Tránh bán vượt số hàng trong kho trong Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)

Tình trạng bán vượt số hàng trong kho xảy ra khi khách hàng đặt hàng sản phẩm có trên cửa hàng Shopify nhưng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) không có hàng trong kho cho sản phẩm đó để thực hiện đơn hàng. Xem bảng sau để tìm hiểu cách tránh bán vượt số dự trữ.

Nguyên nhân của bán quá số hàng trong kho và cách tránh
Nguyên nhân Ngăn chặn
Điều chỉnh thủ công Tránh thực hiện các điều chỉnh thủ công đối với hàng trong kho của địa điểm Mạng lưới giao hàng Shopify trong trang quản trị Shopify. Sử dụng đồng bộ hóa thông tin ghi đè làm phương thức đồng bộ hóa hàng trong kho.
Gói Bạn có thể bán lẻ các sản phẩm trong gói sản phẩm hoặc bán thành nhiều gói sản phẩm. Điều này có thể khiến việc tính toán hàng tồn kho bị chậm trễ dẫn đến tình trạng bán vượt số dự trữ, đặc biệt là trong thời gian có nhu cầu lớn. Nếu bạn có gói sản phẩm, hãy đảm bảo bạn luôn có sẵn nhiều mặt hàng trong các gói sản phẩm để tránh bán vượt số hàng trong kho.
Ứng dụng bên thứ ba Một số ứng dụng bên thứ ba, như các giải pháp quản lý hàng tồn kho, bán trước và ứng dụng bán theo gói, cố gắng điều chỉnh hàng trong kho Có sẵn tại các địa điểm được quản lý. Đảm bảo bạn không sử dụng ứng dụng có thể điều chỉnh hàng trong kho Có sẵn tại địa điểm của Mạng lưới giao hàng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí