Thiết lập đơn hàng đặt trước cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu muốn bán hàng trong kho hiện đang hết hàng trong Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn có thể cài đặt tính năng đặt trước.

Khi đặt một đơn hàng đặt trước cho một sản phẩm có số lượng hàng tồn kho là 0 trong ứng dụng SFN, đơn hàng sẽ bị tạm ngưng thực hiện và được liệt kê trong danh sách Không đủ hàng trong kho. Những đơn hàng này sẽ tự động được xử lý khi SFN nhận được hàng tồn kho mới cho sản phẩm. Nếu bạn lưu trữ sản phẩm tại nhiều trung tâm xử lý đơn hàng, trung tâm xử lý đơn hàng đầu tiên nhận được hàng tồn kho mới từ bạn sẽ bắt đầu xử lý tất cả đơn hàng đặt trước.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập đơn hàng đặt trước, bạn cần định cấu hình các cài đặt sau:

  • Để tránh điều chỉnh lượng hàng trong kho có sẵn, hãy kích hoạt tính năng đồng bộ hóa thông tin ghi đè hàng trong kho cho cửa hàng.
  • Bỏ chọn Tiếp tục bán khi hết hàng cho từng mẫu mã bạn không muốn bán. Khi chọn cài đặt này, bạn không thể sửa đổi số lượng hàng giữ trong kho. Mọi đơn hàng đặt trước được thực hiện trước khi bạn chọn Tiếp tục bán khi hết hàng sẽ tiếp tục bán mà không giới hạn số lượng đơn hàng đặt trước có thể mua được.

Thiết lập đơn hàng đặt trước

  1. Trong ứng dụng SFN, nhấp vào tab Hàng trong kho rồi chọn sản phẩm.
  2. Trong mục Còn hàng để bán, nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Trong mục Điều chỉnh theo, nhập số lượng hàng tồn kho bạn muốn thay đổi. Bạn có thể sử dụng số âm để trừ đi số lượng hàng tồn kho hiện có để bán.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn lưu số lượng hàng lưu kho mà bạn muốn đặt cho đơn hàng đặt trước, lượng hàng tương ứng sẽ được thêm vào số lượng Còn hàng của sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nếu số lượng đặt trước được bán hết, sản phẩm không tự động đặt lại thành 0 trong SFN khi có đơn vị của sản phẩm mới. Nếu bạn không muốn bán quá một sản phẩm, bạn cần đặt lại theo cách thủ công giá trị đặt trước thành 0.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí