Thiết lập giữ hàng trong kho cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu muốn ngừng bán hàng trong kho mà bạn có với Mạng lưới giao hàng Shopify hoặc hàng trong kho mà bạn sẽ có trong tương lai, bạn có thể sử dụng tính năng giữ lại hàng trong kho.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập giữ lại hàng trong kho, bạn cần định cấu hình các cài đặt sau:

  • Để tránh điều chỉnh lượng hàng trong kho có sẵn, hãy kích hoạt tính năng đồng bộ hóa thông tin ghi đè hàng trong kho cho cửa hàng.
  • Bỏ chọn Tiếp tục bán khi hết hàng cho từng mẫu mã bạn không muốn bán. Khi chọn cài đặt này, bạn không thể sửa đổi số lượng hàng giữ trong kho. Mọi sản phẩm giữ lại được thực hiện trước khi bạn chọn Tiếp tục bán khi hết hàng sẽ tiếp tục bán ra mà không có giới hạn.

Thiết lập giữ lại hàng trong kho

  1. Trong ứng dụng SFN, nhấp vào tab Hàng trong kho rồi chọn sản phẩm.
  2. Trong mục Còn hàng để bán, nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Trong mục Điều chỉnh theo, nhập số lượng hàng tồn kho bạn muốn thay đổi. Bạn có thể sử dụng số âm để trừ đi số lượng hàng tồn kho hiện có để bán.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi lưu số lượng hàng lưu kho mà bạn muốn giữ lại, lượng hàng tương ứng sẽ bị trừ khỏi số lượng Còn hàng của sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Bất kỳ đơn hàng nào đã được liệt kê trong danh sách Đang chờ xử lý vẫn sẽ được thực hiện. Bạn chỉ có thể giữ lại hàng trong kho chưa bán ra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí