Đồng bộ hóa hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Ghi chép chính xác về trạng thái hiện tại của hàng trong kho sẽ giúp thực hiện đơn hàng hiệu quả và giúp bạn lập kế hoạch cho hàng trong kho mà bạn sẽ cần trong tương lai gần.

Để đảm bảo mức hàng trong kho của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) khớp với mức hàng trong kho của bạn trên trang quản trị Shopify, hàng trong kho sẽ được tự động đồng bộ hóa định kỳ. Quá trình đồng bộ hóa này được gọi là đồng bộ hóa chênh lệch.

Đồng bộ hóa chênh lệch

Khi SKU mới được gửi đến SFN trong đợt chuyển về, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ phê duyệt và xác minh để thực hiện đơn hàng. Tìm hiểu thêm về cách tìm số lượng hàng trong kho hiện có trong trang quản trị Shopify.

Bằng cách sử dụng phương thức đồng bộ hóa chênh lệch, số lượng Còn hàng tại địa điểm của Mạng lưới giao hàng Shopify trên trang quản trị Shopify sẽ được cập nhật mỗi khi có đơn hàng được đặt. Nếu có điều chỉnh tại trung tâm xử lý đơn hàng, ví dụ như tính nhầm, sản phẩm bị hư hỏng hoặc có dự án đặc biệt, điều chỉnh sẽ được áp dụng cho hàng trong kho Còn hàng vào tối ngày hôm đó.

SFN không bao giờ tự động ghi đè số lượng Còn hàng. Nếu bạn thay đổi số lượng này theo cách thủ công, mức hàng trong kho mới có thể sẽ không chính xác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí