การจัดการและการดำเนินการคำสั่งซื้อของ Shopify Markets Pro

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณด้วย Markets Pro ได้โดยใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • จัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนเงินและคืนคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้

การจัดการคำสั่งซื้อโดยตรงผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Markets Pro ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ให้กับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเพิ่มประกันการจัดส่งไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Markets Pro ได้
 • Markets Pro ไม่รองรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง คุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express เท่านั้น
 • เพื่อให้การคํานวณอากรถูกต้องแม่นยำ คุณจะไม่สามารถแก้ไขประเทศที่จัดส่งได้สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระอากรล่วงหน้าหรือคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือบราซิล นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถแก้ไขจังหวัดหรือรัฐที่จัดส่งได้อีกด้วย
 • มูลค่าสำแดงของการจัดส่งระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนรายการ ให้ยืนยันจำนวนของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการจัดการสินค้านี้ หากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้การจัดการมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เปลี่ยนปริมาณของแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการจัดส่งในการจัดการครั้งนี้ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้น

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับใบจ่าหน้าของคุณ

 7. ในส่วน บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่:

 8. ในช่อง น้ําหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) ให้ป้อนน้ําหนักรวมของพัสดุของคุณ

 9. ในช่อง วันที่จัดส่ง ให้เลือกวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการส่งรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติในวันที่ดังกล่าว ให้เลือก ส่งข้อมูลการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

 10. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งของคุณในส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิกซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 11. เลือกว่าจะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณกับแบบฟอร์มศุลกากรหรือบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 12. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียว

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ ให้คลิกแท็บ “ยังไม่จัดการ

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ต่อไป

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. เลือกคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “เลือกคำสั่งซื้อแล้ว X รายการ
  3. คลิกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 6. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. คลิกที่ช่อง “สินค้า” ของคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “แก้ไขใบศุลกากร
  3. ตรวจสอบยืนยันน้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบายสินค้าแต่ละรายการ
  4. ไม่บังคับ: เลือกบันทึกข้อมูลการจัดส่งไปยังรายละเอียดสินค้า
  5. ในส่วนอัปเดตแบบฟอร์มใบศุลกากร ให้เลือกตัวเลือกว่าจะอัปเดตคําสั่งซื้อหลายรายการ หรือเฉพาะคําสั่งซื้อนี้เท่านั้น
  6. คลิกที่ “บันทึก
 7. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้แก้ไขใบจ่าหน้าของคุณตามต้องการ

 8. คลิก “ตรวจสอบและซื้อ

 9. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนวันที่จัดส่ง

 10. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะส่งอีเมลการจัดการสินค้าให้ลูกค้าของคุณหรือไม่

 11. คลิกที่ “ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 12. เลือกว่าคุณต้องการที่จะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 13. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

การจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Markets Pro ผ่านบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับดังต่อไปนี้:

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ปรากฏชื่อในรายการข้างต้น คุณก็จะต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและจัดการคำสั่งซื้อ Markets Pro ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เราจะนำเสนอบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับเพิ่มเติมในอนาคต หากคุณเป็นผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือผู้ขายที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ปรากฏชื่อในรายการนี้ ให้ติดต่อไปยัง markets-pro@shopify.com

คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว

คำสั่งซื้อ Markets Pro ถูกระงับชั่วคราวและไม่สามารถจัดการได้จนกว่าจะมีการนำการระงับชั่วคราวออก ในระหว่างที่คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว Markets Pro จะทำการวิเคราะห์การหลอกลวงกับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูลของคำสั่งซื้อ เช่น อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า และยืนยันว่ามีการเก็บอากรและภาษีนําเข้าถูกต้องหากมี

ปกติการระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวมักจะถูกนำออกภายใน 5 นาที ในบางกรณี Markets Pro อาจระงับคำสั่งซื้อของคุณชั่วคราวนานขึ้น เพื่อทำการคัดกรองคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

หลังจากระบบนำการระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวออกแล้ว จะมีการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อคุณโดยอัตโนมัติ หรือไม่คุณก็สามารถจัดเก็บการชำระเงินรายการนั้นด้วยตนเองได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บการชำระเงินที่คุณใช้

การคืนเงินและการคืนคำสั่งซื้อของ Markets Pro

คุณสามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้เช่นเดียวกับที่คุณคืนเงินให้คำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การสร้างการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วัน

คำสั่งซื้อของ Markets Pro ที่ชําระเงินในสกุลเงินต่างประเทศจะมีการล็อกอัตราของสกุลเงินต่างประเทศเป็นเวลา 30 วัน การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วันจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเดียวกันเป็นเวลา 30 วันหลังจากที่สั่งซื้อและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการผันผวนของมูลค่าสกุลเงิน

ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งภายในเวลาน้อยกว่า 30 วัน และอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

อากร ภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อของ Markets Pro แล้ว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หากได้คืนเงินตามสั่งซื้อเต็มรายการก่อนการจัดการสินค้าตามสั่งซื้อ เราจะคืนเงินอากรและภาษีศุลกากรให้คุณตามวันรับสินค้าดังต่อไปนี้

การคืนสินค้า

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้กับคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้จากผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ขนส่ง คำสั่งซื้อของ Markets Pro ไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะใดๆ สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนสินค้าจะถือเป็นคำสั่งซื้อของ Markets Pro แบบใหม่ที่ต้องผ่านศุลกากร คุณหรือลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าอากรและภาษีเป็นครั้งที่สอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี