Giá và thanh toán

Bạn có thể truy cập sao kê hàng tháng hiện tại và trước đây đối với các khoản cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang Cước phí trong ứng dụng SFN.

Tất cả cước phí SFN cũng được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều hóa đơn.

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify theo các tần suất khác nhau:

  • tại thời điểm thực hiện đơn hàng
  • vào cuối ngày
  • vào cuối tháng

Ví dụ: Tất cả các khoản phí thực hiện đơn hàng được thêm ngay sau khi thực hiện xong đơn hàng, nhưng mọi khoản phí lưu kho trong một tháng sẽ được cộng dồn vào cuối tháng dương lịch đó. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN.

Phí SFN được lập hóa đơn hàng tháng và có thể có kỳ thanh toán khác với kỳ thanh toán của Shopify. Kỳ thanh toán của Shopify có thể thay đổi tùy theo thời hạn và phí gói đăng ký Shopify của bạn. Kỳ thanh toán của SFN bắt đầu từ ngày đầu tiên và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch.

Bạn có thể truy cập sao kê cước phí SFN hằng tháng trên trang quản trị Shopify. Sao kê cước phí SFN của bạn được hoàn tất và đóng vào cuối mỗi tháng. Sau khi sao kê đóng, bạn có thể xuất sao kê chi tiết dưới dạng tệp CSV.

Cước phí SFN hiển thị trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về các khoản cước phí SFN bằng cách nhấp vào Xem chi tiết theo tháng trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Hóa đơn đầy đủ sẽ hiển thị trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Bạn có thể truy cập định nghĩa cho các loại phí trong ứng dụng SFN bằng cách chuyển đến mục Cước phí > Xem định giá.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí