Đánh dấu sản phẩm là dễ vỡ

Nếu bạn bán sản phẩm dễ vỡ có yêu cầu xử lý đặc biệt thì bạn có thể báo cho SFN biết rằng các sản phẩm này dễ vỡ. Sau khi sản phẩm được đánh dấu là dễ vỡ, SFN sẽ tự động thực hiện mặt hàng đó trong hộp có kích cỡ hợp lý thay vì bao bì khác.

Bạn có thể đánh dấu sản phẩm mới là dễ vỡ trên ứng dụng SFN trong mục Kiểm tra tư cách hợp lệ khi bạn tạo đợt chuyển hàng nội địa hoặc khi bạn thêm sản phẩm vào tab Hàng trong kho. Sản phẩm đã có sẵn trong kho của SFN có thể được đánh dấu là dễ vỡ trong mục Hàng trong kho.

Đánh dấu hàng trong kho SFN mới là dễ vỡ

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 5. Nhấp vào Thêm sản phẩm.

 6. Chọn sản phẩm bạn muốn thực hiện bằng SFN.

 7. Trong mục Kiểm tra tư cách hợp lệ của phần Sản phẩm dễ vỡ, chọn .

 8. Hoàn thiện các mục chọn về tư cách hợp lệ còn lại.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Đánh dấu hàng trong kho SFN hiện có là dễ vỡ

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào tab Hàng trong kho.

 5. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Trong mục Chi tiết, chọn hộp kiểm Đây là sản phẩm dễ vỡ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí