เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้แอป Shopify POS
 • มี iPad หรือ iPhone ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 15
 • มีโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งใช้เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า

สถานที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 และกระดาษเครื่องพิมพ์มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

ผู้ขายของ Shopify ในประเทศอื่นสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 ได้ แต่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จนี้ไม่มีจำหน่ายผ่านร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

หากต้องการข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3

ก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อน

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังเครื่องพิมพ์ออก
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 3. เสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC
 4. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 เข้ากับอุปกรณ์ POS โดยใช้สาย LAN

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 3. แตะที่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Star Micronics > อีเธอร์เน็ต/LAN
 4. เลือก mC-Print3
 5. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 เข้ากับอุปกรณ์ POS โดยใช้ Bluetooth

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 (หมายเลขรุ่น MCP31LB) กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 2. แตะที่ “เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ” > “Star Micronics” > “Bluetooth
 3. เลือก mC-Print3
 4. เปิดเครื่องพิมพ์และป้อนกระดาษใบเสร็จ
 5. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจออุปกรณ์ POS ของคุณเพื่อจับคู่ให้เสร็จสิ้น
 6. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าไฟด้านข้างปุ่มจับคู่จะกะพริบเป็นสีเขียว
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics mC-Print3 เข้ากับ Shopify POS ผ่านอุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย Star Micronics MCW10 โดยใช้ WiFi

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ StarMicronics mC-Print3 กับ Shopify POS ผ่าน StarMicronics MCW10 Wireless LAN Device คุณต้องเชื่อมต่อ StarMicronics MCW10 Wireless LAN Device เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก่อน จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อกับ Shopify POS หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหากทั้งคู่เปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่ออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย StarMicronics MCW10 เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม แล้วแตะการเชื่อมต่อ
 3. แตะที่ ติดตั้งฮาร์ดแวร์
 4. แตะที่ “เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ” > “Star Micronics” > “WiFi
 5. เลือก mC-Print3
 6. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา ตัวแจ้ง ERROR จะหยุดกะพริบแล้วตัวแจ้ง READY จะสว่างขึ้น

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณต้องการทำให้ใบเสร็จแคบกว่า 3 นิ้วตามที่ระบุไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้งานตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี