Thiết lập thanh toán định kỳ qua Shopify Bill Pay

Với Shopify Bill Pay, bạn có thể tự động hóa các khoản thanh toán bằng cách thiết lập thanh toán định kỳ cho những nhà cung cấp hoặc hóa đơn mà bạn thường xuyên thanh toán.

Thiết lập thanh toán định kỳ

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Make a payment (Thực hiện thanh toán).
 3. Khi tạo khoản thanh toán, hãy cài đặt Tần suất thanh toán. Các tùy chọn bao gồm:

  • Hằng tuần: Thanh toán hằng tuần vào cùng ngày bạn khởi tạo khoản thanh toán đầu tiên.
  • Hằng tháng: Thanh toán hằng tháng vào cùng ngày với khoản thanh toán đầu tiên.
  • Hằng năm: Thanh toán hằng năm vào cùng ngày với khoản thanh toán đầu tiên.
 4. Trong mục Thời hạn thanh toán định kỳ, chọn khoảng thời gian chờ để tiếp tục thanh toán:

  • Cho đến khi tôi quyết định hủy: Các khoản thanh toán sẽ tiếp tục đến vô thời hạn cho đến khi bạn dừng theo cách thủ công.
  • Cho đến ngày được chỉ định: Bạn sẽ cần chọn cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho các khoản thanh toán.
 5. Tiếp tục lên lịch thanh toán như cách bạn thường thực hiện cho khoản thanh toán một lần.

Xác định các khoản thanh toán định kỳ

Các khoản thanh toán định kỳ được biểu thị bằng nhãn Định kỳ trong cột Trạng thái, ngay cả sau khi đã thực hiện thanh toán. Di chuột qua nhãn này sẽ hiển thị tần suất thanh toán và điều kiện kết thúc cụ thể mà bạn đã chọn.

Để xem thông tin chi tiết về một khoản thanh toán định kỳ, ví dụ như tần suất thanh toán, ngày kết thúc và số lượng khoản thanh toán, bạn có thể nhấp vào hóa đơn .

Quản lý thanh toán định kỳ

Có thể bạn sẽ cần điều chỉnh thông tin chi tiết về các khoản thanh toán định kỳ do những thay đổi trong cách thiết lập tài chính hoặc thỏa thuận với nhà cung cấp.

Chỉnh sửa khoản thanh toán định kỳ

Việc chỉnh sửa khoản thanh toán định kỳ sẽ ảnh hưởng đến tất cả phiên bản trong tương lai của khoản thanh toán đó:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào hóa đơn rồi nhấp vào Chỉnh sửa tất cả các khoản thanh toán.
 3. Trong mục Chi tiết nhận thanh toán, chọn ngày trừ tiền mới.
 4. Nhấp vào Cập nhật thanh toán để lưu các thay đổi.

Hủy thanh toán định kỳ

Bạn có thể hủy riêng từng khoản thanh toán định kỳ hoặc tất cả các khoản thanh toán định kỳ trong tương lai. Bạn chỉ có thể hủy khoản thanh toán định kỳ đã lên lịch trước khi bắt đầu xử lý thanh toán. Sau khi bắt đầu xử lý thanh toán, bạn sẽ không thể hủy khoản thanh toán đó. Nếu cần hỗ trợ sau khi bắt đầu xử lý thanh toán, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào hóa đơn bạn muốn xóa rồi nhấp vào Hủy.
 3. Chọn Hủy khoản thanh toán hiện tại hoặc Hủy tất cả các khoản thanh toán trong danh sách thả xuống.
 4. Nhấp vào Hủy thanh toán hoặc Hủy tất cả các khoản thanh toán để xác nhận quyết định của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí