Chuẩn bị sản phẩm để gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của SFN và có thông tin chi tiết cần thiết để được chấp nhận. Sau khi xác nhận sản phẩm đủ điều kiện, bạn có thể thêm sản phẩm vào ứng dụng SFN, sau đó gửi sản phẩm đến SFN để được phê duyệt.

Nhìn chung, công việc chuẩn bị sản phẩm để gửi đến SFN sẽ bao gồm:

  1. Thêm sản phẩm vào SFN
  2. Xác minh rằng sản phẩm của bạn đủ tư cách hợp lệ.
  3. Thêm tất cả các chi tiết bắt buộc cho sản phẩm.
  4. Gửi cho đội ngũ thực hiện đơn hàng bản mềm của phiếu an toàn hóa chất cho bất kỳ sản phẩm nào yêu cầu văn bản này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí