Dùng thử miễn phí

Nếu muốn thử Shopify trước khi xác nhận kích hoạt gói tháng, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí. Bản dùng thử miễn phí bắt đầu khi bạn đăng ký lần đầu chứ không phải khi bạn bắt đầu làm việc trên cửa hàng. Khi bạn mở cửa hàng sử dụng bản dùng thử miễn phí, cửa hàng của bạn sẽ mặc định có mật khẩu cửa hàng hoặc trang thanh toán không hoạt động. Để cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và mua sản phẩm, bạn có thể gỡ mật khẩu cửa hàng hoặc kích hoạt trang thanh toán bằng cách chọn gói trả phí. Sau khi chọn một gói trả phí, bạn sẽ không bị mất những công việc đã hoàn tất trên cửa hàng trong quá trình sử dụng bản dùng thử miễn phí. Nếu chọn gói trả phí trong quá trình sử dụng bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ gói đăng ký nào cho đến khi kết thúc thời gian sử dụng bản dùng thử miễn phí.

Bạn có thể thiết lập cửa hàng trong quá trình sử dụng bản dùng thử miễn phí nhưng bạn cần chọn gói theo tháng để kích hoạt trang thanh toán hoặc gỡ mật khẩu cửa hàng trước khi bắt đầu bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Để biết thêm thông tin, tham khảo cách chuẩn bị cửa hàng để ra mắt. Nếu bạn không chọn gói theo tháng vào cuối thời gian sử dụng bản dùng thử miễn phí, cửa hàng của bạn sẽ bị tạm ngưng và bạn không thể làm việc cho đến khi chọn gói trả phí. Nếu không chọn gói giá trong quá trình sử dụng bản dùng thử miễn phí, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để hủy tài khoản Shopify.

Đăng ký dùng thử

Có thể thử nghiệm cả Shopify Starter, Basic Shopify, ShopifyAdvanced Shopify bằng cách sử dụng bản dùng thử miễn phí.

Tận dụng tối đa bản dùng thử miễn phí

Shopify cung cấp một số tính năng tuyệt vời giúp bạn tạo và quản lý cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thời gian dùng thử miễn phí để tìm hiểu về khả năng giúp bạn bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp của các tính năng này.

Tận dụng tối đa bản dùng thử miễn phí:

Nếu quyết định đăng ký gói trong quá trình sử dụng bản dùng thử miễn phí, bạn có thể thực hiện điều đó mà không bị mất những việc đã thực hiện trong cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí