Những điều cần cân nhắc khi thiết lập miền quốc tế

Trước khi thiết lập miền quốc tế, hãy xem lại yêu cầu và những điều cần cân nhắc sau:

  • Bạn cần sử dụng miền tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba nhưng không thể sử dụng miền mặc định myshopify.com của mình.
  • Bạn cần có URL duy nhất cho từng quốc gia hoặc vùng, ví dụ johns-apparel.de cho Đức hoặc johns-apparel.com/en-ca cho Canada.
  • Để thiết lập đơn vị tiền tệ địa phương cho từng quốc gia hoặc vùng bạn có thị trường mục tiêu, bạn cần bật nhiều đơn vị tiền tệ bằng Shopify Payments.
  • Để hiển thị cửa hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm bản dịch của riêng bạn dưới dạng tệp CSV hoặc sử dụng ứng dụng bên thứ ba tương thích.
  • Nếu bạn đã sử dụng nhiều ngôn ngữ cho cửa hàng trực tuyến có định dạng URL johns-apparel.com/fr, URL hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động. Thư mục con chỉ có một ngôn ngữ như /fr hoặc /en chỉ có thể tồn tại trên thị trường chính. Trên thị trường phụ, thư mục con phải kết hợp mã ngôn ngữ với mã quốc gia để hiển thị nội dung tùy chỉnh bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương. Ví dụ: /fr-ca hoặc /en-eu. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhiều ngôn ngữ với Markets.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí