Hiển thị ngày giao hàng của Shop Promise trong thông báo qua email

Ngày giao hàng của Shop Promise sẽ được hiển thị trong email xác nhận đơn hàng đối với những đơn giao đủ điều kiện dự kiến được giao trong tối đa năm ngày theo lịch trong nội địa Hoa Kỳ.

Nếu bạn đã từng tùy chỉnh email xác nhận đơn hàng thì ngày giao hàng theo Shop Promise sẽ không tự động được thêm vào email xác nhận đơn hàng. Để thêm ngày giao hàng theo Shop Promise vào thông báo qua email, bạn cần tùy chỉnh thủ công mẫu email.

Tùy chỉnh thông báo xác nhận đơn hàng qua email

Nếu thành thạo việc đọc và chỉnh sửa HTML và mã Liquid, bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí