Quản lý yêu cầu thực hiện

Yêu cầu thực hiện là bản ghi của các mặt hàng mà Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện dựa trên đơn hàng của khách hàng trong trang quản trị Shopify. Yêu cầu thực hiện bao gồm các mặt hàng SFN cần lấy và đóng gói để hoàn tất toàn bộ hoặc một phần quá trình thực hiện đơn hàng Shopify.

Một đơn hàng có thể có nhiều yêu cầu thực hiện. Ví dụ: Nếu cần thực hiện một đơn hàng từ hàng trong kho lưu trữ tại nhiều trung tâm xử lý đơn hàng thì đơn hàng đó có thể bao gồm nhiều yêu cầu thực hiện.

  • Yêu cầu thực hiện được đặt trước hạn chót buổi trưa sẽ được thực hiện cùng ngày.
  • Yêu cầu thực hiện được đặt sau buổi trưa sẽ được thực hiện vào ngày tiếp theo.
Lịch trình giao hàng ước tính cho đơn hàng từ SFN
Chi tiết về đơn hàng Lịch trình giao hàng ước tính
Thực hiện đơn hàng nội địa tiêu chuẩn tối đa 3 ngày với hàng trong kho còn hàng
Thực hiện đơn hàng nội địa Alaska, Hawaii và vùng lãnh thổ tối đa 5 ngày
Thực hiện đơn hàng quốc tế tối đa 15 ngày

Nếu yêu cầu thực hiện cần bạn chú ý, thông báo biểu ngữ sẽ hiển thị trong ứng dụng SFN.

Bạn có thể truy cập yêu cầu thực hiện trong ứng dụng SFN bằng cách nhấp vào Xem tất cả trong mục Mở yêu cầu thực hiện.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí