

Bảng này hiển thị dữ liệu của mọi kênh tiếp thị liên kết với cửa hàng của bạn, bao gồm các kênh trả phí, không phải trả phí và chưa phân bổ. Bạn có thể sửa đổi các cột bằng cách nhấp vào biểu tượng cột, sau đó thêm hoặc xóa số liệu dựa vào nhu cầu của cửa hàng.

Bạn cũng có thể sắp xếp bảng bằng cách nhấp vào các số liệu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể nhấp vào Doanh số để sắp xếp bảng theo doanh số cao nhất hoặc thấp nhất, hoặc bạn có thể nhấp vào Số phiên để sắp xếp các kênh theo số lượng phiên nhiều nhất hoặc ít nhất, từ đó nắm được kênh tiếp thị nào mang lại lưu lượng truy cập nhiều nhất cho cửa hàng.

Báo cáo Hoạt động tiếp thị

Trong báo cáo Hiệu suất kênh, nhấp vào tên kênh cụ thể (ví dụ: Google) để xem báo cáo hiển thị tất cả hoạt động tiếp thị có liên quan đến kênh đó. Dữ liệu trong báo cáo này kết hợp giữa dữ liệu về lưu lượng truy cập, trong đó khách hàng sử dụng liên kết với các tham số UTM, và dữ liệu từ các ứng dụng tiếp thị được tích hợp.

Bạn có thể xem báo cáo này để nắm được dữ liệu trong khoảng ngày bạn chọn dựa trên các mô hình phân bổ khác nhau. Bạn cũng có thể dùng báo cáo này để xem tất cả hoạt động tiếp thị kết nối với cửa hàng bằng cách bỏ chọn tất cả các kênh.

Mô hình phân bổ

Bạn có thể sử dụng ba mô hình phân bổ cùng dữ liệu hoạt động tiếp thị để nắm rõ hơn hành trình khách hàng:

 • Lượt nhấp không trực tiếp cuối cùng: Ghi nhận 100% công lao cho kênh được nhấp cuối cùng trước khi chuyển đổi. Bỏ qua lượt nhấp trực tiếp nếu đây không phải là kênh duy nhất được theo dõi.
 • Lượt nhấp cuối cùng: Ghi nhận 100% công lao cho sự kiện nhấp chuột lần cuối cùng của khách hàng trước khi họ mua hàng.
 • Lượt nhấp đầu tiên: Ghi nhận 100% công lao cho sự kiện nhấp chuột lần đầu tiên của khách hàng trước khi họ mua hàng.

Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ này để lấy thêm thông tin về những kênh mà khách hàng tương tác, tiếp đến là những kênh mang đến lượt chuyển đổi, và cuối cùng là những kênh có đóng góp vào quá trình chuyển đổi, qua đó bạn có thể biết được khách hàng chuyển đổi tại thời điểm và vị trí nào trong hành trình khách hàng,. Cân nhắc sử dụng nhiều mô hình phân bổ để phân tích dữ liệu, giúp bạn xem được hành trình của khách hàng từ nhiều khía cạnh hơn. Việc này giúp bạn có thêm sự minh bạch khi diễn giải dữ liệu và đưa ra kết luận hoàn thiện hơn so với khi chỉ sử dụng một mô hình phân bổ.

Những báo cáo sau đây có thể hiển thị dữ liệu dựa trên các mô hình phân bổ này:

 • Báo cáo hiệu suất kênh hàng đầu
 • Báo cáo Hiệu suất kênh

Dữ liệu đa thiết bị

Dữ liệu đa thiết bị cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về hành trình mua hàng của khách hàng khi họ thay đổi thiết bị sử dụng, ví dụ như máy tính xách tay hoặc thiết bị di động.

Ví dụ về hành trình đa thiết bị của khách hàng: Khách hàng nhấp vào quảng cáo trên Instagram bằng thiết bị di động. Sau đó, họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến bằng thiết bị di động và cung cấp email, nhưng rời đi khi chưa mua hàng. Vài ngày sau, khách hàng nhận được email từ cửa hàng của bạn. Khách hàng mở email bằng máy tính xách tay, truy cập cửa hàng trực tuyến và mua sản phẩm.

Trong ví dụ trên, nếu không có dữ liệu đa thiết bị thì quảng cáo trên Instagram sẽ không được ghi nhận là đem lại giao dịch mua hàng mà khách hàng đã thực hiện trên thiết bị khác. Nếu nắm được kênh nào giúp mang lại nhiều lượt mua hàng nhất, bạn sẽ hiểu rõ hơn tình hình chi tiêu cho tiếp thị để có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và gửi thông báo phù hợp cho khách hàng vào đúng thời điểm.

Hoạt động của ứng dụng tiếp thị đã cài đặt

Trên trang Tiếp thị, bạn có thể xem báo cáo chuyển đổi dành cho các hoạt động tiếp thị gần đây nhất mà bạn tạo trong Shopify.

Kết quả trong báo cáo hoạt động tiếp thị phụ thuộc vào loại hoạt động. Ví dụ: Nếu bạn đang chạy quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin dành riêng cho quảng cáo như chi tiêu quảng cáo, số lần hiển thị và số lượt nhấp. Nếu bạn đăng bài lên Facebook, bạn sẽ không thấy thông tin gì về chi tiêu quảng cáo. Báo cáo về hoạt động tiếp thị được tạo bằng ứng dụng bên thứ ba chỉ bao gồm thông tin do ứng dụng cung cấp cho Shopify.

Khi bạn nhận được đơn hàng nhờ hoạt động tiếp thị, bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết chuyển đổi từ trang chi tiết đơn hàng.

Báo cáo hoạt động tiếp thị cho biết dữ liệu về các tương tác có thể thu được từ hoạt động tiếp thị mà bạn đã tạo trong Shopify. Bạn có thể sử dụng báo cáo để tìm hiểu hiệu quả của các hoạt động tiếp thị.

Số phiên và doanh số từ hoạt động tiếp thị mà bạn tạo trong Shopify phụ thuộc vào tương tác nhấp cuối cùng. Ví dụ: Nếu khách hàng nhấp cuối cùng vào một quảng cáo trên Facebook bạn đã tạo trong Shopify trước khi đặt hàng, doanh số là kết quả của hoạt động chiến dịch tiếp thị đại diện cho quảng cáo trên Facebook trong Shopify.

Hoạt động tiếp thị tạo bằng ứng dụng bên thứ ba cũng được liệt kê trong Hoạt động của ứng dụng tiếp thị đã cài đặt trên trang Tiếp thị trong Shopify. Để tìm hiểu thêm về ứng dụng bên thứ ba có thể sử dụng để tạo hoạt động tiếp thị, xem bộ sưu tập các ứng dụng hiệu quả với tiếp thị Shopify trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Để biết thông tin chi tiết về thiết lập hoạt động tiếp thị bằng ứng dụng bên thứ ba, xem hồ sơ dành cho ứng dụng.

Báo cáo gồm dữ liệu về một số kết quả của hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify:

 • Phiên: Số phiên từ hoạt động tiếp thị. Phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục. Bao gồm khách truy cập mới và khách truy cập trở lại.
 • Chi tiêu quảng cáo: Số tiền đã chi cho hoạt động tiếp thị.
 • Đã thêm vào giỏ hàng: Tổng số phiên mà khách hàng đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 • Đơn hàng: Tổng số phiên có đơn hàng được đặt.
 • Tỷ lệ đơn hàng: Tỷ lệ phần trăm phiên có đơn hàng được đặt.
 • Doanh số: Tổng doanh số từ các đơn hàng thu được từ hoạt động tiếp thị. Bao gồm doanh số gộp, phí vận chuyển và thuế. Không bao gồm giảm giá và đơn hàng trả lại.
 • Số lần hiển thị: Số lần xem hoạt động tiếp thị.
 • Đã mở: Số lượng người nhận duy nhất đã mở hoạt động email.
 • Đã nhấp: Số lần hoạt động tiếp thị có sự tương tác, ví dụ như khi khách hàng nhấp vào nút, chạm vào màn hình hoặc nhấp vào liên kết trong email.
 • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Tỷ lệ phần trăm số lần tương tác với nội dung của bạn, ví dụ như khi khách hàng nhấp vào liên kết so với số lần nội dung được xem.

Những điểm không nhất quán trong dữ liệu báo cáo về hoạt động tiếp thị đã tạo trong Shopify

Khi bạn tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify, sau đó xem cả báo cáo Shopify và báo cáo liên quan của bên thứ ba, bạn có thể thấy sự khác biệt. Đó là vì sự khác biệt trong cách Shopify và các bên thứ ba thu hút lượt tương tác và doanh số và cũng vì đồng bộ dữ liệu chậm.

Ví dụ: Nếu bạn tạo quảng cáo Facebook trong Shopify, sau đó xem báo cáo chuyển đổi của hoạt động trong Shopify cũng như dữ liệu trong Facebook về cùng một quảng cáo, hai báo cáo này có thể hiện kết quả khác nhau.

Những điểm không nhất quán trong phân bổ

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán trong doanh số và dữ liệu đơn hàng giữa báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify và báo cáo từ ứng dụng tiếp thị hoặc nền tảng bên thứ ba nơi bạn tạo hoạt động tiếp thị.

Ví dụ: Nếu bạn đang đồng thời chạy quảng cáo email và chiến dịch Google Mua sắm, trong trường hợp khách hàng nhấp vào cả email và quảng cáo Google Mua sắm, mỗi bên có thể ghi lại một lượt chuyển đổi riêng biệt. Nhưng báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify chỉ tính doanh số cho nguồn quảng cáo được nhấp vào gần nhất trong 30 ngày gần nhất.

Những điểm không nhất quán trong chi tiêu quảng cáo

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán giữa dữ liệu chi tiêu quảng cáo trong báo cáo hoạt động tiếp thị Shopify với báo cáo bên ngoài của cùng một dịch vụ. Ví dụ: Bạn có thể thấy khoản chi tiêu quảng cáo 2.300.000 đồng cho một chiến dịch Facebook trên báo cáo hoạt động Shopify nhưng sẽ thấy khoản chi tiêu 299.000 đồng cho chiến dịch này trong Trình quản lý quảng cáo của Facebook. Số tiền chi tiêu quảng cáo cho ứng dụng tiếp thị có thể mất đến 24 giờ để đồng bộ với Shopify nên sự chậm trễ này dẫn tới sai khác. Giới hạn chi tiêu do dịch vụ quảng cáo kiểm soát, vì vậy, sự chậm trễ này sẽ không khiến bạn phải chi tiêu nhiều hơn ngân sách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí