Thêm mã biểu thuế vào sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Mã biểu thuế HS cung cấp thông tin về biểu thuế cho hải quan để áp dụng cho đơn hàng. Tìm mã biểu thuế HS và chỉ định mã cho sản phẩm bạn vận chuyển quốc tế. Tìm hiểu cách thêm mã biểu thuế HS cho sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí