ราคาและค่าธรรมเนียมของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในสหรัฐอเมริกา

ค่าบริการ SFN จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยมีความถี่ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของค่าบริการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดของ 1 วันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ในวันถัดไป ในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดสำหรับ 1 เดือนจะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

ค่าบริการ SFN ของคุณจะแสดงบนหน้าค่าบริการของแอป SFN คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN โดยละเอียด ได้โดยคลิกที่ดูรายละเอียดของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าใช้จ่ายของแอป SFN ใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มของคุณจะแสดงบนหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

เข้าถึงการกําหนดราคาและอัตรา SFN โดยละเอียดของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. คลิก “ดูการกำหนดราคา

 6. คลิก “ดาวน์โหลดบัตรอัตรา

ไฟล์ดาวน์โหลดแบบ Excel ที่มีข้อมูลอัตราโดยละเอียดซึ่งซอฟต์แวร์สเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถเปิดได้

ข้อมูลสรุปการกําหนดราคาและค่าธรรมเนียมในสหรัฐอเมริกา

ตารางต่อไปนี้อธิบายค่าธรรมเนียม SFN และความถี่ในการเรียกเก็บเงินในสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียม SFN และความถี่การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม คำอธิบาย ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
การจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ได้รับการจัดการในสหรัฐอเมริกา โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยการรับสินค้าขาเข้า การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ สินค้า อุปกรณ์ และการขนส่งภายในประเทศ เมื่อจัดการคำสั่งซื้อแล้ว
การจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดการ โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยการรับสินค้าขาเข้า การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ สินค้า อุปกรณ์ และการขนส่งภายในประเทศ ทุกวัน
พื้นที่จัดเก็บ

ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสำหรับสินค้าที่ขายภายใน 180 วัน (หกเดือน) หลังจากที่สินค้าดังกล่าวถูกส่งมายังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บระยะยาวจากสินค้าเมื่อคุณมีจํานวนสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ขายเมื่อเทียบกับจํานวนสินค้าคงคลังของคุณเมื่อ 180 วันที่ผ่านมา โดยค่าธรรมเนียมการจัดเก็บระยะยาวจะคํานวณเป็นรายคืนและมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือนในอัตรา $2.25 ต่อลูกบาศก์ฟุตหารด้วย 30 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ

รายเดือน
การคืนสินค้าภายในประเทศ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้าเมื่อ SFN ได้รับและประมวลผลการคืนสินค้าจากลูกค้า โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งในการส่งคืนพัสดุไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN และค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการคืนสินค้าดังกล่าว ทุกวัน
การรับสินค้าขาเข้าที่ไม่สอดคล้อง การถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ได้รับการถ่ายโอนดังกล่าว ทุกวัน
การติดบาร์โค้ดใหม่ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดบาร์โค้ดใหม่สำหรับการติดบาร์โค้ดใหม่ให้แก่สินค้าที่ถูกส่งมายัง SFN โดยไม่มีบาร์โค้ด บาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้อง หรือบาร์โค้ดที่ไม่สามารถอ่านได้ ทุกวัน
โครงการพิเศษ หากโครงการพิเศษจำเป็นต้องให้พนักงานของ SFN ดำเนินการเพิ่มเติมโดยที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายเดือน

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศ

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา SFN จะรับสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้านั้น โดยค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • อุปกรณ์
 • การขนส่งภายในประเทศ

คำสั่งซื้อภายในประเทศส่วนใหญ่ของลูกค้าในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปส่วนใหญ่จะจัดส่งภายในสองวัน ทั้งนี้ การจัดการคำสั่งซื้ออาจใช้เวลานานกว่าสองวันโดยอิงจากระดับสินค้าคงคลังและแค็ตตาล็อกสินค้าขั้นต่ำของคุณ และสำหรับสินค้าที่ต้องแยกการจัดส่ง

ค่าบริการการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศจะอิงตามจํานวนหน่วยทั้งหมดในการจัดการคำสั่งซื้อและน้ําหนักที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปนอกสหรัฐอเมริกา โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่อไปนี้:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • อุปกรณ์
 • การขนส่งระหว่างประเทศ

สามารถจัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้โดยมีความเร็วในการจัดส่ง 2 แบบ:

 • แบบเร็ว (5 ถึง 7 วัน)
 • แบบช้า (7 ถึง 21 วัน)

น้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกําหนดน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ โปรดดูตารางต่อไปนี้

น้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้
ขนาดเล็กกว่า 1 ลูกบาศก์ฟุต น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
1 ลูกบาศก์ฟุตหรือใหญ่กว่า น้ําหนักบรรจุภัณฑ์หรือน้ำหนักตามปริมาตร แล้วว่าอย่างใดจะหนักกว่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกําหนดน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ โปรดดูส่วนต่อไปนี้

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะถูกกำหนดตามการวัดดังต่อไปนี้:

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทของน้ำหนักที่ราคาแพงกว่า เนื่องจากทั้งน้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขนส่ง เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้สำหรับการจัดส่ง ในขณะที่ขนาดจะมีผลต่อจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถวางในยานพาหนะ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายหมอน น้ำหนักบรรจุภัณฑ์จะเบามาก แต่ขนาดบรรจุภัณฑ์จะมีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่ในยานพาหนะมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะเรียกเก็บโดยอิงจากน้ำหนักตามปริมาตร ไม่ใช่น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์คือผลรวมของน้ำหนักสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งกับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

หากต้องการคำนวณน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ชั่งน้ำหนักรายการที่จะจัดส่งโดยใช้เครื่องชั่ง

น้ำหนักตามปริมาตร

ขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณจะส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งพร้อมกับน้ำหนักตามปริมาตรของคำสั่งซื้อเพื่อคำนวณอัตราค่าขนส่งให้ลูกค้าของคุณ

น้ําหนักตามปริมาตรจะกําหนดโดยการรวมปริมาตรของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในการจัดส่ง จากนั้นให้หารปริมาตรดังกล่าวด้วยตัวหารมิตินี้ในหน่วยนิ้ว โดยตัวหารมิติสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศที่ SFN จัดส่งจากสหรัฐอเมริกาคือ 166

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ

SFN ให้บริการพื้นที่จัดเก็บฟรีสำหรับทุกหน่วยที่ขายภายใน 180 วันแรก (6 เดือน) เมื่อถูกจัดส่งมายังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ทั้งนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสำหรับหน่วยใดๆ ที่ไม่ได้ขายหลังผ่านไป 180 วัน

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะคํานวณโดยการคูณปริมาณรวมของตัวเลือกสินค้าเป็นหน่วยลูกบาศก์ฟุต จํานวนตัวเลือกสินค้า และค่าธรรมเนียมการจัดเก็บในอัตรา $2.25 ต่อลูกบาศก์ฟุตหารด้วย 30 วัน โดยค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บรายเดือนตามรอบการเรียกเก็บเงิน SFN วันสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดเก็บสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ไว้ 100 หน่วย และคุณขายหรือนำออก 80 หน่วยภายในเดือนกรกฎาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมของ 20 หน่วยในช่วงท้ายของระยะเวลา 180 วัน ทั้งนี้ หน่วยเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณส่งไปยัง SFN ใน 180 วันดังกล่าวจะถูกเพิ่มในการคำนวณ 180 วันหลังจากที่ SFN ได้รับสินค้าคงคลังเท่านั้น

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจากสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายเท่านั้น สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายคือสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้ในถูกเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN โดยสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายรวมถึงสินค้าคงคลังซึ่งได้รับการจัดสรรซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่ถูกสงวนไว้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ออกจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสำหรับสินค้าคงคลังจะไม่ถูกเรียกเก็บในระหว่างกระบวนการรับสินค้า มีสินค้าคงคลังค้างส่ง และระหว่างการตรวจนับสินค้าคงคลังอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าภายในประเทศ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับการคืนสินค้าของลูกค้าที่ถูกส่งกลับมายังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งภายในประเทศ การประมวลผล และการคืนสินค้ากลับสต็อก หรือการกำจัดสินค้าที่ถูกส่งคืน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ได้รับการถ่ายโอนดังกล่าว โดยการถ่ายโอนขาเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องใช้เวลาและแรงงานเพิ่มเติมในการประมวลผลสินค้าของคุณและเพื่อทำให้สินค้าดังกล่าวพร้อมใช้งานในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

ค่าธรรมเนียมการติดบาร์โค้ดใหม่

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดบาร์โค้ดใหม่สำหรับสินค้าที่ถูกส่งมายัง SFN โดยไม่มีบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้อง โดยระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดบาร์โค้ดใหม่ต่อหน่วย

ค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษจากงานเพิ่มเติมใดๆ ที่พนักงาน SFN อาจต้องดำเนินการซึ่งนอกเหนือจากงานที่ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อครอบคลุม หากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN กำหนดว่าต้องมีโครงการพิเศษ จะมีการระบุขอบเขตและค่าใช้จ่ายของงานให้คุณทราบในเวลานั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี