Raporty dotyczące klientów

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, masz dostęp do szczegółowych raportów dotyczących Twoich klientów. Dzięki niżej wymienionym raportom możesz uzyskać przydatne informacje o swoich klientach, w tym ich średnią liczbę zamówień, średnie sumy zamówień i oczekiwaną wartość zakupu:

 • Klienci w czasie
 • Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta
 • Klienci według lokalizacji
 • Powracający klienci
 • Jednorazowi klienci
 • Analiza kohorty klientów
 • Poziom przewidywanych wydatków

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub Shopify Plus, masz również dostęp do następujących raportów:

 • Klienci obarczeni ryzykiem
 • Lojalni klienci

Ze względu na sposób generowania raportów klientów mogą one nie wyświetlać całej aktywności w Twoim sklepie z ostatnich 12 godzin. Jednakże po otwarciu raportu Sprzedaż nowym klientom vs. sprzedaż powracającym klientom dane są aktualne z dokładnością do kilku sekund. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Raporty klientów są ograniczone do 250 000 klientów. Jeśli potrzebujesz dostępu do danych klientów dla ponad 250 000 klientów, możesz skonfigurować i użyć Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Praca z Google Analytics. Możesz jednak wyeksportować wszystkich swoich klientów ze strony Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Dane w raportach dotyczących klientów są oparte na całej historii zamówień nowych klientów w danym raporcie, a nie tylko na zamówieniach złożonych w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli przeglądasz tylko raport z listopada, nowy klient z tego miesiąca nadal jest wyświetlany jako klient powracający, nawet jeśli dokonał drugiego zakupu w grudniu.

Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących klientów

Kroki:

 1. Kliknij Kategorie.
 2. Kliknij opcję Klienci, aby wyfiltrować raporty dotyczące klientów.

Klienci w czasie

Raport Historia klientów przedstawia liczbę klientów, którzy złożyli zamówienia w Twoim sklepie.

Możesz wybrać jednostkę czasu w rozwijanym menu Grupuj wg, aby sterować sposobem grupowania danych.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klientów: jeden dla nowych klientów i jeden dla powracających klientów. Nowy klient to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Powracający klient to klient, który złożył zamówienie, przy czym jego historia obejmuje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyszukać następujące dane:

 • Liczba nowych klientów (kupujących po raz pierwszy), którzy złożyli zamówienie w tym czasie. Taka grupa klientów jest często nazywana nową kohortą klientów.
 • Liczba powracających klientów, którzy złożyli zamówienie w tym czasie.

Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta

Raport Sprzedaż nowym klientom vs. sprzedaż powracającym klientom przedstawia wartość zamówień złożonych przez nowych i powracających klientów.

Możesz kliknąć opcję Grupuj według, aby wybrać jednostkę czasu, według której ma być przedstawiona łączna sprzedaż na wykresie. Może to być godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, godzina dnia, dzień tygodnia lub miesiąc roku. Jednostka czasu określa sposób grupowania łącznej sprzedaży.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klientów: jeden dla nowych klientów i jeden dla powracających klientów. Nowy klient to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Powracający klient to klient, który złożył zamówienie, przy czym jego historia obejmuje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyszukać następujące dane:

 • Liczba zamówień złożonych przez każdą grupę klientów
 • wartość zamówień (łączna sprzedaż) złożonych przez każdą grupę klientów

Klienci według lokalizacji

Raport Klienci według lokalizacji wyświetla dane dotyczące nowych klientów uporządkowan ych według lokalizacji geograficznej. Nowi klienci są uporządkowani według lokalizacji geograficznej na podstawie domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Dla każdego regionu geograficznego możesz znaleźć:

 • Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie w wybranym przedziale czasu
 • Łączna liczba zamówień złożonych przez tych klientów od czasu ich pierwszego zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Wartości Zamówienia i Suma wydana do daty bieżącej bazują na całej historii zamówień nowych klientów w raporcie, a nie tylko zamówień, które zostały złożone w wybranym przedziale czasu.

Powracający klienci

Raport Powracający klienci przedstawia dane dotyczące wszystkich klientów, których historia zamówień obejmuje co najmniej dwa zamówienia.

Dla każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data najnowszego zamówienia
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Jednorazowi klienci

Raport Jednorazowi klienci przedstawia dane dotyczące wszystkich klientów, których historia zamówień obejmuje tylko jedno zamówienie.

Dla każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień, czyli 1
 • Wartość zamówienia, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i wszelkie zwroty

Analiza kohorty klientów

Raport Analiza kohort klientów przedstawia dane dotyczące pozyskiwania i zatrzymywania klientów. Kohorta to grupa klientów, którzy mają podobne cechy. W raporcie Analiza kohort klientów klienci są pogrupowani w kohorty na podstawie daty złożenia pierwszego zamówienia.

Możesz użyć tego raportu, aby dowiedzieć się, którzy z Twoich klientów dokonali powtórnych zakupów, i zidentyfikować najbardziej wartościowych klientów. Takie informacje ułatwią Ci podjęcie decyzji o tym, kiedy i jakich klientów retargetować, oraz pomogą Ci zidentyfikować klientów o niższej wartości.

Analiza kohort klientów zawiera następujące raporty:

Tabela analizy kohorty

W tabeli analizy kohort wyświetlane są dane o powtarzających się zakupach klientów na podstawie daty ich pierwszego zakupu. Każdy wiersz reprezentuje kohortę klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w tym samym okresie. W pierwszej kolumnie wyświetla się nazwa kohorty na podstawie tygodnia, miesiąca lub kwartału pierwszego zakupu. W drugiej kolumnie wyświetlana jest suma wybranego wskaźnika dla każdego wiersza kohorty. W pozostałych kolumnach wyświetla się wybrany wskaźnik w ciągu tygodni, miesięcy lub kwartałów od momentu pozyskania pierwotnej kohorty.

Przykład: Twój klient Jan dokonał pierwszego zakupu w lutym 2022 roku. Kolejnego zakupu dokonał w czerwcu 2022 roku i we wrześniu 2022 roku. W miesięcznej analizie kohort dla 2022 roku Jan znajdzie się w kohorcie lutowej i będzie traktowany jako powracający klient w miesiącu 4 i miesiącu 7.

Raport można dostosować w następujący sposób:

 • zmienić okres, według którego kohorty są pogrupowane
 • zmienić okres wyświetlany w raporcie
 • zmiana wyświetlanego wskaźnika, takiego jak liczba klientów, wskaźnik retencji klientów, sprzedaż brutto, sprzedaż netto lub średnia wartość zamówienia

Wykres wskaźnika retencji

Na wykresie wskaźnika retencji wyświetlany jest wskaźnik retencji wszystkich nowych klientów w okresie przedstawionym w raporcie. Możesz również wyświetlić następujące porównania:

 • Porównanie z poprzednim okresem
 • Porównanie z poprzednim rokiem
 • Porównanie pomiędzy kohortami

Ponadto możesz wyświetlić wskaźnik retencji dla klientów we wszystkich kohortach dla wybranego okresu lub wybrać jedną kohortę, aby wyświetlić dla niej wskaźnik retencji.

Szczegóły analizy kohorty

Dostęp do szczegółów analizy kohort możesz uzyskać, klikając Wszystko, albo konkretny okres w kolumnie Kohorta. Dla każdej kohorty możesz znaleźć poniższe dane:

 • sprzedaż brutto i netto dla wybranej kohorty
 • średnia wartość zamówienia i średnia liczba zamówień na klienta w kohorcie
 • łączna liczba nowych lub powracających klientów i łączna liczba złożonych przez nich zamówień
 • najlepsze produkty sprzedane klientom w wybranej kohorcie
 • najlepsze kanały marketingowe odpowiedzialne za skierowanie klientów z danej kohorty do Twojej firmy
 • najlepsze kanały sprzedaży, które przetwarzały zamówienia kohorty
 • przegląd poziomu przewidywanych wydatków dla kohorty
 • stosunek sprzedaży z zakupów jednorazowych do sprzedaży z zakupów w ramach subskrypcji
 • najlepsze lokalizacje geograficzne klientów w kohorcie

Korzystanie z raportu Analiza kohort na potrzeby segmentacji klientów

Możesz wykorzystać dane z raportu Analiza kohort klientów do tworzenia segmentów klientów spośród kohort klientów o wysokiej wartości.

Na przykład, jeśli kohorta klientów dla czerwca 2022 roku wykazuje wysoką retencję, możesz utworzyć segment klientów za pomocą instrukcji First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Dowiedz się więcej o segmentacji klientów.

Poziom prognozowanych wydatków

W raporcie Przewidywany poziom wydatków wyświetlana jest przewidywana wartość każdego klienta w wybranej kohorcie. Raport ten może pomóc w dotarciu do klientów, którzy należą do kohort o najwyższej wartości. W kohorcie znajdują się poniższe dane dla każdego klienta:

 • nazwa/nazwisko klienta
 • poziom przewidywanych wydatków
 • status subskrypcji e-mail
 • data złożenia ostatniego zamówienia przez klienta
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Dowiedz się więcej o sposobie ustalania poziomu przewidywanych wydatków.

Klienci obarczeni ryzykiem

Masz dostęp do raportu Klienci obarczeni ryzykiem, jeżeli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus.

Raport Klienci obarczeni ryzykiem przedstawia dane dotyczące wszystkich powracających klientów, którzy są obarczeni ryzykiem.

Klient jest uważany za narażonego na ryzyko, jeśli ma szacowane średnie prawdopodobieństwo powrotu i złożenia kolejnego zamówienia w Twoim sklepie, ale od pewnego czasu nie złożył zamówienia.

Shopify używa modelu uczenia maszynowego do określenia prawdopodobieństwa powrotu klienta w celu zakupu towaru w ciągu najbliższych 90 dni.

Wiedząc, którzy z Twoich klientów są zagrożeni, możesz odpowiednio dostosować lub ukierunkować działania marketingowe. Na przykład możesz zaoferować zagrożonym klientom rabat, aby zachęcić ich do ponownego zakupu.

Raport zawiera następujące dane dla każdego klienta:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data ostatniego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Lojalni klienci

Masz dostęp do raportu Lojalni klienci, jeżeli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus.

Raport Lojalni klienci przedstawia dane dotyczące wszystkich powracających klientów, którzy są lojalni.

Klient jest lojalny, jeśli szacuje się, że ma wysokie prawdopodobieństwo powrotu w celu złożenia kolejnego zamówienia w sklepie i złożył więcej zamówień niż przeciętny klient. Te informacje mogą być pomocne przy planowaniu działań marketingowych. Przykładowo, skuteczne może być skierowanie marketingu produktów o wysokiej marży do lojalnych klientów.

Dla każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data ostatniego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Dostosuj raporty klientów

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz użyć funkcji filtrowania i edycji, aby dostosować raporty dotyczące Twoich klientów.

Poniżej przedstawiono przykładowe filtry i kolumny.

Filtry w raportach klientów

Klient

 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.

Atrybuty klienta

 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.

Segment klienta

 • Jest obarczony ryzykiem - klienci powracający z szacowanym średnim prawdopodobieństwem powrotu, ale którzy od pewnego czasu nie złożyli zamówienia.
 • Jest uśpionym klientem - klienci, którzy mają niskie prawdopodobieństwo powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu.
 • Jest lojalnym klientem - powracający klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i złożyli więcej zamówień niż przeciętny klient.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.

Lokalizacja

 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Kolumny w raportach klientów

Klient

 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.
 • Klienci - łączna liczba klientów kupujących po raz pierwszy i klientów powracających, którzy złożyli zamówienie w wybranym przedziale czasu.

Atrybuty klienta

 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.

Segment klienta

 • Jest obarczony ryzykiem - klienci powracający z szacowanym średnim prawdopodobieństwem powrotu, ale którzy od pewnego czasu nie złożyli zamówienia.
 • Jest uśpionym klientem - klienci, którzy mają niskie prawdopodobieństwo powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu.
 • Jest lojalnym klientem - powracający klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i złożyli więcej zamówień niż przeciętny klient.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.

Pierwsze zamówienie

 • Pierwsze zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data pierwszego zamówienia klienta.

Ostatnie zamówienie

 • Ostatnie zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data ostatniego zamówienia klienta.

Lokalizacja

 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Zamówienia

 • Wydana kwota - łączna kwota wydana przez klientów, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i zwroty kosztów. Załóżmy, że klient zamówił w Twoim sklepie dwa artykuły o wartości 50 USD, nie zapłacił podatku, otrzymał 10% rabatu na jeden z artykułów, wydał 10 USD na wysyłkę i otrzymał 7% zwrotu kosztów z tytułu opóźnienia wysyłki. W tym przykładzie Dotychczasowe wydatki ogółem oblicza się w następujący sposób: 50 + 45 + 10 -7. Wynik wynosi $98.
 • Zamówienia - liczba zamówień, które złożył klient.
 • Kwota wydana na zamówienie - średnia kwota, którą klienci wydali na wszystkie swoje zamówienia. Oblicza się ją poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydatków klientów przez łączną liczbę ich zamówień.

Czas

 • Dzień/miesiąc/tydzień - dzień, miesiąc i tydzień złożenia zamówienia.

Przykład dostosowania: Kierowanie kampanii e-mailowej do powracających klientów

Jeśli chcesz skorzystać z kampanii e-mailowej, aby zachęcić powracających klientów do dokonania kolejnego zakupu, możesz dostosować raport Powracający klienci w taki sposób, aby przedstawiał on tylko powracających klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Tworzenie raportu dla przedstawionego przykładu:

 1. Kliknij Kategorie.
 2. Kliknij opcję Klienci, aby wyfiltrować raporty dotyczące klientów.
 3. Kliknij opcję Powracający klienci.
 4. W raporcie Powracający klienci kliknij Zarządzaj filtrami.
 5. Kliknij opcję Dodaj filtr.
 6. Wybierz Akceptuj marketing, a następnie w sekcji Szukaj wybierz opcję Tak.
 7. Kliknij Zastosuj filtry.

Raport jest teraz ograniczony do powracających klientów, którzy akceptują marketing.

Następnie możesz wyeksportować raport do pliku CSV i używać wszystkich adresów e-mail w pliku na potrzeby prowadzenia kampanii e-mailowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo