Thêm chi tiết sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi gửi hàng trong kho đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần thêm thông tin chi tiết sản phẩm.

Mỗi mẫu mã sản phẩm phải có các chi tiết sản phẩm như sau:

Mỗi mẫu mã sản phẩm phải có các cài đặt sau:

  • Cài đặt Hàng tồn kho sẽ được lưu tại của mẫu mã phải được đặt thành Multiple locations. Nếu Hàng tồn kho sẽ được lưu tại không hiển thị trên trang mẫu mã của bạn, nghĩa là tất cả hàng trong kho của bạn được Shopify quản lý.
  • Trang sản phẩm hoặc mẫu mã phải liệt kê nhà kho SFN là địa điểm còn hàng trong kho.

Nhân viên SFN sẽ xác định trọng lượng và kích thước sản phẩm trong quy trình được gọi là Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm. Tìm hiểu thêm về Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí