เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้แอป Shopify POS
 • มี iPad หรือ iPhone ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ใช้ iOS 15 ขึ้นไป หรือมีอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ใช้ Android 10 ขึ้นไป

สำหรับการเชื่อมต่อ USB คุณต้องมีสาย USB ที่มีปลั๊ก USB-B ด้วย การเชื่อมต่อ USB รองรับเฉพาะใน Android เท่านั้น

สำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต คุณต้องมีสายอีเทอร์เน็ต

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson TM-m30II มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ไม่รองรับและต้องการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III คุณต้องซื้อจากผู้ให้บริการภายนอก

หากต้องการข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II ได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังเครื่องพิมพ์ออก
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ
 3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
 4. ประกอบแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

หากต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II กับ Shopify POS คุณต้องจับคู่เครื่องพิมพ์ดังกล่าวกับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Shopify POS หลังจากจับคู่เครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยวิธีการเชื่อมต่อ 3 วิธี:

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ Bluetooth และ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ได้

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะ เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 3. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ > Epson > Bluetooth
 4. เลือก Epson TM-m30II
 5. แตะเชื่อมต่อ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

การเชื่อมต่อผ่านสาย USB

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้สาย USB และอุปกรณ์ Android

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดแผงด้านล่างของเครื่องพิมพ์
 3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 4. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์และอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ ฮับ USB หรือแท่นวางร้านค้าปลีก
 5. หลังจากนั้นสักครู่ แอป POS จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ หากอุปกรณ์แจ้งเตือน ให้อนุญาตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 6. แตะที่ เสร็จสิ้น
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 8. ประกอบแผงด้านล่างและแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

การเชื่อมต่อด้วย อีเทอร์เน็ต/LAN

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตและ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ได้

ขั้นตอน:

 1. ถอดแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดแผงด้านล่างของเครื่องพิมพ์
 3. โหลดกระดาษใบเสร็จ
 4. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 5. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับเครื่องพิมพ์ และต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อ LANเครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารสถานะหลังจากตรวจพบเครือข่าย
 6. หลังจากนั้นสักครู่ แอป POS จะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 7. แตะที่ เสร็จสิ้น
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 9. ประกอบแผงด้านล่างและแผงด้านหลังของเครื่องพิมพ์กลับเข้าไป

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา ตัวแจ้ง ERROR จะหยุดกะพริบแล้วตัวแจ้ง READY จะสว่างขึ้น

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณต้องการทำให้ใบเสร็จแคบกว่า 3 นิ้วตามที่ระบุไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้งานตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี