Đợt chuyển về

Bạn có thể theo dõi hàng trong kho đã gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify trong các đợt chuyển về. Tạo đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Sau đó, đóng gói và gắn nhãn đợt chuyển về theo quy chuẩn của Mạng lưới giao hàng Shopify để đảm bảo hàng trong kho được nhận đúng cách.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí