สถานะสินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

สถานะสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสินค้าจริงในคลังของคุณอยู่ที่ใดและจะสามารถขายสินค้านั้นได้หรือไม่ จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงใน Shopify admin อาจแตกต่างจากจํานวนที่แสดงในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

เข้าถึงสถานะสินค้าคงคลัง SFN

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

  5. จํานวนสินค้าคงคลังในแต่ละสถานะสินค้าคงคลังจะแสดงในคอลัมน์ของตาราง

  6. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่สินค้าเพื่อดูสถานะสินค้าคงคลังแบบละเอียด

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังระหว่างแอป SFN กับ Shopify admin ของคุณ

เนื่องจากแอป SFN และ Shopify admin มีวิธีคํานวณจํานวนสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน จึงอาจมีแสดงจํานวนสินค้าคงคลังที่คลาดเคลื่อน สาเหตุทั่วไปที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของสินค้าคงคลังจะมีดังต่อไปนี้:

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังเนื่องจากความล่าช้าในการจัดการสินค้า

หากคุณได้กำหนดค่าความล่าช้าในการจัดการสินค้าไว้ จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจสูงกว่าจํานวนที่แสดงใน Shopify admin ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าคงคลังถูกเปลี่ยนเป็นสถานะ “ดำเนินการแล้ว” ใน Shopify admin เมื่อมีการสร้างการสั่งซื้อ แต่สินค้าคงคลังในแอป SFN จะยังคงอยู่ในสถานะ “มีอยู่” จนกว่าความล่าช้าในการจัดการสินค้าจะสิ้นสุดลง เมื่อการล่าช้าในการจัดการสินค้าสิ้นสุดลง สินค้าคงคลังจะ “ไม่พร้อมใช้งาน“ ในแอป SFN และสถานะจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการจัดการสินค้า

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังเนื่องจากการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

หากสินค้าคงคลังอยู่ในสถานะการถ่ายโอนภายในในขั้นตอนการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจต่ำกว่าจํานวนที่แสดงใน Shopify admin เนื่องจากสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลสินค้าคงคลังนั้นยังไม่สามารถนำมาขายได้ และจํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจมีจำนวนต่ำกว่าที่แสดงในส่วน Shopify admin

ความหมายของสถานะสินค้าคงคลัง SFN

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะใช้สถานะต่อไปนี้เพื่อจัดกลุ่มสินค้าคงคลังของคุณ:

ความหมายของแต่ละสถานะสินค้าคงคลัง SFN
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
ขาเข้า

สินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN สินค้าคงคลังนี้จะยังไม่พร้อมจำหน่ายจนกว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะได้รับสินค้าคงคลังดังกล่าวและเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจำหน่ายแล้ว

ในหน้าสินค้า คุณสามารถเข้าถึงสถานะของสินค้าคงคลังขาเข้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น

  • การถ่ายโอนขาเข้า: สินค้าคงคลังขาเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนขาเข้า
  • การถ่ายโอนภายใน: สินค้าคงคลังขาเข้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง
มีอยู่ จํานวนสินค้าคงคลังทั้งหมดที่จะอยู่ที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN และอยู่ในสถานะพร้อมจำหน่ายหรือไม่พร้อมจำหน่าย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย
ไม่พร้อมใช้งาน

สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย

ในหน้าสินค้า คุณสามารถเข้าถึงสถานะแบบละเอียดมากขึ้นสำหรับสินค้าคงคลังไม่พร้อมจำหน่ายได้

  • กำลังจัดการ: สินค้าคงคลังที่ขายแล้ว
  • แยกไว้เพื่อแจกจ่าย: สินค้าคงคลังที่เตรียมไว้สำหรับการถ่ายโอนภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี