Định giá địa phương cho gói đăng ký Shopify của bạn

Tại một số khu vực, Shopify điều chỉnh mức giá gói đăng ký theo chi phí sinh hoạt tại địa phương. Điều kiện để nhận được định giá địa phương cho các gói Shopify được xác định dựa trên địa điểm của cửa hàng. Điều khoản dịch vụ của Shopify yêu cầu bạn duy trì địa điểm chính xác dựa trên khu vực pháp lý hiện tại của bạn.

Tại những khu vực có thể áp dụng định giá địa phương cho gói đăng ký Shopify, mức phí đăng ký cho gói sẽ được áp dụng khi bạn đăng ký. Nếu bạn mở cửa hàng mới, giá địa phương của bạn sẽ tự động hiển thị. Nếu cửa hàng được mở trước khi định giá địa phương xuất hiện và nằm trong khu vực có áp dụng định giá địa phương, bạn có thể đổi gói đăng ký sang mức phí địa phương bằng cách đổi thành cùng một gói được định giá theo mức phí địa phương. Định giá địa phương chỉ áp dụng cho phí gói đăng ký Shopify.

Thay đổi gói của bạn sang định giá địa phương

Nếu định giá địa phương có thể áp dụng cho gói đăng ký Shopify của bạn, bạn có thể chuyển mức phí gói đăng ký sang mức phí địa phương bằng cách đổi thành gói hiện tại của bạn, được định giá theo mức phí địa phương.

Nếu bạn cập nhật gói, ngay lập tức sẽ có hóa đơn chỉ thể hiện phí đăng ký đối với gói mới. Giá của gói trước được chia theo tỷ lệ và áp dụng cho chi phí gói đăng ký mới trong tháng bạn thay đổi gói.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Plan (Gói), nhấp vào Change Plan (Thay đổi gói) trong mục Plan details (Chi tiết gói).

  2. Xem lại các gói hiện có, rồi nhấp vào Choose plan (Chọn gói).

  3. Chọn kỳ thanh toán và phương thức thanh toán, sau đó xem kỹ lại thông tin chi tiết gói, ngày thanh toán và phí gói.

  4. Nhấp vào Start plan (Bắt đầu gói). Nếu bạn không muốn thay đổi gói, hãy nhấp vào Cancel (Hủy).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí