Tạo các đợt chuyển về trong Mạng lưới giao hàng Shopify

Sau khi thêm chi tiết sản phẩm cần thiết và xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về việc chuyển hàng, thực hiện theo các bước sau để bắt đầu đợt chuyển về hàng trong kho đến một trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Bạn có thể chuyển lên đến 500 mục hàng cùng một lúc.

Hãy nhớ thêm thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển. Nếu bạn không có thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển, hãy nhớ thêm thông tin theo dõi vào đợt chuyển khi có thông tin.

Khi bạn thêm một mẫu mã chưa từng được gửi đến SFN trước đây, mẫu mã sẽ hiển thị thẻ New trong đợt chuyển về. Khi gửi đợt chuyển về có chứa mẫu mã mới, bạn phải xác nhận rằng mẫu mã mới đủ tư cách hợp lệ để sử dụng SFN. Nếu gửi mẫu mã không đủ tư cách hợp lệ để sử dụng SFN, bạn có thể bị thu phí trả lại cho người gửi.

Tạo đợt chuyển hàng nội địa cho SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Nhấp vào Tạo đợt chuyển về.

 4. Chọn sản phẩm bạn muốn gửi đến SFN.

  1. Chọn nơi sẽ gửi sản phẩm của bạn đi.
  2. Không bắt buộc: Bỏ chọn hộp kiểm Trừ khỏi số lượng hàng tồn kho của địa điểm này nếu bạn không muốn thay đổi số lượng hàng tồn kho của địa điểm.
  3. Nhấp vào Chọn sản phẩm để chọn thủ công những sản phẩm bạn muốn gửi đến SFN, hoặc nhấp vào Nhập từ tệp CSV để nhập tệp CSV gồm những sản phẩm bạn muốn gửi.
  4. Sau khi chọn sản phẩm, chọn số lượng bạn muốn gửi.
  5. Nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Đảm bảo sản phẩm có nhãn mã vạch.

  1. Nếu sản phẩm của bạn không có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm không có mã vạch rồi nhấp vào Tải xuống nhãn mã vạch. Nếu sản phẩm đã có mã vạch thì nhấp vào Sản phẩm đã có mã vạch.
  2. Nhấp vào Next (Tiếp).
  3. Nhấp vào Tiếp tục để xác nhận sản phẩm cho đợt chuyển này. Sau khi xác nhận, bạn sẽ không thể thêm bất kỳ sản phẩm nào vào đợt chuyển này.
 6. Chuẩn bị hộp và nhãn

  1. Nếu tự gắn nhãn, hãy xác nhận cách bạn sẽ đóng gói hộp. Bạn có thể đóng gói hộp theo cách một SKU cho mỗi hộp hoặc nhiều SKU cho mỗi hộp
  2. Nếu tự gắn nhãn, hãy gắn nhãn nội dung hộp vào mặt ngoài pa-lét hoặc hộp.
  3. Nhấp vào Next (Tiếp).
 7. Nhập chi tiết vận chuyển, bạn có thể chọn Bưu kiện nhỏ hoặc Giao vận và nhập chi tiết vận chuyển:

  • Bưu kiện nhỏ sẽ cho phép bạn cung ứng nhãn của riêng bạn hoặc mua nhãn của Shopify.
  • Giao vận sẽ cho phép bạn nhập thông tin hãng vận chuyển hoặc đặt dịch vụ giao vận của Shopify.
 8. Nếu đặt dịch vụ giao vận của Shopify, tải xuống và gắn một nhãn vào từng pa-lét trong lô hàng. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với nhãn pa-lét.

 9. Nhấp vào Tiếp theo để xem lại và gửi đợt chuyển hàng nội địa.

 10. Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất đợt chuyển hàng nội địa.

Trạng thái hoạt động của đợt chuyển hàng nội địa

Việc xem lại trạng thái hoạt động của đợt chuyển hàng nội địa có thể giúp bạn hiểu được vị trí của lô hàng trong quá trình chuyển hàng nội địa và liệu hàng trong kho đã sẵn sàng thực hiện hay chưa.

Định nghĩa của từng trạng thái hàng trong kho trên SFN
Trạng thái hoạt động Định nghĩa
Đang vận chuyển Đợt chuyển hàng nội địa đang được gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng và chưa đến nơi.
Đã đến Đợt chuyển hàng nội địa đã đến trung tâm xử lý đơn hàng và đang chờ quy trình nhận hàng.
Đang nhận Trung tâm xử lý đơn hàng đã bắt đầu quét và nhận lô hàng chuyển nội địa. Quy trình nhận hàng bao gồm chấp nhận và xử lý lô hàng, sau đó lưu kho từ đợt chuyển.
Đã nhận một phần Trung tâm xử lý đơn hàng đã nhận lô hàng nhưng chưa nhận được tất cả hàng trong kho có trong đợt chuyển.
Hoàn tất Đã hoàn tất quy trình nhận hàng của trung tâm xử lý đơn hàng. Điều này có nghĩa là đã nhận tất cả các mặt hàng dự kiến hoặc nhiều mặt hàng khác hoặc đã chốt lô hàng cuối cùng của đợt chuyển hơn 30 ngày trước.

Kết nối tài khoản Shopify và Flexport

Bạn có thể kết nối tài khoản Shopify với tài khoản Flexport để theo dõi các lô hàng giao vận bằng Flexport qua ứng dụng Shopify Fulfillment Network (SFN).

Các bước thực hiện:

 1. Tạo đợt chuyển hàng nội địa cho SFN.
 2. Trong mục Cung cấp thông tin theo dõi, chọn Giao vận.
 3. Trong trường Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, chọn Flexport trong menu thả xuống.
 4. Sau khi bạn chọn Flexport, hoàn tất các bước xuất hiện trong mục Theo dõi tự động rồi nhấp vào Lưu.

Thêm đơn vị cung ứng làm nơi gửi

Thay vì chọn một trong những địa điểm của bạn làm nơi gửi của đợt chuyển, bạn có thể tạo hồ sơ đơn vị cung ứng để sử dụng làm nơi gửi. Sau khi tạo đơn vị cung ứng, bạn có thể chọn đơn vị đó làm nơi gửi của các đợt chuyển sau này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Nhấp vào Tạo đợt chuyển về.

 4. Trong danh sách Nơi gửi, nhấp vào Thêm đơn vị cung ứng rồi thêm thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Sửa số lượng của đợt chuyển hàng nội địa

Nếu đợt chuyển hàng nội địa ở trạng thái Nháp, bạn có thể chỉnh sửa số lượng mặt hàng. Bạn không thể chỉnh sửa đợt chuyển hàng nội địa đã được xác nhận. Nếu cần thay đổi thông tin về đợt chuyển hàng nội địa đã được xác nhận, bạn cần tạo đợt chuyển hàng nội địa mới có thông tin và nhãn chính xác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Nhấp vào đợt chuyển về mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong cột Transfer quantity (Số lượng chuyển) của một mặt hàng, hãy nhập số lượng mới mà bạn muốn trung tâm xử lý đơn hàng sẽ nhận được.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ngưỡng nhận hàng cho số lượng của đợt chuyển hàng nội địa

Nếu số lượng của một mẫu mã trong đợt chuyển về của bạn không khớp với số lượng mà trung tâm xử lý đơn hàng nhận được thì đợt chuyển về sẽ chuyển sang trạng thái kiểm toán. Nếu không thể giải trình nguyên nhân hợp lý, đội ngũ hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn về sự chênh lệch này.

Để tránh bị kiểm tra các phạm vi sai số nhỏ, bạn có thể thêm phạm vi theo phần trăm, hay còn gọi là ngưỡng nhận hàng, cho đợt chuyển về. Nếu số lượng nhận được nằm trong ngưỡng nhận hàng, đợt chuyển của bạn sẽ không chuyển sang trạng thái kiểm tra và hàng trong kho vẫn được tiếp nhận bình thường.

Ví dụ: Nếu đợt chuyển về của bạn có hai mẫu mã, một mẫu mã với số lượng 100 và một mẫu mã với số lượng 200 và bạn đặt ngưỡng nhận là 10% cho đợt chuyển về, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Mẫu mã có số lượng 100 sẽ không bị kiểm tra nếu trung tâm xử lý đơn hàng đếm được số lượng trong khoảng từ 90 đến 110 đơn vị.
 • Mẫu mã có số lượng 200 sẽ không bị kiểm tra nếu trung tâm xử lý đơn hàng đếm được số lượng trong khoảng từ 180 đến 220.

Theo mặc định, Ngưỡng nhận hàng của một đợt chuyển về được đặt là 0%. Bạn có thể chỉnh sửa ngưỡng nhận hàng của đợt chuyển về có trạng thái Nháp, Đã gửi hoặc Đang vận chuyển. Ngưỡng nhận hàng tối đa mà bạn có thể đặt là 20%.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Thực hiện một trong hai cách sau:

 4. Trong mục Receiving threshold (Ngưỡng nhận hàng), nhấp vào Chỉnh sửa.

 5. Trong mục Threshold per variant (Ngưỡng nhận hàng cho mỗi mẫu mã), nhập số phần trăm rồi nhấp vào Lưu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa chi tiết đơn vị cung ứng

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng bằng cách thêm đơn vị cung ứng vào đợt chuyển về mới rồi thay đổi thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng. Sau đó, bạn có thể xóa đợt chuyển mới hoặc tiếp tục tạo đợt chuyển về mới.

Sau khi gửi đợt chuyển, bạn không thể chỉnh sửa địa chỉ của đơn vị cung ứng và địa chỉ này sẽ không thay đổi nếu bạn chỉnh sửa địa chỉ đó trên đợt chuyển khác.

Khi thay đổi tên của đơn vị cung ứng, tên của đơn vị cung ứng trong tất cả các đợt chuyển hiện tại sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Nhấp vào Tạo đợt chuyển về.

 4. Trong danh sách Nơi gửi, chọn đơn vị cung ứng.

 5. Nhấp vào View supplier details (Xem chi tiết đơn vị cung ứng) > Edit (Chỉnh sửa).

 6. Thực hiện chỉnh sửa, sau đó, nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Lên lịch giao hàng đến Trung tâm xử lý đơn hàng SFN

Nếu bạn sử dụng hãng vận chuyển để gửi sản phẩm đến SFN, bạn cần hẹn lịch giao hàng bằng cách gửi email đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN ít nhất 24 giờ trước khi đến nơi. Bạn có thể tìm địa chỉ email và giờ giao hàng của trung tâm xử lý đơn hàng bằng cách truy cập đợt chuyển hàng nội địa trong ứng dụng SFN.

Bạn hoặc hãng vận chuyển phải đưa những thông tin sau đây vào nội dung của thư email về yêu cầu hẹn lịch giao hàng:

 • Tên công ty hoặc tên cửa hàng
 • Số ID chuyển hàng nội địa
 • Ngày và thời gian giao hàng bạn yêu cầu
 • Tên hãng vận chuyển
 • Mã theo dõi (PRO)
 • Mã số vận đơn (BOL)
 • Hình thức live unload hay container drop
 • Loại hàng hóa của sản phẩm
 • Sản phẩm được dỡ trực tiếp xuống sàn hay pa-lét
 • Tổng số pa-lét trong lô hàng
 • Phiếu đóng gói đính kèm trong email, nếu có

Nhân viên SFN sẽ trả lời thư email kèm theo xác nhận thời gian giao hàng, hoặc đưa ra thời gian khác nếu không thể đáp ứng thời gian bạn yêu cầu.

Tạo tệp CSV cho đợt chuyển hàng nội địa

Bạn có thể tạo tệp CSV để nhập sản phẩm vào đợt chuyển về bằng cách tải xuống mẫu CSV đã định dạng sẵn từ ứng dụng SFN hoặc tạo thủ công tệp CSV bằng chương trình bảng tính.

Tải xuống tệp CSV mẫu

Tệp CSV mẫu chứa tất cả sản phẩm đủ điều kiện cho SFN. Hàng trong kho của mỗi sản phẩm có giá trị mặc định là 0.

Sau khi tải xuống mẫu, chỉnh sửa kho hàng mà bạn muốn đưa vào đợt chuyển. Sản phẩm nào có hàng trong kho bằng 0 trong tệp CSV sẽ không được thêm vào đợt chuyển về.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Đợt chuyển về.

 3. Nhấp vào Tạo đợt chuyển về.

 4. Nhấp vào Nhập từ CSV, rồi nhấp vào Tải xuống mẫu CSV định dạng sẵn.

Tạo tệp CSV thủ công

Bạn có thể tạo tệp CSV bằng chương trình trang tính, ví dụ như Google Trang tính. Tệp chỉ yêu cầu các tiêu đề cột SKUQuantity. Với mỗi hàng sau tiêu đề, thêm SKU và hàng trong kho của sản phẩm bạn muốn thêm vào đợt chuyển hàng trong kho. Tất cả SKU phải dành cho sản phẩm đủ điều kiện sử dụng SFN. Sau khi thêm sản phẩm, đảm bảo rằng bạn lưu tệp bảng tính dưới dạng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí