ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ค่าบริการ SFN จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยมีความถี่ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของค่าบริการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดของ 1 วันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ในวันถัดไป ในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดสำหรับ 1 เดือนจะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

ค่าบริการ SFN ของคุณจะแสดงบนหน้าค่าบริการของแอป SFN ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN อย่างละเอียดได้โดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” ของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าบริการของแอป SFN และใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มจะแสดงบนหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

การคํานวณต้นทุนการจัดการสินค้าของคุณ

คุณสามารถคํานวณและดูตัวอย่างอัตราการจัดการคำสั่งซื้อโดยประมาณของคุณได้โดยใช้ตัวคํานวณ Shopify Fulfillment Network

ขั้นตอน:

 1. ป้อนขนาด น้ําหนักของสินค้าหรือเลือกสินค้าตัวอย่าง
 2. ป้อนปริมาณของสินค้า ที่จะจัดการและสินค้าที่จะจัดเก็บ
 3. ป้อนปลายทางการจัดส่ง

ตัวคํานวณจะคํานวณราคาที่คุณจะต้องจ่ายโดยอัตโนมัติในการจัดการสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

เข้าถึงการกําหนดราคาและอัตรา SFN โดยละเอียดของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. คลิก “ดูการกำหนดราคา

 6. คลิก “ดาวน์โหลดบัตรอัตรา

ไฟล์ดาวน์โหลดแบบ Excel ที่มีข้อมูลอัตราโดยละเอียดซึ่งซอฟต์แวร์สเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถเปิดได้

ข้อมูลสรุปการกําหนดราคาและค่าธรรมเนียมในสหรัฐอเมริกา

ตารางต่อไปนี้อธิบายค่าธรรมเนียม SFN และความถี่ในการเรียกเก็บเงินในสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียม SFN และความถี่การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม คำอธิบาย ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
การจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อทุกรายการที่ได้รับการจัดการในสหรัฐอเมริกา ค่าบริการที่คาดการณ์ได้ต่อหน่วยซึ่งจะรวมค่าในการรับ การส่งต่อสินค้าคงคลัง การรับสินค้า การบรรจุ การขนส่ง และการสนับสนุนไว้แล้ว ทุกวัน
การจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศทุกรายการที่ได้รับการจัดการ ค่าบริการที่คาดการณ์ได้ต่อหน่วยสินค้าซึ่งจะรวมค่าในการรับ การส่งต่อสินค้าคงคลัง การรับสินค้า การบรรจุ การขนส่ง และการสนับสนุนไว้แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อจะยังไม่รวมอากร ทุกวัน
พื้นที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าแต่ละรายการในคลังสินค้า SFN โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามขนาดพื้นที่ที่ใช้ในหน่วยลูกบาศก์ฟุต ค่าธรรมเนียมจะได้รับการคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บเป็นรายเดือน นอกจากนี้อาจมีอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บระยะยาวและตามฤดูกาลอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารแสดงอัตราค่าบริการของคุณ รายเดือน
การคืนสินค้าภายในประเทศ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้าเมื่อ SFN ได้รับและประมวลผลการคืนสินค้าจากลูกค้า โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งในการส่งคืนพัสดุไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN และค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการคืนสินค้าดังกล่าว ทุกวัน
การรับสินค้าขาเข้าที่ไม่สอดคล้อง การถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ได้รับการถ่ายโอนดังกล่าว ทุกวัน

การกําหนดน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินในการจัดการคำสั่งซื้อจะกำหนดตามการวัดดังต่อไปนี้:

สำหรับ SKU 1 ปอนด์หรือมากกว่า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทของน้ำหนักที่มากกว่า เนื่องจากทั้งน้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง น้ำหนักจริงมีผลต่อปัจจัยในการขนส่ง เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้สำหรับการจัดส่ง ในขณะที่น้ำหนักตามปริมาตรจะมีผลต่อจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถวางในยานพาหนะได้

น้ำหนัก SKU จริง

น้ำหนักจริงคือน้ำหนักที่วัดได้ของ SKU

น้ำหนัก SKU ตามปริมาตร

น้ำหนักตามปริมาตรคือจํานวนพื้นที่ที่ SKU ใช้โดยสัมพันธ์กับน้ำหนักจริง น้ำหนักตามปริมาตรถูกกำหนดโดยการหารปริมาตรของ SKU ในหน่วยนิ้วด้วยตัวหารปริมาตร สูตรที่ใช้เพื่อหาน้ำหนักตามปริมาตรของ SKU ที่มีน้ำหนักจริงมากกว่า 1 ปอนด์ (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง / 139) จะปัดเศษขึ้นเป็นปอนด์ถัดไป

ตัวอย่างเช่น คุณขายหมอนที่หนัก 1.2 ปอนด์ซึ่งมีขนาด 26 นิ้ว x 10 นิ้ว x 2 นิ้ว น้ำหนักตามปริมาตรของหมอนจะคํานวณโดยการหารปริมาณ (26" x 10" x 2" = 520 ลูกบาศก์นิ้ว) ด้วยตัวหารปริมาตร 139 ซึ่งเท่ากับ 3.74 ปอนด์ เนื่องจากน้ำหนักจริงนั้นมากกว่า 1 ปอนด์และเนื่องจากน้ำหนักตามปริมาตรจึงมากกว่าน้ำหนักจริง น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับ SKU ของหมอนใบนี้จึงเป็น 4 ปอนด์

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศ

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าให้มาส่งภายในสหรัฐอเมริกา SFN จะมารับสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ นำไปบรรจุหีบห่อ แล้วทำการจัดส่งสินค้านั้น โดยค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • การส่งต่อสินค้าคงคลัง
 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • อุปกรณ์
 • การขนส่ง
 • ความช่วยเหลือ

คำสั่งซื้อภายในประเทศส่วนใหญ่จะจัดส่งภายใน 3 วันสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปยอดคำสั่งซื้อที่ประเมินไว้ว่าจะได้รับการจัดส่งภายใน 5 วันมีสิทธิ์ได้รับเครื่องหมาย Shop Promiseการจัดการคำสั่งซื้ออาจใช้เวลานานกว่า 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับสินค้าคงคลังและแค็ตตาล็อกสินค้าขั้นต่ำของคุณ และสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องมีการแยกการจัดส่ง

ค่าบริการการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศจะอิงตามจํานวนหน่วยทั้งหมดในการจัดการคำสั่งซื้อและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของสินค้า

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศเพื่อนำไปจัดการคำสั่งซื้อที่จะจัดส่งไปยังนอกสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่อไปนี้:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • การส่งต่อสินค้าคงคลัง
 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • อุปกรณ์
 • การขนส่ง
 • ความช่วยเหลือ

โดยทั่วไปแล้วคำสั่งซื้อระหว่างประเทศจะใช้เวลาจัดส่ง 7 ถึง 21 วัน แต่ระยะเวลาในการจัดส่งอาจนานกว่านั้นเนื่องจากศุลกากรมีความล่าช้า

ค่าบริการการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศจะอิงตามจำนวนหน่วยสินค้าทั้งหมดในการจัดการคำสั่งซื้อและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของสินค้า

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ

SFN จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บรายวันสำหรับ SKU แต่ละรายการที่มีหน่วยสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการคำสั่งซื้อของเรา ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของ SKU จะขึ้นอยู่กับรายการต่อไปนี้:

 • ความยาว ความกว้าง และความสูงของ SKU
 • จํานวนหน่วยของ SKU ในคลังสินค้า
 • เดือนปัจจุบัน
 • ระยะเวลาที่จะจับเก็บ SKU เหล่านั้นไว้ในคลังสินค้าที่ใช้ SFN

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ ให้ดูที่เอกสารแสดงอัตราค่าบริการของคุณ

ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าภายในประเทศ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนซึ่งจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN การคืนสินค้าอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย:

ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าและกรณีที่จะถูกเรียกเก็บ
ประเภทค่าธรรมเนียม คําอธิบายค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการแต่ละรายการรวมอยู่ในการคืนสินค้า
ค่าธรรมเนียมใบจ่าหน้า คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมใบจ่าหน้าเมื่อมีการส่งคืนไปยัง SFN

ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ได้รับการถ่ายโอนดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามการจัดส่งของคุณ และการดำเนินการอาจล่าช้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและความล่าช้าของการจัดส่งไปยัง SFN ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี