Finansiella rapporter

Du kan får viktig finansiell information om ditt företag i dina finansiella rapporter.

På sidan Rapporter kan du filtrera efter Kategorier > Ekonomi för att visa en lista med finansiella rapporter. Klicka på Översiktsrapporten för att se en översikt och hitta mer detaljerade finansiella rapporter.

När du öppnar en finansiell rapport är uppgifterna aktuella med 1 minuts marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Fakturor och avgifter

Du kan se din kontohistorik i avsnittet Ekonomi på sidan Fakturering i din Shopify-admin om du vill ha information om fakturor och kostnader för ditt Shopify- konto.

Ekonomikategorifilter på rapportsidan

Du kan komma åt en lista över finansiella rapporter på rapportsidan genom att filtrera efter Kategori -> Ekonomi. I listan över rapporter kan du komma åt sidan för Översiktsrapport och andra viktiga rapporter.

Rapporten över total försäljning visar antalet ordrar för tidsperioden och sorterar ordrar till transaktioner såsom försäljning, returer och leveransbelopp.

I betalningsrapporten visas antalet monetära transaktioner över alla betalningsleverantörer (Shopify Payments, manuella betalningar, presentkort och så vidare), inklusive betalningar och återbetalningar. I den detaljerade betalningsrapporten grupperas transaktionerna efter betalningsleverantör.

Ekonomiöversikt

Sidan Ekonomiöversikt visar en översikt över din försäljning, dina betalningar, dina skulder och din bruttovinst för den valda tidsperioden. Varje avsnitt har länkar till relaterade rapporter.

Visa sidan Ekonomiöversikt

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Analys > Rapporter.
 2. Klicka på Kategorier.
 3. Välj Ekonomi för att filtrera och enbart visa finansiella rapporter.
 4. Klicka på rapporten Sammanfattning i kolumnen Namn.
 5. Valfritt: Välj en kanal och ett datumintervall.

Om du tar bort en kanal kommer den inte att visas i listan över kanaler. Du kan dock fortfarande visa historik för den borttagna kanalen genom att välja Alla kanaler.

Försäljningsöversikt

I avsnittet Försäljning visas en översikt över dina försäljningsrapporter. Det har också länkar till var och en av de övriga försäljningsrapporterna:

 • Bruttoförsäljningsrapport
 • Rabattrapport
 • Returrapport
 • Nettoförsäljningsrapport
 • Leveransrapport
 • Skatterapport

Var och en av dessa finansiella rapporter om din försäljning fokuserar på ett specifikt resultat från Försäljningsrapporten.

Betalningsöversikt

I avsnittet Betalningar visas en översikt över dina betalningsrapporter. Det har också en länk till en separat betalningsrapport för varje betalningsmetod som dina kunder har använt.

Skuldöversikt

Avsnittet Skulder visar en översikt över din presentkortsförsäljning och dricks för det valda datumintervallet.

I det här avsnittet visar Presentkortsförsäljning den totala försäljningen av presentkort, vilket är det nominella värdet på sålda presentkort minus eventuella rabatter som tillämpades vid tidpunkten för försäljningen.

Presentkortens utestående saldo visar den totala utestående balansen för presentkort som såldes eller utfärdades.

Dricks visar det totala värdet av erhållen dricks.

Bruttovinstöversikt

Avsnittet Bruttovinst visar en översikt över din nettoomsättning, dina kostnader och din vinst. I det här avsnittet visar Nettoomsättning utan redovisad kostnad nettoomsättning där kostnaden inte bokfördes vid tidpunkten för försäljningen. Nettoomsättning med registrerad kostnad visar nettoomsättning där kostnaden bokfördes vid tidpunkten för försäljningen. Tillsammans utgör dessa din totala Nettoomsättning för det valda datumintervallet.

Endast Nettoomsättning med registrerad kostnad ingår i rapporten Kostnad för sålda varor och räknas in i din Bruttoförsäljning.

Försäljningsrapport

I Försäljningsrapporten ingår de värden som du troligtvis behöver när du gör bokföringen, till exempel nettoförsäljning. Rapporten visar varje försäljning och retur som din butik gjort under den valda tidsperioden, sorterade efter datum.

Om en order innehåller flera produkter kommer varje produkt att visas i rapporten som en separat försäljning eller retur, likaså fraktkostnader. Du kan se detaljerna för en order genom att klicka på dess ordernummer.

För varje försäljning eller retur visas följande i rapporten:

Förklaring av termer i försäljningsrapport
  Definition
Datum Datum för försäljning eller retur.
Beställ Ordern som försäljningen eller returen är associerad med.
Produkt Produkten som försäljningen eller returen är associerad med.
Bruttoförsäljning Motsvarar produktens försäljningspris X beställd kvantitet.

Bruttoförsäljning inkluderar inte rabatter, returer, skatter eller frakt.
Rabatter Motsvarar produktrabatt + produktens proportionella andel av en rabatt på hela varukorgen.

Rabattvärdet kombinerar eventuella rabatter med produktens andel av en rabatt på hela varukorgen. Rabatter visas som ett negativt värde på det datum då beställningen gjordes.
Returer Värdet på varor som kunden returnerade till handlaren. Returer visas som ett negativt värde på det datum då returen skedde.

Återbetalade fraktkostnader och deras skatter visas inte i kolumnen Returer. De visas som negativa värden i kolumnerna Frakt och Skatt .
Nettoförsäljning Motsvarar bruttoförsäljning − rabatter − returer.

Nettoomsättningen inkluderar inte fraktkostnader eller skatter. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.
Skatter Skatterna som är kopplade till en försäljning eller retur. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.
Frakt Fraktkostnaderna som är kopplade till en försäljning eller retur. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.
Totalt antal försäljningar Motsvarar bruttoförsäljning − rabatter − returer + skatter + fraktkostnader.

Den Totala försäljningen kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.

Rabattrapport

Den här rapporten inkluderar rabatterna som kunderna erhållit med hjälp av rabattkoder i kassan. Rapporten inkluderar även rabatter som du tillämpade i kassan på Shopify-försäljningsplatser.

Rapporten inkluderar följande information:

Förklaring av termer i rabattrapport
  Definition
Rabatter för artiklar Rabatter som tillämpades för en enda produkt i en order.
Rabatter på ordernivå Rabatter som tillämpades på en order som helhet.

Rabatter är inte relaterade till Ordinarie pris.

Skatterapport

Skatterapporten visar den försäljningsskatt som tillämpades på din försäljning inom den valda tidsperioden.

Varje rad i rapporten visar en skattetyp (till exempel statlig skatt eller landstingsskatt), dess skattesats och det totala skattebeloppet som debiterades inom den valda tidsperioden.

Rapporten fastställer land och region baserat på försäljningsdestinationen, så den kan visa destinationsinformation även för ursprungsbaserade skattemyndigheter. Fraktadressen används för att fastställa destinationen. Om leveransadressen inte kan fastställas används faktureringsadressen. Om faktureringsadressen inte kan fastställas används försäljningsplatsens adress.

Förklaring av termer i skatterapport
  Definition
Kanal Den marknadsplatskanal där eventuell försäljning inträffade, i förekommande fall.
Land

Det land där skattesatsen gäller.

För ursprungsbaserade skattemyndigheter, till exempel Kalifornien, visas för närvarande destinationen istället för det land där skatten gäller.

Region

Delstaten eller området där skattesatsen gäller.

För ursprungsbaserade skattemyndigheter, till exempel Kalifornien, visas för närvarande destinationen istället för den region där skatten gäller.

Namn Skattesatsens namn.
Sats Skattesatsen i procent.
Arkiverad av kanal Vilka skatter som har skickats in för din räkning av en marknadsplatskanal. Det finns tre möjliga värden för den här kolumnen:
 • Inlämnad indikerar att marknadsplatskanalen ansvarar för att skicka in skatter för din räkning.
 • Inte inlämnad indikerar att marknadsplatskanalen inte ansvarar för att skicka in skatter.
 • Ospecificerat indikerar att marknadsplatskanalens ansvarsområden inte kunde fastställas. Granska dessa transaktioner för att avgöra om marknadsplatskanalen ansvarar för att skicka in skatter.
Om en marknadsplatskanal inte användes för att genomföra försäljningen kommer försäljningen att listas som Inte inskickad eller Ej specificerad.
Belopp Den försäljningsskatt som tillämpades under den valda tidsperioden. Om du till exempel hade $100 i försäljning där en viss försäljningsskatt på 7% gällde kommer beloppet att visa $7,00.

Ladda ner förbättrad rapport för omsättningsskatt

Den förbättrade omsättningsskatterapporten visar en detaljerad översikt över försäljnings- och skatteinformationen för dina ordrar i USA. Du kan exportera ett kommaseparerat kalkylark (CSV) med din försäljnings- och skatteinformation från Analysverktyg > Rapporter > Skatter.

Export av CSV-fil är endast tillgänglig för butiker som använder Shopify Tax i USA.

Steg:

 • Från din Shopify-admin går du till Analyser > Rapporter.

 • Klicka på Skatterapporten.Du kan även komma till skatterapporten genom att gå till Inställningar > Skatter och tullar > USA.

 • Valfritt: Välj en kanal och ett datumintervall.

 • Klicka på nedladdningsknappen för att generera CSV-filen.

Obs! Om du upplever en timeout medan CSV-filen exporteras, försök att välja ett kortare datumintervall, uppdatera sidan eller försök igen senare.

Finansiell rapport för betalning

Betalningsrapporten visar din butiks betalningstransaktioner för den valda tidsperioden.

Dina kunders betalningar grupperas efter transaktioner med följande gemensamt:

Transaktionsgruppering för betalningsrapporten
  Definition
Betalningsmetod Betalningsmetoden som kunderna använde. Om du markerar en order som betald och väljer Övrigt som betalningsmetod kommer rapporten att visa betalningsmetoden som Manuell.
Snabbkassa Snabbkassan som kunderna använde, i tillämpliga fall, såsom Shop Pay eller Apple Pay.
Kontokort Typ av kontokort som kunderna använde, om tillämpligt.
Försäljningskanal Namnet på den kanal eller app som kunden använde för att göra sin beställning, till exempel Webbutik eller Köpknapp. I rapporten visas Orderutkastför försäljning som härrör från orderutkast. Om en app som saknar namn användes visar rapporten Övrigt.

För varje transaktionsgrupp visar rapporten:

Förklaring av termer i betalningsrapport
  Definition
Transaktioner Antal betalningstransaktioner.
Bruttobetalningar Det belopp som betalats med transaktionerna före återbetalningar.
Återbetalningar Det totala beloppet som återbetalats för transaktionerna.
Nettobetalningar Motsvarar totalt belopp som betalats − det totala återbetalade beloppet.

Du har också en betalningsrapport för varje betalningsmetod som dina kunder har använt. Du kan komma åt dessa betalningsrapporter från avsnittet Betalningar i ekonomiöversikten.

Avbrutna betalningar

Om en betalning har auktoriserats men avbryts innan betalningen kan registreras så kommer ett positivt belopp och ett motsvarande negativt belopp att visas i försäljningsrapporterna. Det positiva beloppet visas eftersom en beställning gjordes. En återbetalning visas för att balansera rapporterna. Ingenting kommer dock att visas i betalningsrapporterna eftersom du inte har fått en betalning.

Skuldrapport

Skuldrapporten visar försäljningen av presentkortsprodukter och dricks för de valda kanalerna och datumintervallet.

Skulder kräver ofta specialbehandling vid bokföring.

Presentkortsförsäljningsrapport

Presentkortsförsäljningsrapporten visar följande information:

Förklaring av termer i presentkortsförsäljningsrapport
  Definition
Datum Datumet när presentkortet såldes.
Beställ Ordernumret för försäljningen.
Kund Kundens namn.
Presentkortsvärde Presentkortets värde.
Rabatter Rabatt tillämpas på försäljningen av presentkortet.
Totalt antal försäljningar Presentkortsvärde − rabatter.

Rapporten Presentkortssaldo visar det dagliga saldot för alla presentkortstransaktioner, inklusive följande information:

Definition av villkor för presentkortssaldorapport
  Definition
Datum Datumet.
Ingående saldo Presentkortens utgångssaldo i början av dagen.
Utfärdat värde Värdet på presentkort som utfärdas den dagen.
Försäljningsvärde Värdet på de presentkort som såldes den dagen.
Inaktiverat värde Värdet på presentkort som inaktiverades den dagen.
Inlöst värde Antal inlösta presentkort under dagen.
Återbetalat värde Beloppet av betalningar som ursprungligen betalades med presentkort och sedan återbetalades under dagen. Detta inkluderar beloppen från återbetalning av presentkort på grund av misslyckade transaktioner.
Justerat värde Tillgängligt för: Shopify Plus
Värdet av manuella justeringar som gjorts för presentkort under dagen.
Utgående saldo Utgående saldo på alla utgivna och sålda presentkort i slutet av dagen.
Nettoförändring Skillnaden mellan den ingående balansen och den utgående balansen.

Presentkortets belopp i rapporterna

Presentkort visas på vissa ställen i dina rapporter. Det finns särskilda villkor som påverkar var de registreras.

När du utfärdar ett presentkort från din Shopify-admin:

 • Det ingår inte som en försäljning i någon rapport eller i de totala försäljningssiffrorna i Hem-sidofältet.

När du säljer ett presentkort:

 • Det ingår inte i några försäljningsrapporter eller det totala försäljningsnumret i Hem-sidofältet
 • Det ingår i den finansiella rapporten för presentkortsförsäljning.
 • Det belopp som betalats för presentkortet ingår i den finansiella rapporten Betalningar under den betalningsmetod som kunden använde, till exempel Visa eller Kontant.

När en kund använder ett presentkort för att köpa något från din butik:

 • Det ingår i försäljningsrapporterna. Det totala värdet av varan bokförs som försäljning. En t-shirt för 200 USD, varav 5 USD av köpet betalats med ett presentkort, kommer till exempel att att dyka upp som 20 USD i försäljning.
 • Det belopp som betalats med ett presentkort eller återbetalats till ett presentkort ingår i ekonomirapporten Betalningar som en presentkortspost.
 • Det belopp som betalas med presentkort subtraheras från presentkortets saldo, vilket visas i den finansiella rapporten presentkortssaldo.

När ett presentkort löper ut:

 • Eventuellt återstående utestående saldo på presentkortet fortsätter räknas in i ditt utestående presentkortssaldo, vilket visas i den finansiella rapporten presentkortssaldo.

När du inaktiverar ett presentkort:

 • Eventuellt återstående utestående saldo på presentkortet återförs till noll och tas bort från det utestående presentkortssaldot som visas i den finansiella rapporten presentkortssaldo. Denna justering gäller från det datum kortet inaktiveras och påverkar inte historiska data.
 • Det kan ta upp till 24 timmar för inaktiverade värden att visas i din rapport för presentkortssaldo.

Dricksrapport

I Dricksrapporten visas värdet av dricks som personal och webbutikens försäljningskanal har tjänat under tidsperioden.

Definition av termer i dricksrapporten
Kolumn Definition
Försäljningskanal Den kanal som kunden använde för att ge dricks. Denna kommer antingen att vara Shopify kassasystem för dricks som betalas i butik eller webbshoppen för dricks som samlats in online.
Personalnamn Namnet på medarbetaren som behandlade dricksen. Dricks som kommer via webbutiken kommer visas som N/A.
Dricks Mängden dricks.

Förstå den totala försäljningen

Det totala försäljningsvärdet motsvarar bruttoförsäljning − rabatter − returer + skatt + frakt.

Samma totala försäljningsbelopp som visas i dina finansiella rapporter visas också i avsnittet Översikt på din Shopify-startsida för att ge en överblick över ditt kassaflöde. Eftersom beloppet för den totala försäljningen inkluderar returer kan det hända att det visas som ett negativt värde. Om du till exempel har fler returer än försäljningar på en dag kommer det totala försäljningsbeloppet för den dagen att vara negativt.

Skillnader mellan försäljnings- och betalningsrapporterna

Det finns några anledningar till varför dina Försäljningsrapporter och Betalningsrapporter kan visa olika belopp:

 • I Försäljningsrapporten visas information som är specifik för gjorda beställningar, medan Betalningsrapporten visar information om betalningar som dina kunder har gjort. Det kan finnas skillnader mellan de värden som visas i varje rapport, till exempel om kunder har gjort beställningar men betalningen ännu inte har tagits emot.

 • Eftersom rapporterna visar data baserat på en tidsram kan det bero på att en beställning gjordes inom en annan tidsram än betalningen gjordes. Till exempel, om din kund gjorde en beställning i maj och betalade den i juni kommer beställningen att visas i Försäljningsrapporten för maj medan betalningen kommer att visas i Betalningsrapporten för juni.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis