Ví dụ về kết hợp ưu đãi giảm giá

Sau đây là các ví dụ về cách kết hợp các hình thức giảm giá khác nhau khi thanh toán.

Nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm theo số tiền cố định và ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển

Thương nhân có mã giảm giá sản phẩm 20offPants giảm 20 USD giá quần và ưu đãi giảm giá sản phẩm 10offShirts giảm 10 USD giá áo sơ mi. Thương nhân này cũng có ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động tên là Freeship100 tự động miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn mua trên 100 USD.

Đối với địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển thông thường là 20 USD, nhưng vì có ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động dành cho giỏ hàng trên 100 USD, khách hàng được miễn phí vận chuyển.

Giỏ hàng của khách hàng sẽ có những thông tin chi tiết sau.

Ví dụ về nội dung giỏ hàng có nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm và ưu đãi miễn phí vận chuyển
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
20offPants: Giảm giá 20 USD cho mọi quần
10offShirts: Giảm giá 10 USD cho mọi áo sơ mi
Quần: 80 USD
Áo sơ mi: 40 USD
Giày: 200 USD
Tổng phụ: 350 USD Tổng phụ: 320 USD
Phí vận chuyển: 20 USD Freeship100: Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng trên 100 USD Vận chuyển: Miễn phí
Tổng cộng: 370 USD Tổng cộng: 320 USD

Ưu đãi giảm giá sản phẩm theo số tiền cố định và ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm

Thương nhân có mã giảm giá sản phẩm 20offPants giảm cố định 20 USD giá quần và mã giảm giá đơn hàng 10offOrder giảm 10% giá trị đơn hàng.

Đối với địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển là 20 USD.

Giỏ hàng của khách hàng sẽ có những thông tin chi tiết sau.

Ví dụ về giỏ hàng có ưu đãi giảm giá sản phẩm theo số tiền cố định và ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
20offPants: Giảm 20 USD mọi mặt hàng quần Quần: 80 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
Tổng phụ: 350 USD 10offOrder: Giảm 10% giá trị đơn hàng Tổng phụ: 297 USD
Phí vận chuyển: 20 USD Phí vận chuyển: 20 USD
Tổng cộng: 370 USD Tổng: 317 USD

Nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm

Thương nhân có mã giảm giá 10offOrder giảm 10% giá trị đơn hàng đầu tiên của khách hàng và ưu đãi giảm giá tự động 15offOver200 giảm 15% giá trị đơn hàng có tổng phụ trên 200 USD.

Nếu có hai hay nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng, trong đó mỗi ưu đãi giảm một tỷ lệ phần trăm giá trị cho cùng một đơn hàng, thì mỗi phần trăm giảm giá sẽ được tính theo tổng phụ ban đầu. Trong ví dụ sau, cả hai ưu đãi giảm giá 15% và 10% đều được áp dụng cho tổng phụ 350 USD.

Đối với địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển là 20 USD.

Giỏ hàng của khách hàng sẽ có những thông tin chi tiết sau.

Ví dụ về nội dung giỏ hàng có nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
Tổng phụ: 350 USD 10offOrder: Giảm 10% giá trị đơn hàng
15offOver200: Giảm 15% giá trị đơn hàng trên 200 USD
Tổng phụ: 262,50 USD
Phí vận chuyển: 20 USD Phí vận chuyển: 20 USD
Tổng cộng: 370 USD Tổng: 282,50 USD

Ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm và ưu đãi giảm giá đơn hàng theo số tiền cố định

Thương nhân có mã giảm giá 10offOrder giảm 10% giá trị đơn hàng đầu tiên của khách hàng và ưu đãi giảm giá tự động 20offOrder giảm 20% giá trị đơn hàng có tổng phụ trên 200 USD.

Nếu có một ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm và một ưu đãi giảm giá đơn hàng theo số tiền cố định được áp dụng cho cùng một đơn hàng, ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm sẽ được áp dụng trước, sau đó là ưu đãi giảm giá đơn hàng theo số tiền cố định.

Đối với giỏ hàng này, ưu đãi giảm giá đơn hàng 10% được áp dụng cho tổng phụ 350 USD, sau đó ưu đãi giảm cố định 20 USD giá trị đơn hàng được áp dụng cho tổng phụ mới.

Đối với địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển là 20 USD.

Giỏ hàng của khách hàng sẽ có những thông tin chi tiết sau.

Ví dụ về nội dung giỏ hàng có ưu đãi giảm giá đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm và ưu đãi giảm giá đơn hàng theo số tiền cố định
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
Tổng phụ: 350 USD 10offOrder: Giảm 10% giá trị đơn hàng
20offOver200: Giảm 20% giá trị đơn hàng trên 200 USD
Tổng phụ: 295 USD
Phí vận chuyển: 20 USD Phí vận chuyển: 20 USD
Tổng cộng: 370 USD Tổng cộng: 315 USD

Nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng, nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm và ưu đãi miễn phí vận chuyển

Thương nhân có các ưu đãi giảm giá sau:

  • mã giảm giá 10offOrder giảm 10% giá trị đơn hàng đầu tiên của khách hàng
  • ưu đãi giảm giá tự động 15offOver200 giảm 15% giá trị đơn hàng có tổng phụ trên 200 USD.
  • mã giảm giá sản phẩm 20offPants giảm cố định 20 USD giá quần
  • mã giảm giá 10offBoots giảm 10% giá giày.
  • ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động Freeship100 miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn mua trên 100 USD.

Mã giảm giá sản phẩm sẽ áp dụng trước, sau đó đến mã giảm giá đơn hàng áp dụng cho tổng phụ.

Đối với địa chỉ của khách hàng, phí vận chuyển thông thường là 20 USD, nhưng vì có ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động dành cho giỏ hàng trên 100 USD nên khách hàng được miễn phí vận chuyển.

Giỏ hàng của khách hàng sẽ có những thông tin chi tiết sau.

Ví dụ về nội dung giỏ hàng có nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng, nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm và ưu đãi miễn phí vận chuyển
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần: 100 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 200 USD
20offPants: Giảm giá 20 USD cho mọi mặt hàng quần
10offBoots: Giảm giá 10% cho mọi mặt hàng giày
Quần: 80 USD
Áo sơ mi: 50 USD
Giày: 180 USD
Tổng phụ: 350 USD 10offOrder: Giảm 10% giá trị đơn hàng
15offOver200: Giảm 15% giá trị đơn hàng trên 200 USD
Tổng phụ: 232,50 USD
Phí vận chuyển: 20 USD Freeship100: Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng trên 100 USD Vận chuyển: Miễn phí
Tổng cộng: 370 USD Tổng cộng: 232,50 USD

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí