Thiết lập tự động khóa cho iPad

Bạn có thể cài đặt để khóa iPad sau một khoảng thời gian không hoạt động hoặc sau khi kết thúc một giao dịch bán hàng. Bạn cần nhập mã PIN có 4 chữ số để mở khóa màn hình.

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào .

  2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

  3. Trong phần Security (Bảo mật), chạm vào Screen lock (Khóa màn hình).

  4. Chạm vào một tùy chọn thời gian. Nếu ứng dụng Shopify POS không hoạt động trong thời gian đã chọn, màn hình sẽ khóa.

  5. Nếu bạn muốn màn hình khóa sau khi hoàn tất mỗi đơn hàng, bật Auto-lock after sale (Tự động khóa sau khi bán hàng).

  6. Chạm vào Back (Quay lại) để trở lại màn hình Settings (Cài đặt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí