ราคาและค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยคิดเป็นความถี่ที่แตกต่างกัน:

  • เมื่อสิ้นสุดวัน
  • เมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อทั้งหมดของ 1 วันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ในวันถัดไป แต่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดสำหรับ 1 เดือนจะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียม SFN

ค่าบริการ SFN ของคุณจะปรากฏในหน้าค่าบริการของแอป SFN ขณะที่ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในหน้าการเรียกเก็บเงินของ Shopify admin ของคุณ

ข้อมูลสรุปการกําหนดราคาและค่าธรรมเนียม

การกําหนดราคา SFN ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและความถี่การเรียกเก็บเงินดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียม SFN และความถี่การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม คำอธิบาย ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อจากแต่ละคำสั่งซื้อที่มีการจัดการแล้ว ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรับสินค้า บรรจุหีบห่อ รายการบรรจุภัณฑ์ รายการบรรจุภัณฑ์แบบปรับแต่งเอง การรับสินค้าหลายรายการ และการเพิ่มสื่อการตลาดในการจัดส่ง ทุกวัน
อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์จากแต่ละการสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วหากบรรจุภัณฑ์ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อ ทุกวัน
การขนส่ง ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งในการจัดส่งแต่ละรายการที่ใช้บริการ SFN ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งและน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงการกําหนดราคาตามเขตพื้นที่หรืออัตราจากบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณ ทุกวัน
พื้นที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะคํานวณโดยการคูณปริมาณรวมของตัวเลือกสินค้าในหน่วยลูกบาศก์ฟุต จํานวนตัวเลือกสินค้า และอัตราการจัดเก็บ ส่วนค่าบริการในการจัดเก็บจะคํานวณและบันทึกลงในใบแจ้งยอด SFN ของทุกคืน โดยจะรวมกลุ่มเข้าด้วยกันและส่งไปยังการเรียกเก็บเงินของ Shopify ทุกเดือนเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน SFN รายเดือน
โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษคือค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงที่ต้องจ่ายให้กับงานเพิ่มเติมใดๆ ที่คลังสินค้าต้องจัดการเพื่อจัดการตามคำขอของคุณ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ รายเดือน

คำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่งจะถูกเรียกเก็ยเงินแบบแยกต่างหาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษสำหรับคำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่ง

ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ SFN จะเลือกสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อและบรรจุสินค้าดังกล่าว โดยค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรวมถึงค่าอุปกรณ์ การตลาดแบบแทรกในบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ และกล่องที่มีแบรนด์ จะระบุไว้บนหน้าการกำหนดราคาในแอป SFN

หากบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองของคุณที่ SFN มีอยู่หมดลง และคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์ของ SFN คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ โดยศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะพิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ หากคำสั่งซื้อต้องมีบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่คาดไว้ ค่าบริการในการเลือกและบรรจุสินค้าของคุณอาจสูงขึ้น

ค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ค่าธรรมเนียมการขนส่งคืออัตราค่าจัดส่งที่เรียกเก็บต่อการจัดส่งแต่ละครั้ง ซึ่งรวมทั้งวิธีการจัดส่งและน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้ ค่าธรรมเนียมการขนส่งอาจรวมถึงการกําหนดราคาตามเขตพื้นที่หรืออัตราจากบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • บริการของผู้ให้บริการขนส่ง โดยกำหนดจากบริการขนส่งที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนชำระเงิน
  • น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น
  • จํานวนเขตการจัดส่งที่มีการจัดส่งเดินทาง

บริการของผู้ให้บริการขนส่ง

บริการของผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกจัดส่งให้กับคำสั่งซื้อของคุณขึ้นอยู่กับบริการที่คุณจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี จับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะกําหนดตามมาตรการวัดดังต่อไปนี้:

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทของน้ำหนักที่สูงกว่า เหตุผลเนื่องจากน้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อน้ำหนัก เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้งานในการจัดส่งได้ ในขณะที่ขนาดจะมีผลต่อจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปวางในยานพาหนะได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายหมอน น้ำหนักบรรจุภัณฑ์จะเบามาก แต่ขนาดบรรจุภัณฑ์จะมีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่ในยานพาหนะมากขึ้น ผลที่ได้คือน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะเรียกเก็บโดยอิงจากน้ำหนักตามปริมาตร ไม่ใช่น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์คือผลรวมของน้ำหนักสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งกับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

หากต้องการคำนวณน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ชั่งน้ำหนักรายการที่จะจัดส่งโดยใช้เครื่องชั่ง

น้ำหนักตามปริมาตร

ขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณจะส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งพร้อมกับน้ำหนักตามปริมาตรของคำสั่งซื้อเพื่อคำนวณอัตราค่าขนส่งให้ลูกค้าของคุณ

ผู้ให้บริการขนส่งจะกําหนดน้ำหนักตามปริมาตรโดยการเพิ่มปริมาตรของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในการจัดส่ง จากนั้นให้หารปริมาตรดังกล่าวด้วยตัวหารมิติในปริมาณนี้ ตัวหารมิติคือจํานวนที่กําหนดโดยผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย ตัวอย่างเช่น 166 คือตัวหารมิติของการจัดส่งในสหรัฐอเมริกา

การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่

ในสหรัฐอเมริกา SFN จะใช้การกําหนดราคาตามเขตพื้นที่เพื่อช่วยกําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งการสั่งซื้อของคุณ ในการกําหนดราคาตามเขตพื้นที่ สหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นเขตภูมิศาสตร์และค่าจัดส่งของการจัดส่งจะคํานวณจากจํานวนเขตที่จะเดืนทางเข้า

เขตการจัดส่งของสหรัฐอเมริกา

หากคุณสต็อกสินค้าในคลังสินค้า SFN หลายแห่งในเขตต่างๆ การจัดส่งของคุณอาจเดินทางข้ามเขตน้อยกว่าและต้องเสียค่าจัดส่งโดยรวมลดลง

การกำหนดราคาจะอิงตามบัตรอัตราของคุณ บัตรอัตราจะสรุปราคาที่คุณต้องชำระโดยอิงจากเขตการจัดส่งและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของการจัดส่ง

SFN จะเลือกผู้ให้บริการขนส่งและบริการจัดส่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับกรอบเวลาการจัดส่งโดยอิงจากอัตราค่าจัดส่งที่คุณเลือก อัตราค่าจัดส่งทั้งหมดจะเป็นไปตามโมเดลอัตราแบบผสมเพื่อให้ได้อัตราค่าจัดส่งที่แข่งขันได้ในทุกเขตการจัดส่ง SFN ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่เจาะจงผู้ให้บริการขนส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะคํานวณโดยการคูณปริมาณรวมของตัวเลือกสินค้าเป็นหน่วยลูกบาศก์ฟุต จํานวนตัวเลือกสินค้า และอัตราการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะคํานวณทุกวันตามปริมาณสินค้าคงคลังที่นับได้ แต่เรียกเก็บรายเดือนตามรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ

อธิบายถึงการลงบัญชีสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายเท่านั้น สินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายคือสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ รวมถึงสินค้าคงคลังซึ่งได้รับการจัดสรรซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่ถูกสงวนไว้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ออกจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

สินค้าคงคลังขาเข้า สินค้าคงคลังค้างส่งและจำนวนสินค้าคงคลังอื่นๆ จะไม่ถูกนับ

ค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ

โครงการพิเศษคือบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดส่งที่ศูนย์จัดการสินค้าได้จัดการ เช่น

  • คำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่ง
  • การส่งคืน
  • โครงการพิเศษที่เพิ่มมูลค่า

ระบบจะบันทึกค่าบริการสำหรับการคืนสินค้าและค่าบริการสำหรับโครงการพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในใบแจ้งหนี้ SFN ทันทีที่มีการดำเนินการ

โครงการพิเศษจะถูกเรียกเก็บเงินตามชั่วโมง และมีค่าบริการขั้นต่ำไปหนึ่งชั่วโมง คุณสามารถดูอัตราค่าส่งของโปรเจ็กต์พิเศษได้ในส่วนค่าบริการของแอป SFN โดยคลิกที่ "ดูการกําหนดราคา"

การรับสินค้าขาเข้า

เมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับการถ่ายโอนขาเข้า ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการและรับตัวเลือกสินค้าจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมีการจัดทำขึ้นและออกเป็นใบเรียกเก็บเงินภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการถ่ายโอน

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเกิดความล่าช้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนขาเข้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ SFN

การค้าส่ง

มีการเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อค้าส่งแยกจากคำสั่งซื้อปลีก หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการค้าส่ง ให้คลิกที่สินค้าใต้ส่วนโครงการพิเศษ ไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของการจัดส่งแต่ละรายการพร้อมให้ดาวน์โหลด

กลับไปยังการจัดส่งของผู้ส่ง

หากไม่สามารถส่งพัสดุไปยังปลายทางสุดท้ายได้ ผู้ให้บริการขนส่งจะส่งคืนรายการดังกล่าวไปยังผู้ส่งรายเดิม ซึ่งเรียกว่าการจัดส่งคืนให้ผู้ส่ง (RTS) การดำเนินการจัดส่ง RTS จะคิดค่าบริการโดยอิงจากเวลาที่ดำเนินการคืนสินค้าแล้ว โดยจะมีไฟล์ CSV ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดส่งแต่ละรายการพร้อมให้ดาวน์โหลด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงค่าบริการ SFN ของคุณ

โครงการพิเศษแบบมีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถขอให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อดำเนินการโครงการพิเศษที่เพิ่มมูลค่าให้เสร็จสิ้นในนามของคุณได้ คำขอเหล่านี้อาจรวมถึงบริการต่างๆ เช่น การรวมเซ็ท การจัดชุดสินค้า และการปรับแต่งสินค้า โครงการพิเศษส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อคุณส่งคำขอโครงการพิเศษ คุณจะได้รับแจ้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้โดยประมาณเพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายนี้จะแสดงอยู่บนใบแจ้งหนี้ SFN ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งโครงการพิเศษ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี