Phân tích Shop Promise

Nếu đã đăng ký và kích hoạt Shop Promise thì bạn có thể xem xét các tiêu chuẩn giao hàng của cửa hàng cũng như thông tin bổ sung về đơn hàng đã tạo bằng Shop Promise.

Tiêu chuẩn giao hàng

Để cung cấp Shop Promise trong cửa hàng, bạn phải duy trì các tiêu chuẩn giao hàng bắt buộc đối với đơn hàng được vận chuyển trong phạm vi Hoa Kỳ. Tham khảo các tiêu chuẩn sau để tìm hiểu thêm hoặc để được hỗ trợ về việc đáp ứng các tiêu chuẩn đó:

Nếu cửa hàng của bạn không đáp ứng những tiêu chuẩn này thì Shop Promise sẽ bị tạm dừng trong cửa hàng của bạn. Huy hiệu Shop Promise không hiển thị trên trang sản phẩm hoặc trang thanh toán cho đến khi cửa hàng đáp ứng những tiêu chuẩn này.

Phân tích

Ngoài việc theo dõi các tiêu chuẩn giao hàng, trang Shop Promise còn hiển thị thông tin phân tích về các đơn hàng được đặt bằng Shop Promise tại Hoa Kỳ.

Đơn hàng có Shop Promise

Mục Đơn hàng có Shop Promise hiển thị số lượng đơn hàng tại Hoa Kỳ mà khách hàng đã chọn tùy chọn giao hàng với Shop Promise khi thanh toán và cho biết ngày giao hàng hứa hẹn với khách hàng.

Tỷ lệ chuyển đổi của trang sản phẩm

Mục Tỷ lệ chuyển đổi của trang sản phẩm hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên duy nhất trên trang mô tả sản phẩm mang lại giao dịch mua. Trang Shop Promise cung cấp tỷ lệ phần trăm số phiên tại Hoa Kỳ hiển thị Shop Promise so với số phiên không hiển thị Shop Promise.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí