การจัดการระหว่างประเทศ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และคุณใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการประเมินการนำเข้าและภาษีอย่างถูกต้อง

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐฯ และคุณได้จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ลูกค้ารายนั้นจะถือเป็นผู้นำเข้า (Importer of Record) ของคำสั่งซื้อดังกล่าว ลูกค้าอาจต้องจ่ายอากรขาเข้าและภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของตนโดยอัตราจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง มูลค่าของการจัดส่ง ข้อตกลงทางการค้า และสนธิสัญญา

การจัดส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่าจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง หนังสือมอบอำนาจ (POA) หมายเลขธุรกรรมระหว่างประเทศ และเอกสารเฉพาะของผู้ให้บริการขนส่ง Shopify ไม่สามารถให้เอกสารเหล่านี้กับคุณได้ ดูที่สํานักงานกํากับประชากรสหรัฐฯ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของการค้าระหว่างประเทศ

SFN ไม่มีประกันเพิ่มเติมให้สำหรับการจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ แต่ผู้ให้บริการขนส่งบางรายอาจมีให้บริการ คุณสามารถติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือ SFN ทางอีเมลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันจากผู้ให้บริการขนส่งได้

อากรและภาษีนำเข้า

จํานวนอากรขาเข้าและภาษีสำหรับพัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศจะได้รับการกําหนดจากหลายปัจจัย และมูลค่าของการจัดส่งจะกําหนดจากการประเมินข้อมูลต่างๆ เช่น ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าจัดส่ง และต้นทุนของประกันการจัดส่ง ในบางประเทศและภูมิภาค อากรขาเข้าจะมีการเรียกเก็บภาษี

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อมูลค่าของอากรและภาษีนำเข้าคือเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการอนุโลมภาษี คำนี้หมายถึงมูลค่าขั้นต่ำของการจัดส่งที่ไม่ต้องเสียอากรและภาษีนำเข้า ประเทศปลายทางหรือภูมิภาคของการจัดส่งจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการอนุโลมภาษี

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนอากรขาเข้ามีดังต่อไปนี้:

 • ประเทศต้นทาง (COO) ซึ่งหมายถึงประเทศหรือภูมิภาคที่มีการผลิตสินค้า
 • หมวดหมู่ของสินค้า
 • วัสดุของสินค้า
 • เพศ ซึ่งใช้สำหรับเครื่องแต่งกาย
 • ผู้ให้บริการขนส่งและบริการ

การจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร

SFN รองรับการจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร (DDU) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการจัดส่งที่สถานที่ (DAP) DDU คือการที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายอากรขาเข้าและภาษีที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดส่งสินค้าที่พวกเขาสั่งซื้อ โดยผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้จากลูกค้าและจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ การเก็บค่าธรรมเนียมอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจติดต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย โดยผู้ให้บริการขนส่งจะไม่มอบสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้าหากไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเก็บและโอนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอีกด้วย

การใช้แผน Import One-Stop Shop (IOSS) เมื่อคุณจัดส่งไปยังประเทศในสหภาพยุโรป

คุณสามารถใช้แผน One-Stop Shop เพื่อลดความซับซ้อนในการเรียกเก็บและการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขายไปยังประเทศในสหภาพยุโรป หากคุณอยู่นอกสหภาพยุโรป คุณสามารถลงทะเบียนรับรูปแบบการนําเข้าแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า NON-Union OSS เมื่อคุณใช้ IOSS คุณสามารถเลือกที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรในขั้นตอนการชำระเงินได้ เพื่อให้ลูกค้าของคุณในสหภาพยุโรปไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อจัดส่งสินค้า

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เพิ่มหมายเลข IOSS ของคุณลงในส่วนผู้ดูแล Shopify

ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากคุณกำลังจัดส่งสินค้า เช่น สินค้าขนาดทดลอง คุณควรติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในเอกสารการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเป็นศูนย์ คุณต้องกำหนดราคาให้มากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐ มิฉะนั้น การจัดส่งอาจละเมิดกฎหมายว่าด้วยศุลกากรระหว่างประเทศ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ SFN จะไม่จ่าหน้าพัสดุว่าเป็นของขวัญ และไม่สามารถรับรองได้ว่าการจัดส่งจะได้รับการยกเว้นจากอากรขาเข้าและภาษีหากคุณต้องการส่งสินค้าที่มีมูลค่า 0 ดอลลาร์สหรัฐไปยังปลายทางระหว่างประเทศ เช่น สินค้าส่งเสริมการขายหรือของขวัญ คุณสามารถกําหนดมูลค่าให้มากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงลดราคาให้กับลูกค้าได้

อัตราค่าจัดส่ง

หากต้องการค้นหาอัตราค่าจัดส่งของคุณ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและการส่งมอบ สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีหรืออัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองได้ คำสั่งซื้อที่จัดส่งระหว่างประเทศควรจัดส่งภายใน 15 วันนับจากเวลาที่ระบบส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

ข้อจํากัด

โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการจัดส่งระหว่างประเทศ:

 • เพิ่มพิกัดศุลกากรไปยังสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การเพิ่มพิกัดศุลกากรจะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้อากรและภาษีนําเข้าที่ถูกต้องกับการจัดส่งของคุณ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัส HS สำหรับสื่อส่งเสริมการขายหรือชุดสินค้าที่คุณขายในร้านค้าของคุณมีความถูกต้องแม่นยำ

  • พนักงานที่จัดการสินค้าตามการสั่งซื้อระหว่างประเทศจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตดูสินค้าเพื่อดูและใช้พิกัดศุลกากรของสินค้าในระหว่างการจัดการคำสั่งซื้อ
 • กำหนดราคาที่มากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับสินค้าทั้งหมดในการจัดส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นของขวัญเมื่อซื้อสินค้า (GWP) อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจัดส่ง GWP ไปยังปลายทางระหว่างประเทศ อาจมีการเรียกเก็บภาษีและอากรนำเข้าสำหรับ GWP

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณไม่มีวัตถุอันตรายใดๆ หากสินค้าของคุณมีวัตถุอันตราย สินค้านั้นจะไม่สามารถจัดส่งไปยังปลายทางระหว่างประเทศได้

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อการจัดส่งระหว่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณไม่พบปัญหาใดๆ เมื่อคุณจัดส่งระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้คำอธิบายที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับสินค้าของคุณ โดยคำอธิบายควรอธิบายถึงตัวสินค้า สินค้านี้ใช้สำหรับทำอะไร และสินค้านั้นผลิตจากอะไร
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เพิ่มอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองที่ขั้นตอนการชำระเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการจัดส่งได้
 • เผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจนในร้านค้าออนไลน์ของคุณซึ่งลูกค้าระหว่างประเทศต้องจ่ายค่าอากรขาเข้าและภาษี การให้ข้อมูลนี้จะช่วยในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและเสริมสร้างความไว้วางใจในบริการของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี