Cài đặt ưu tiên thực hiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Đơn hàng được chỉ định cho địa điểm dựa trên mức độ ưu tiên thực hiện. Nếu bạn có hàng trong kho được quản lý bởi Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) và các địa điểm khác, bạn cần xác định mức độ ưu tiên kiểm tra hàng trong kho tại địa điểm nào khi đặt hàng.

Nếu bạn cần điều chỉnh thủ công địa điểm của cho đơn hàng, hãy làm theo các phương thức tối ưu sau:

  • Bất cứ khi nào có thể, hãy cố gắng chỉ định đơn hàng cho một địa điểm duy nhất.
  • Nếu cần chỉ định một mục hàng cho một địa điểm có đủ hàng trong kho, đừng phân chia mục hàng giữa các địa điểm.
  • Nếu mặt hàng đã bán vượt mức, hãy chỉ định đơn hàng cho địa điểm ưu tiên còn hàng trong kho.

Ví dụ: Địa điểm của bạn có thể được đặt theo thứ tự ưu tiên thực hiện như sau:

  1. Mạng lưới giao hàng Shopify
  2. Văn phòng tại nhà
  3. Cửa hàng bán lẻ

Trong ví dụ này, SFN là mức ưu tiên cao nhất đối với đơn hàng sắp tới có sản phẩm được chỉ định cho địa điểm của mạng lưới này.

Nếu bạn tạo đơn hàng nháp, đảm bảo bạn chọn thủ công trung tâm xử lý đơn hàng mà bạn muốn thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng nháp tại SFN, hãy đảm bảo chọn thủ công SFN làm địa điểm thực hiện đơn hàng.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt mức độ ưu tiên thực hiện đơn hàng, tham khảo Cài đặt thứ tự ưu tiên địa điểm thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí