Giá và thanh toán

Bạn có thể truy cập sao kê hằng tháng hiện tại và trước đây đối với các khoản cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang Cước phí trong ứng dụng SFN. Đối với mỗi yêu cầu thực hiện, chi phí chi tiết được hiển thị trong mục Chi phí thực hiện.

Tất cả cước phí SFN cũng được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai.

Phí Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được thêm vào hóa đơn Shopify theo các tần suất khác nhau:

  • vào cuối ngày
  • vào cuối tháng

Ví dụ: Toàn bộ phí thực hiện đơn hàng trong một ngày sẽ được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn vào ngày tiếp theo, nhưng toàn bộ phí lưu kho trong một tháng sẽ được thêm vào cuối tháng đó. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN dành cho Hoa KỳCanada.

Phí SFN được lập hóa đơn hàng tháng và có thể có chu kỳ thanh toán khác so với chu kỳ thanh toán của Shopify. Chu kỳ thanh toán của Shopify có thể khác nhau dựa trên thời hạn và cước phí gói đăng ký Shopify của bạn. Chu kỳ thanh toán của SFN bắt đầu vào ngày đầu tiên và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng theo lịch.

Bạn có thể truy cập sao kê cước phí SFN hằng tháng. Sao kê cước phí SFN của bạn đã được hoàn tất và đóng vào cuối mỗi tháng. Sau khi sao kê đóng, bạn có thể xuất sao kê chi tiết dưới dạng tệp CSV theo tháng.

Cước phí SFN được hiển thị trên trang Cước phí của ứng dụng SFN, trong khi hóa đơn của bạn được hiển thị trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể truy cập định nghĩa cho các loại phí trong ứng dụng SFN bằng cách chuyển đến mục Cước phí > Định giá.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí