Tạo đợt chuyển về

Sau khi thêm chi tiết sản phẩm cần thiết, thực hiện theo các bước sau để bắt đầu đợt chuyển hàng trong kho đến một trong những trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify.

Hãy nhớ thêm thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển. Nếu bạn không có thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển, hãy nhớ chỉnh sửa đợt chuyển và bổ sung khi có thông tin. Bạn có thể phải chịu thêm chi phí xử lý nếu lô hàng đến nhà kho thuộc Mạng lưới giao hàng Shopify mà không có thông tin theo dõi.

Bạn có thể chuyển lên đến 500 mục hàng cùng một lúc.

Khi bạn thêm một mẫu mã chưa từng được gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify, mẫu mã đó sẽ hiển thị thẻ New trong đợt chuyển đến. Khi gửi đợt chuyển đến có mẫu mã mới, bạn phải xác nhận rằng mẫu mã mới đủ điều kiện sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Nếu bạn gửi mẫu mã không đủ điều kiện sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể bị tính phí trả về cho người gửi.

Tạo đợt chuyển về

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Chọn nơi gửi của đợt chuyển. Nơi gửi có thể là một địa điểm của bạn hoặc một đơn vị cung ứng.
 4. Không bắt buộc: Để không thay đổi mức hàng trong kho của địa chỉ nơi gửi, bỏ chọn Deduct items from this location's inventory (Trừ các mặt hàng khỏi kho hàng của địa điểm này).
 5. Chọn nơi nhận của đợt chuyển.
 6. Nhấp vào Add products (Thêm sản phẩm). Để tải lên sản phẩm bằng tệp CSV, tham khảo Tải lên sản phẩm qua tệp CSV.
 7. Nhấp vào Submit inbound transfer (Gửi đợt chuyển về).
 8. Nếu có sản phẩm chưa từng gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn hãy chọn hộp thoại Xác nhận sản phẩm đủ điều kiện rồi nhấp vào Xác nhận và gửi.

Tiếp theo, đóng gói và gắn nhãn đợt chuyển về của bạn.

Thêm đơn vị cung ứng

Thay vì chọn một trong những địa điểm của bạn làm nơi gửi của đợt chuyển, bạn có thể tạo hồ sơ đơn vị cung ứng để sử dụng làm nơi gửi. Sau khi tạo đơn vị cung ứng, bạn có thể chọn đơn vị đó làm nơi gửi của các đợt chuyển sau này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Trong menu thả xuống Origin (Nơi gửi), nhấp vào Add supplier (Thêm đơn vị cung ứng) và thêm thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Thêm phạm vi cho số đợt chuyển về

Bản Beta: Tính năng này đang trong giai đoạn beta và chỉ khả dụng với một số thương nhân.

Nếu số lượng của một mẫu mã trong đợt chuyển về của bạn không khớp với số lượng mà trung tâm xử lý đơn hàng nhận được thì đợt chuyển về sẽ chuyển sang trạng thái kiểm toán. Nếu không tìm thấy lời giải thích hợp lý nào, đội ngũ Thực hiện đơn hàng sẽ liên hệ với bạn về sự chênh lệch này.

Để tránh phải kiểm toán với các biên lỗi nhỏ, bạn có thể thêm ngưỡng bằng phần trăm, hoặc phạm vi, cho số lượng đợt chuyển về. Nếu số lượng mà trung tâm xử lý đơn hàng tính được nằm trong phạm vi của bạn, đợt chuyển về sẽ bị chuyển sang trạng thái kiểm toán.

Phạm vi mà bạn bổ sung sẽ áp dụng cho mọi mẫu mã trong đợt chuyển. Nếu bạn muốn thêm phạm vi khác nhau cho các mẫu mã khác nhau, hãy tạo nhiều đợt chuyển về.

Ví dụ: Giả sử đợt chuyển về của bạn có hai mẫu mã, một mẫu mã có số lượng là 100 và một mẫu mã có số lượng 200. Sau đó, bạn đặt phạm vi số lượng 10% cho đợt chuyển về. Mẫu mã có số lượng 100 sẽ không bị kiểm toán nếu trung tâm xử lý đơn hàng đếm được số lượng trong khoảng từ 90 đến 110 đơn vị. Mẫu mã có số lượng 200 sẽ không bị kiểm toán nếu trung tâm xử lý đơn hàng đếm được số lượng trong khoảng từ 180 đến 220.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Đợt chuyển về.
 3. Mở đợt chuyển về: - Nếu bạn chưa có đợt chuyển về, nhấp vào Tạo đợt chuyển về.

  • Nếu bạn muốn thêm ngưỡng số lượng cho một đợt chuyển về, hãy nhấp vào đợt chuyển về.
 4. Bên cạnh Tỷ lệ số lượng ± 0%, nhấp vào Chỉnh sửa.

 5. Trong Phạm vi số lượng, nhập giá trị phần trăm rồi nhấp vào Gửi.

Sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng bằng cách thêm đơn vị cung ứng vào đợt chuyển về mới rồi thay đổi thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng. Sau đó, bạn có thể xóa đợt chuyển mới hoặc tiếp tục tạo đợt chuyển về mới.

Sau khi gửi đợt chuyển, không thể chỉnh sửa địa chỉ của đơn vị cung ứng và địa chỉ này sẽ không thay đổi nếu bạn chỉnh sửa địa chỉ đó trên đợt chuyển khác.

Khi thay đổi tên của đơn vị cung ứng, tên của đơn vị cung ứng trong tất cả các đợt chuyển hiện tại sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Trong menu thả xuống Origin (Nơi gửi), chọn đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào View supplier details (Xem chi tiết đơn vị cung ứng) > Edit (Chỉnh sửa).
 5. Thực hiện chỉnh sửa, sau đó, nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Thêm hàng loạt sản phẩm vào đợt chuyển về bằng tệp CSV

Bạn có thể tải sản phẩm lên đợt chuyển về qua tệp CSV, thay vì thêm thủ công. Khi tạo đợt chuyển về, bạn có thể nhấp vào Add products through a CSV file (Thêm sản phẩm qua tệp CSV) và tải lên tệp CSV đã định dạng. Bạn có thể tải xuống tệp CSV mẫu từ cửa hàng hoặc tạo tệp CSV thủ công.

Tải xuống tệp CSV mẫu

Tệp CSV mẫu chứa tất cả sản phẩm đủ điều kiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify. Hàng trong kho của mỗi sản phẩm có giá trị mặc định là 0.

Sau khi tải xuống mẫu, chỉnh sửa kho hàng mà bạn muốn đưa vào đợt chuyển. Sản phẩm nào có hàng trong kho bằng 0 trong tệp CSV sẽ không được thêm vào đợt chuyển về.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Nhấp vào Import from CSV (Nhập từ CSV).
 4. Nhấp vào Download a pre-formatted CSV template (Tải xuống mẫu CSV đã định dạng sẵn).

Tạo tệp CSV thủ công

Bạn có thể tạo tệp CSV bằng chương trình bảng tính, như Google Trang tính. Tệp này chỉ yêu cầu các tiêu đề SKUQuantity. Với mỗi hàng sau tiêu đề, thêm SKU và hàng trong kho của sản phẩm bạn muốn thêm vào đợt chuyển hàng trong kho. Tất cả SKU phải dành cho các sản phẩm đủ điều kiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify. Sau khi thêm sản phẩm xong, đảm bảo lưu tệp bảng tính dưới dạng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí