เหตุผิดปกติในการถ่ายโอนขาเข้าของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการถ่ายโอนขาเข้า การถ่ายโอนของคุณจะแสดงในส่วนเหตุผิดปกติ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเหตุผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระกว่างการประมวลผลการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

เหตุผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะทำให้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เป็นโมฆะ ทำให้ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้านานขึ้น และอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย

ต่อไปนี้คือข้อความเหตุผิดปกติที่อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประมวลผลการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

ปริมาณสินค้าขาดไปหรือเกินมา

หาก SFN ได้รับสินค้าน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติปริมาณสินค้าขาดไปหรือปริมาณสินค้าเกินมาตามลำดับ ซึ่งอาจส่งผลให้ SFN ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการรับสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าคงคลังใหม่ของคุณพร้อมจำหน่ายล่าช้า หากปริมาณสินค้าขาดไปหรือเกินมาจำนวนมาก SFN อาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อซัพพลายเออร์ของคุณได้

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดความล่าช้านี้ได้โดยแก้ไขปริมาณสินค้าหรือตั้งค่าเกณฑ์การรับสินค้าในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณก่อนที่สินค้าจะส่งถึง SFN

เสียหาย

หาก SFN ได้รับสินค้าที่เสียหายซึ่งไม่สามารถนำไปขายได้ การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติเสียหาย

SFN อาจติดต่อคุณเพื่อหาข้อสรุปว่าต้องทำอย่างไรกับสินค้าที่เสียหาย โดยคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อขอรับการชดเชยจากซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการขนส่งของคุณได้

ไม่มีสิทธิ์

หาก SFN ได้รับสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าที่ไม่สามารถรับไว้ได้ การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติไม่ตรงตามคุณสมบัติ ซึ่ง SFN จำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อหาข้อสรุปว่าต้องทำอย่างไรกับสินค้าที่ไม่ตรตามคุณสมบัติ ในกรณีนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าขนย้ายและค่าส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ศูนย์ SFN ได้รับมากลับไปยังผู้ส่ง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งไปยัง SFN เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า

การจัดส่งมาถึงโดยไม่มีใบจ่าหน้าการถ่ายโอน

หาก SFN ได้รับการจัดส่งโดยไม่มีใบจ่าหน้าการถ่ายโอนที่เหมาะสม การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติการจัดส่งมาถึงโดยไม่มีใบจ่าหน้าการถ่ายโอน ซึ่งทำให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการสืบค้นและค้นหาการถ่ายโอนที่สอดคล้องกับการจัดส่งดังกล่าว

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าขาเข้าของคุณบรรจุและติดใบจ่าหน้าไว้แล้วตามแนวทางของ SFN

กล่องที่มี SKU ปนกัน

หาก SFN ได้รับกล่องที่มี SKU มากกว่าหนึ่งรายการ การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติกล่องมี SKU ปนกัน ซึ่งทำให้ต้องมีการนับสินค้าแต่ละรายการในกล่องดังกล่าวด้วยตนเองและทำให้ขั้นตอนการรับสินค้าที่คุณจัดส่งมาช้าลงอย่างมาก

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าขาเข้าของคุณบรรจุและติดใบจ่าหน้าไว้แล้วตามแนวทางของ SFN

ปัญหาเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสินค้า

หาก SFN ได้รับสินค้าที่มีบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือสแกนได้ยาก การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติปัญหาเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสินค้า ซึ่งทำให้ SFN ต้องติดใบจ่าสินค้าเหล่านั้นอีกครั้งก่อนที่จะเพิ่มไปยังสินค้าคงคลังของคุณ

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าขาเข้าและบรรจุภัณฑ์ของคุณมีบาร์โค้ดที่เป็นไปตามตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบาร์โค้ดของ SFN

ไม่มีการนัดหมายการจัดส่งล่วงหน้า

หาก SFN ได้รับการจัดส่งโดยไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับตารางเวลาที่สินค้าจะมาถึง การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติไม่มีการนัดหมายการจัดส่งล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะไม่มีโอกาสในการวางแผนบุคลากรในการรับสินค้าที่คุณจัดส่งมาและการจัดส่งของคุณจะต้องรอจนกว่าจะมีบุคลากรที่ว่างดำเนินการ

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยเพิ่มเวลาที่จะมาถึงโดยประมาณให้การถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

การจัดส่งไม่มีข้อมูลการติดตาม

หาก SFN ได้รับการจัดส่งพัสดุที่ไม่มีข้อมูลการติดตาม การถ่ายโอนขาเข้าของคุณมีข้อความเหตุผิดปกติการจัดส่งไม่มีข้อมูลการติดตาม ซึ่งหมายความว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อไม่มีโอกาสในการวางแผนบุคลากรในการรับสินค้าที่คุณจัดส่งมาและส่งผลให้สินค้าคงคลังใหม่ของคุณพร้อมจำหน่ายล่าช้า

คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเพิ่มข้อมูลการติดตามในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลการติดตามยังช่วยให้ SFN สามารถเทียบเคียงการจัดส่งของคุณกับการถ่ายโอนที่เหมาะสมหรือค้นหาพัสดุที่สูญหายได้

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการถ่ายโอน

หาก SFN ได้รับการจัดส่งที่มี SKU ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการการถ่ายโอนขาเข้า การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการถ่ายโอน ซึ่งศูนย์จัดการคำสั่งซื้อไม่สามารถรับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการการถ่ายโอนขาเข้าได้ และ SFN จำเป็นต้องติดต่อคุณให้สร้างการถ่ายโอนใหม่โดยใช้ SKU ที่ไม่อยู่ในรายการก่อนจึงจะสามารถรับสินค้าดังกล่าวได้

การจัดส่งมาถึงโดยสภาพสินค้าไม่ปลอดภัย

หาก SFN ได้รับการจัดส่งที่สภาพสินค้าอันตรายต่อการให้บุคลากรขนย้าย การถ่ายโอนขาเข้าของคุณจะมีข้อความเหตุผิดปกติการจัดส่งมาถึงโดยสภาพสินค้าไม่ปลอดภัย ซึ่งทำให้บุคลากรต้องระมัดระวังมากขึ้นในการขนย้ายสินค้าที่คุณจัดส่งมา และระยะเวลาในการรับสินค้าจนเสร็จสิ้นอาจนานขึ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี