Quản lý hàng trong kho bằng Mạng lưới giao hàng Shopify

Việc theo dõi hàng trong kho của bạn rất quan trọng vì giúp đảm bảo thực hiện đơn hàng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Làm việc với Shopify Fulfillment Network (SFN) để đảm bảo có thể dự tính và hạch toán hàng tồn kho, nhờ đó tiết kiệm thời gian và tài nguyên khi thực hiện và quản lý đơn hàng.

Để xây dựng thông lệ đối với hàng trong kho theo kế hoạch khi sử dụng SFN, có một số khái niệm và quy trình bạn cần biết.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí