Trạng thái hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Trạng thái hàng trong kho cho biết vị trí của hàng trong kho trên thực tế và liệu có thể bán hàng trong kho hay không. Số lượng hàng trong kho hiển thị trong trang quản trị Shopify có thể khác số lượng hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN).

Truy cập trạng thái hàng trong kho trên SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 5. Số lượng hàng trong kho ở mỗi trạng thái hàng trong kho hiển thị trong các cột của bảng.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào sản phẩm để xem trạng thái hàng trong kho chi tiết.

Chênh lệch về hàng trong kho giữa ứng dụng SFN và trang quản trị Shopify

Vì ứng dụng SFN và trang quản trị Shopify có cách tính số lượng hàng trong kho khác nhau, số lượng hàng trong kho hiển thị có thể khác nhau. Sau đây là những nguyên nhân thường gặp gây ra chênh lệch về hàng trong kho:

Chênh lệch về hàng trong kho do trì hoãn thực hiện đơn hàng

Nếu bạn đã định cấu hình trì hoãn thực hiện đơn hàng, số lượng hàng trong kho hiển thị trong ứng dụng SFN có thể cao hơn số lượng hàng trong kho hiển thị trong trang quản trị Shopify. Chênh lệch xảy ra do hàng trong kho thay đổi thành trạng thái Đã có khách đặt nhưng chưa giao trong trang quản trị Shopify khi có đơn hàng được tạo, nhưng hàng trong kho trên ứng dụng SFN vẫn ở trạng thái Còn hàng cho đến khi kết thúc thời gian trì hoãn thực hiện đơn hàng. Khi thời gian trì hoãn thực hiện đơn hàng kết thúc, hàng trong kho sẽ đổi thành Không sẵn hàng trong ứng dụng SFN và trạng thái đổi thành Đang thực hiện đơn hàng.

Chênh lệch hàng trong kho do cân bằng hàng trong kho

Hàng trong kho ở trạng thái Chuyển nội bộ trong quá trình cân bằng hàng trong kho, số lượng hàng trong kho hiển thị trên ứng dụng SFN có thể thấp hơn số lượng hàng trong kho hiển thị trên trang quản trị Shopify. Do không thể bán hàng trong kho thuộc quá trình cân bằng hàng trong kho, số lượng hàng trong kho hiển thị trên ứng dụng SFN có thể thấp hơn so với trên trang quản trị Shopify.

Định nghĩa trạng thái hàng trong kho trên SFN

Mạng lưới giao hàng Shopify sử dụng các trạng thái sau để nhóm hàng trong kho:

Định nghĩa của từng trạng thái hàng trong kho trên SFN
Trạng thái hàng trong kho Định nghĩa
Sắp tới

Hàng trong kho đang được vận chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng của SFN. Hàng trong kho này không có sẵn để bán cho đến khi trung tâm xử lý đơn hàng nhận được hàng và trạng thái thay đổi thành Còn hàng.

Trên trang sản phẩm, bạn có thể truy cập trạng thái chi tiết hơn về hàng chuẩn bị nhập kho.

 • Chuyển hàng nội địa: Hàng trong kho sắp đến nằm trong đợt chuyển hàng nội địa.
 • Sắp trả hàng: Hàng trong kho sắp tới nằm trong một đơn hàng trả lại.
Còn trong kho Tổng hàng trong kho tại trung tâm xử lý đơn hàng của SFN và ở trạng thái Còn hàng hoặc Không còn hàng.
Có sẵn Hàng trong kho có sẵn để bán.
Không khả dụng

Hàng trong kho không có sẵn để bán.

Trên trang sản phẩm, bạn có thể truy cập trạng thái chi tiết hơn về hàng trong kho không sẵn hàng.

 • Đang thực hiện đơn hàng: Hàng trong kho đã được bán.
 • Chuyển nội bộ: Hàng trong kho đang được chuyển từ một trung tâm xử lý đơn hàng sang một trung tâm khác để cân bằng hàng trong kho.
 • Sửa lại: Hàng trong kho đang được kiểm tra và đóng gói lại để sau này có thể thực hiện.
 • Hư hỏng: Hàng trong kho bị hư hại và đang chờ tiêu hủy hoặc gửi lại cho bạn.
 • Gửi lại: Hàng trong kho đang được gửi lại cho bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí