Bán hàng trực tuyến

Bạn có thể sử dụng Shopify để bán sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến, trên truyền thông xã hội và các thị trường trực tuyến cũng như các kênh bán hàng trực tuyến khác. Để bắt đầu bán sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến, làm theo hướng dẫn thiết lập ban đầu. Hoặc nếu muốn mua cửa hàng trực tuyến có sẵn từ người bán độc lập, bạn có thể duyệt qua Sàn giao dịch của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí