Thêm và thanh toán hóa đơn bằng Shopify Bill Pay

Trong mục này, bạn có thể tìm thông tin chi tiết về cách thêm và thanh toán hóa đơn cũng như cách quản lý các khoản thanh toán cả nội địa và quốc tế. Ngoài ra, cùng tìm hiểu rất nhiều phương thức để thêm hóa đơn, bao gồm nhập thủ công, gửi email và đồng bộ hóa với các ứng dụng như QuickBooks và Gmail.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí