Khắc phục sự cố với Shopify Bill Pay

Xem lại các sự cố có thể xảy ra trong tài khoản Shopify Bill Pay sau đây và tìm ra giải pháp thông dụng cho các sự cố này.

Xác minh tài khoản ngân hàng qua Plaid không thành công

Nếu không thể xác minh tài khoản ngân hàng qua Plaid, bạn có thể xác minh tài khoản bằng khoản tiền gửi nhỏ.

Xác minh tài khoản ngân hàng qua khoản tiền gửi nhỏ không thành công

Nếu xác minh tài khoản ngân hàng bằng khoản tiền gửi nhỏ không thành công, bạn phải kết nối tài khoản ngân hàng mới.

Tôi không thể thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ phải là thẻ thương mại, doanh nghiệp hoặc công ty để có thể thêm làm phương thức thanh toán trong Shopify Bill Pay.

Ngoài ra, thẻ không được là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả trước và phải được phát hành tại Hoa Kỳ.

Xem lại địa chỉ bạn đang dùng cho thẻ và đảm bảo mã ZIP có độ dài 5 chữ số và không có dấu gạch nối.

Nếu bạn vẫn không thể thêm thẻ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Khoản thanh toán của tôi bị từ chối

Khoản thanh toán của bạn có thể bị từ chối vì những lý do sau:

  • Giao dịch phi doanh nghiệp - Shopify Bill Pay chỉ được phép chuyển khoản thanh toán giữa các doanh nghiệp. Nếu một bên của giao dịch sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, Shopify Bill Pay sẽ không thể xử lý khoản thanh toán. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cá nhân, thay vào đó hãy thêm phương thức thanh toán tương đương với doanh nghiệp. Nếu nhà cung cấp sử dụng tài khoản cá nhân, hãy liên hệ với họ và yêu cầu họ cung cấp cho bạn chi tiết tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để xử lý thanh toán.
  • Rủi ro gian lận - Mỗi giao dịch đều được kiểm tra thông tin kỹ lưỡng. Nếu Shopify Bill Pay xác định có rủi ro gian lận đủ cao thì giao dịch sẽ bị từ chối.
  • Không được xác minh - Doanh nghiệp của bạn có thể không có đủ thông tin doanh nghiệp được công khai, hạn chế khả năng xác minh tính hợp pháp của doanh nghiệp.

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Thanh toán không thành công

Nếu thanh toán không thành công, hãy xem lại lý do có thể khiến thanh toán không thành công. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề sau khi đọc tài liệu, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí