Đánh giá hiệu quả tiếp thị

Trên trang Tiếp thị trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tìm hiểu thêm về chất lượng và số lượng của lưu lượng truy cập mà chiến dịch tiếp thị mang đến cho cửa hàng trực tuyến. Báo cáo về số phiên của cửa hàng trực tuyến và tỷ lệ chuyển đổi của giỏ hàng có thể cho bạn biết dữ liệu cấp cao về chiến dịch tiếp thị mà bạn tạo trong Shopify. Để xem dữ liệu hiệu quả tiếp thị, vào trang Tiếp thị trong trang quản trị Shopify.

Dữ liệu hiệu quả

Bạn có thể xem bản tổng hợp kết quả tiếp thị trên trang Tiếp thị. Theo mặc định, khoảng ngày hiển thị 30 ngày qua và so sánh với 30 ngày trước đó. Bạn có thể thay đổi khoảng ngày và khoảng ngày so sánh bằng cách sử dụng hộp chọn ngày.

Bản tổng hợp gồm các số liệu sau:

 • Số phiên trên hàng trực tuyến - Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục.
 • Tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến - Tỷ lệ phần trăm phiên trong tổng số phiên đem đến đơn hàng.
 • Giá trị đơn hàng trung bình - Giá trị trung bình của tất cả các đơn hàng. Phép tính bao gồm thuế, phí vận chuyển và ưu đãi giảm giá mà không trừ giá trị đơn hàng trả lại, chia cho tổng số đơn hàng.
 • Tổng doanh số - Doanh thu thực (tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại), cộng thuế và phí vận chuyển. Phép tính bao gồm đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng.
 • Doanh số từ tiếp thị - Tổng doanh số có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.
 • Đơn hàng từ hoạt động tiếp thị - Tổng số đơn hàng có thể thu được nhờ lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến đến từ các chiến dịch tiếp thị được tạo trong Shopify và các nguồn tiếp thị bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với Shopify.

Bạn có thể nhấp vào Xem báo cáo trên từng số liệu để biết thêm thông tin về số liệu đó.

Tìm hiểu thêm về cách hiểu báo cáo hoạt động tiếp thị đối với các chiến dịch được tạo trong Shopify.

Thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập

Trên trang Tiếp thị trong Shopify, thao tác nhấp vào Online store sessions (Số phiên của cửa hàng trực tuyến) cho biết thêm thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến:

 • Lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến theo thời gian - Tất cả các phiên trong khoảng thời gian 30 ngày, so với tất cả các phiên trong khoảng thời gian 30 ngày trước đó.
 • Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến - Tỷ lệ phần trăm phiên của cửa hàng trực tuyến đem đến đơn hàng. Đồng thời cho biết tổng số phiên đã chuyển đổi và không chuyển đổi.
 • Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu - Các nguồn trực tuyến mang đến nhiều phiên nhất cho cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • Nguồn doanh thu hàng đầu - Các nguồn trực tuyến mang đến các phiên đem lại tổng doanh số cao nhất cho cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu - Các vị trí địa lý liên kết với số phiên cao nhất của cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian 30 ngày.

Một số thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến cũng liên kết đến báo cáo chứa nhiều dữ liệu hơn. Có thể truy cập ba báo cáo từ thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập:

Báo cáo về nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu

Cho biết các nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.

Báo cáo Nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu gồm các cột sau:

 • Nguồn lưu lượng truy cập - Trang web hoặc dịch vụ mà khách hàng sử dụng để truy cập trang web của bạn.
 • Tỷ lệ chuyển đổi - Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến đơn hàng.
 • Đơn hàng - Tổng số đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.
 • Giá trị đơn hàng - Tổng giá trị của các đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.
 • Phiên - Tổng số phiên trong cửa hàng trực tuyến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu

Cho biết vị trí địa lý hàng đầu của cửa hàng trực tuyến theo tổng số phiên, đơn hàng, giá trị đơn hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.

Báo cáo Địa điểm có lưu lượng truy cập hàng đầu bao gồm các cột sau:

 • Địa điểm - Vị trí địa lý của khách hàng khi họ truy cập trang web.
 • Tỷ lệ chuyển đổi - Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến đơn hàng.
 • Đơn hàng - Tổng số đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.
 • Giá trị đơn hàng - Tổng giá trị của các đơn hàng bắt nguồn từ các phiên từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Giá trị đơn hàng gồm thuế và phí vận chuyển nhưng khác với tổng doanh số, không bao gồm tiền lãi.
 • Phiên - Tổng số phiên trong cửa hàng trực tuyến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo về chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến

Cho biết cách thức mua sắm của khách hàng tại cửa hàng trực tuyến. Báo cáo cho biết số phiên đạt đến từng giai đoạn trong phễu chuyển đổi, từ truy cập trang web đến thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho tới đạt đến hoặc hoàn tất bước thanh toán. Báo cáo này còn có một biểu đồ cho biết số phiên qua các giai đoạn chuyển đổi.

Báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến gồm các cột sau:

 • Bước chuyển đổi - Bước trong phễu chuyển đổi mà khách truy cập đạt đến.
 • Phiên - Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến đã đạt đến mỗi bước.

Khi bạn sắp xếp Phiên theo thứ tự giá trị tăng dần hoặc giảm dần trong báo cáo Chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến, chỉ các nguồn lưu lượng truy cập được sắp xếp trong từng danh mục báo cáo. Danh mục báo cáo như All traffic (Tất cả lưu lượng truy cập) hoặc Added to cart (Thêm vào giỏ hàng) không sắp xếp lại dựa trên giá trị tổng.

Ví dụ: Giả sử bạn có lưu lượng truy cập từ Facebook và DuckDuckGo. Nếu bạn sắp xếp báo cáo theo Phiên thì chỉ đơn hàng của Facebook và DuckDuckGo sẽ thay đổi trong mỗi danh mục báo cáo.

Để biết thông tin về báo cáo tiếp thị trong mục Phân tích, xem Báo cáo tiếp thị. Nếu bạn muốn xem báo cáo về kết quả của các chiến dịch tiếp thị sử dụng ứng dụng tiếp thị bên thứ ba, xem Báo cáo hoạt động tiếp thị.

Xem doanh số và số phiên thu được từ chiến dịch tiếp thị

Trong phần tổng hợp kết quả tiếp thị, bạn có thể thấy chi tiết về doanh số và số phiên thu được từ mỗi chiến dịch bạn đã tạo trong Shopify. Thông tin chi tiết gồm dữ liệu từ 90 ngày gần nhất nên có thể hiển thị dữ liệu khác so với phần tổng hợp chỉ gồm dữ liệu từ 30 ngày gần nhất.

Xem báo cáo chuyển đổi của một hoạt động tiếp thị

Bạn có thể xem báo cáo chuyển đổi của các hoạt động tiếp thị bạn tạo trong Shopify. Báo cáo gồm dữ liệu từ 30 ngày gần nhất.

Kết quả trong báo cáo hoạt động tiếp thị phụ thuộc vào loại hoạt động. Ví dụ: Nếu bạn đang chạy quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin dành riêng cho quảng cáo như chi tiêu quảng cáo, số lần hiển thị và số lượt nhấp. Nếu bạn đăng bài lên Facebook, bạn sẽ không thấy thông tin gì về chi tiêu quảng cáo. Báo cáo về hoạt động tiếp thị được tạo bằng ứng dụng bên thứ ba chỉ bao gồm thông tin do ứng dụng cung cấp cho Shopify.

Khi bạn nhận được đơn hàng nhờ hoạt động tiếp thị, bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết chuyển đổi từ trang chi tiết đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về cách hiểu báo cáo hoạt động tiếp thị đối với các chiến dịch được tạo trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tiếp thị.
 2. Nhấp vào tên của chiến dịch tiếp thị để xem hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify cho chiến dịch đó.
 3. Di chuột đến một hoạt động tiếp thị, rồi nhấp vào View report (Xem báo cáo).

Tìm hiểu báo cáo hoạt động tiếp thị đối với các chiến dịch đã tạo trong Shopify

Báo cáo hoạt động tiếp thị cho biết dữ liệu về các tương tác có thể thu được từ hoạt động tiếp thị mà bạn đã tạo trong Shopify. Bạn có thể sử dụng báo cáo để tìm hiểu hiệu quả của các hoạt động tiếp thị.

Số phiên và doanh số từ hoạt động tiếp thị mà bạn tạo trong Shopify phụ thuộc vào tương tác nhấp cuối cùng. Ví dụ: Nếu khách hàng nhấp cuối cùng vào một quảng cáo trên Facebook bạn đã tạo trong Shopify trước khi đặt hàng, doanh số là kết quả của hoạt động chiến dịch tiếp thị đại diện cho quảng cáo trên Facebook trong Shopify.

Hoạt động tiếp thị tạo bằng ứng dụng bên thứ ba cũng được liệt kê trong Hoạt động tiếp thị gần đây trên trang Tiếp thị trong Shopify. Để tìm hiểu thêm về ứng dụng bên thứ ba có thể sử dụng để tạo hoạt động tiếp thị, xem bộ sưu tập các ứng dụng hiệu quả với tiếp thị Shopify trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Để biết thông tin chi tiết về thiết lập hoạt động tiếp thị bằng ứng dụng bên thứ ba, xem hồ sơ dành cho ứng dụng.

Báo cáo gồm dữ liệu về một số kết quả của hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify:

 • Phiên: Số phiên từ hoạt động tiếp thị. Phiên là khoảng thời gian khách truy cập hoạt động liên tục. Bao gồm khách truy cập mới và khách truy cập trở lại.
 • Chi tiêu quảng cáo: Số tiền đã chi cho hoạt động tiếp thị.
 • Đã thêm vào giỏ hàng: Tổng số phiên mà khách hàng đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 • Đơn hàng: Tổng số phiên có đơn hàng được đặt.
 • Tỷ lệ đơn hàng: Tỷ lệ phần trăm phiên có đơn hàng được đặt.
 • Doanh số: Tổng doanh số từ các đơn hàng thu được từ hoạt động tiếp thị. Bao gồm doanh số gộp, phí vận chuyển và thuế. Không bao gồm giảm giá và đơn hàng trả lại.
 • Số lần hiển thị: Số lần xem hoạt động tiếp thị.
 • Đã mở: Số lượng người nhận duy nhất đã mở hoạt động email.
 • Đã nhấp: Tổng số người nhận đã nhấp vào bất cứ liên kết nào trong hoạt động email của bạn.

Những điểm không nhất quán trong dữ liệu báo cáo về hoạt động tiếp thị đã tạo trong Shopify

Khi bạn tạo hoạt động tiếp thị trong Shopify, sau đó xem cả báo cáo Shopify và báo cáo liên quan của bên thứ ba, bạn có thể thấy sự khác biệt. Đó là vì sự khác biệt trong cách Shopify và các bên thứ ba thu hút lượt tương tác và doanh số và cũng vì đồng bộ dữ liệu chậm.

Ví dụ: Nếu bạn tạo quảng cáo Facebook trong Shopify, sau đó xem báo cáo chuyển đổi của hoạt động trong Shopify cũng như dữ liệu trong Facebook về cùng một quảng cáo, hai báo cáo này có thể hiện kết quả khác nhau.

Những điểm không nhất quán trong phân bổ

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán trong doanh số và dữ liệu đơn hàng giữa báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify và báo cáo từ ứng dụng tiếp thị hoặc nền tảng bên thứ ba nơi bạn tạo hoạt động tiếp thị.

Ví dụ: Nếu bạn đang đồng thời chạy quảng cáo email và chiến dịch Google Mua sắm, trong trường hợp khách hàng nhấp vào cả email và quảng cáo Google Mua sắm, mỗi bên có thể ghi lại một lượt chuyển đổi riêng biệt. Nhưng báo cáo hoạt động tiếp thị của Shopify chỉ tính doanh số cho nguồn quảng cáo được nhấp vào gần nhất trong 30 ngày gần nhất.

Những điểm không nhất quán trong chi tiêu quảng cáo

Bạn có thể thấy những điểm không nhất quán giữa dữ liệu chi tiêu quảng cáo trong báo cáo hoạt động tiếp thị Shopify với báo cáo bên ngoài của cùng một dịch vụ. Ví dụ: Bạn có thể thấy khoản chi tiêu quảng cáo 2.300.000 đồng cho một chiến dịch Facebook trên báo cáo hoạt động Shopify nhưng sẽ thấy khoản chi tiêu 299.000 đồng cho chiến dịch này trong Trình quản lý quảng cáo của Facebook. Số tiền chi tiêu quảng cáo cho ứng dụng tiếp thị có thể mất đến 24 giờ để đồng bộ với Shopify nên sự chậm trễ này dẫn tới sai khác. Giới hạn chi tiêu do dịch vụ quảng cáo kiểm soát, vì vậy, sự chậm trễ này sẽ không khiến bạn phải chi tiêu nhiều hơn ngân sách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí