Trạng thái hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Trạng thái hàng trong kho giúp bạn chia hàng trong kho thành các nhóm cho biết vị trí của hàng trong kho trên thực tế và liệu có thể bán hàng trong kho hay không. Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng các trạng thái sau để ghép hoặc nhóm hàng trong kho của bạn:

  • Còn trong kho - Hàng trong kho có mặt tại trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify. Hàng trong kho có sẵn bao gồm hàng đã có khách đặt nhưng chưa giao và hàng có sẵn chưa có khách đặt.
  • Sắp tới - Hàng trong kho đang được vận chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify. Hàng trong kho này không có sẵn để bán cho đến khi được trung tâm xử lý đơn hàng nhận và trạng thái của hàng hóa chuyển thành Còn hàng.
  • Đang chờ thực hiện - Hàng trong kho chưa được xử lý hoặc gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng do trì hoãn thực hiện đơn hàng.
  • Đóng gói và vận chuyển - Hàng trong kho được chỉ định cho đơn hàng tại trung tâm xử lý đơn hàng.
  • Giữ lại - Hàng trong kho không bán.
  • Có sẵn - Hàng trong kho có sẵn để phân bổ cho đơn hàng mới.

Hàng trong kho có sẵn được tính bằng phương trình sau:

Còn trong kho - Đang chờ thực hiện - Đóng gói và vận chuyển - Giữ lại = Có sẵn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí