สถานะคำสั่งซื้อ

ในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะมีสถานะคำสั่งซื้อ สถานะการชำระเงิน และสถานะการจัดการส่งปรากฏอยู่ โดยสถานะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณได้ในหน้าคำสั่งซื้อตามสถานะ

สถานะคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อทุกรายการมีสถานะดังต่อไปนี้:

 • เปิด
 • เก็บถาวรแล้ว
 • ยกเลิกแล้ว

คำสั่งซื้อใหม่จะเริ่มต้นด้วยสถานะเปิด คุณสามารถเก็บคำสั่งซื้อถาวรได้หลังจากที่คำสั่งซื้อดังกล่าวได้จัดการ ยกเลิก หรือคืนเงินแล้ว หากพบปัญหาและคุณจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนเงินคำสั่งซื้อ ระบบจะดำเนินการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น ยกเลิกแล้ว

สถานะการชำระเงิน

คำสั่งซื้อทุกรายการจะมีสถานะการชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ได้รับอนุญาต
 • เกินกำหนด
 • ชำระแล้ว
 • คืนเงินแล้วบางส่วน
 • ชำระบางส่วน
 • รอดำเนินการชำระเงิน
 • คืนเงินแล้ว
 • ยังไม่ชำระ
 • ยกเลิกแล้ว

ชำระเงินแล้วหรือชำระเงินแล้วบางส่วน: เมื่อมีการจัดเก็บการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบออฟไลน์หรือแบบกำหนดเองนั้นมีการทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้ว สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อจะเป็นชำระเงินแล้ว เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ คุณสามารถระบุมูลค่าเต็มจำนวนของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจัดเก็บได้ หากคุณจัดเก็บการชำระเงินที่น้อยกว่าจำนวนเงินเต็มของคำสั่งซื้อดังกล่าว ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อให้เป็นชำระแล้วบางส่วน

รอดำเนินการชำระเงิน: คำสั่งซื้อที่มีสถานะรอดำเนินการชำระเงินนั้นยังไม่ได้รับการชำระเงิน หากคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่ได้รับการชําระเงินภายในวันครบกำหนดตามระยะเวลาชำระเงิน สถานะคำสั่งซื้อจะกลายเป็นเกินกำหนด

ได้รับอนุญาต: ระบบจะจัดเก็บการชำระเงินแบบด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ หากมีการตั้งค่าร้านค้าของคุณให้จัดเก็บด้วยตนเอง การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใหม่จะมีสถานะเป็นได้รับอนุญาต

คืนเงินแล้ว คืนเงินแล้วบางส่วน หรือยกเลิกแล้ว: เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ สถานะของการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็นคืนเงินแล้วหรือยกเลิกแล้ว สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน สถานะการชำระเงินจะเป็นยกเลิกแล้วและสำหรับคำสั่งซื้อที่จับเก็บการชำระเงินแล้ว สถานะการชำระเงินจะเป็นคืนเงินแล้ว หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่มีการจัดเก็บแล้วแบบบางส่วน สถานะของการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นคืนเงินแล้วบางส่วน

สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ

สถานะการจัดการของคำสั่งซื้อ

 • จัดการแล้ว
 • ยังไม่จัดการ
 • จัดการแล้วบางส่วน
 • กำหนดเวลาแล้ว
 • ถูกระงับ

เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีสถานะการจัดการเป็นยังไม่ได้จัดการ เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะจัดเก็บการชำระเงินโดยอัตโนมัติและจัดการสินค้าเฉพาะรายการของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติในหน้าการตั้งค่าการชำระเงินแล้ว

หากคุณได้จัดส่งสินค้าบางรายการแล้ว แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้าในคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีสถานะการจัดการสินค้าเป็นจัดการแล้วบางส่วน และเมื่อคุณได้จัดส่งสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อแล้วสถานะการจัดการสินค้าจะเปลี่ยนเป็น จัดการแล้ว

คำสั่งซื้อที่สมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีสถานะเป็นกำหนดเวลาไว้แล้วจนกว่าจะถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อ เมื่อถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็นยังไม่ได้จัดการ และคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

เมื่อมีการแสดงข้อเสนอสินค้าที่มีราคาสูงกว่าให้กับลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน สถานะการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกตั้งเป็นถูกระงับเป็นการชั่วคราว เมื่อการจัดการคำสั่งซื้อถูกระงับ คุณจะยังสามารถสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อของคุณไว้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ และสถานะการจะจัดการคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นยังไม่จัดการ

การจัดการสินค้าที่มีการระงับการจัดการด้วยตนเองจะมีสถานะการจัดการเป็น "ถูกระงับ"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี