Facebook Shop

คุณสามารถแสดงสินค้า Shopify บนเพจ Facebook ของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์ Facebook Shop ในช่องทาง Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าฟีเจอร์ Facebook Shop แล้ว Facebook จะสร้างส่วนร้านค้าบนเพจ Facebook ของคุณ สินค้า Shopify ของคุณจะแสดงในส่วนร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้บนเพจ Facebook ของคุณ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Shopify การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอัปเดตใน Facebook Shop ของคุณด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี