Quản lý yêu cầu thực hiện

Yêu cầu thực hiện là bản ghi của các mặt hàng mà Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện dựa trên đơn hàng của khách hàng trong trang quản trị Shopify. Yêu cầu thực hiện bao gồm các mặt hàng SFN cần lấy và đóng gói để hoàn tất toàn bộ hoặc một phần quá trình thực hiện đơn hàng Shopify.

Một đơn đặt hàng có thể có nhiều yêu cầu thực hiện. Ví dụ: Mỗi quá trình thực hiện trong đơn hàng gói đăng ký trở thành một yêu cầu thực hiện riêng trong SFN khi quá trình thực hiện được lên lịch để xử lý trong Shopify.

Nếu yêu cầu thực hiện cần bạn chú ý, thông báo biểu ngữ sẽ hiển thị trong ứng dụng SFN.

Bạn có thể truy cập yêu cầu thực hiện trong ứng dụng SFN bằng cách nhấp vào Xem tất cả trong mục Mở yêu cầu thực hiện.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí