Quản lý hóa đơn và nhân viên

Trong mục này, bạn có thể thấy thông tin chi tiết về việc quản lý tài khoản Shopify Bill Pay. Tìm hiểu cách cấp và thu hồi quyền truy cập của nhân viên vào Shopify Bill Pay, hướng dẫn nhân viên tự thiết lập và theo dõi hoạt động của họ. Ngoài ra, tìm hiểu cách quản lý, sắp xếp và điều chỉnh hiệu quả các khoản thanh toán hóa đơn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí