Yêu cầu về thực hiện đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify

Để Shopify Fulfillment Network (SFN) xử lý chính xác đơn hàng Shopify, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu thực hiệnyêu cầu về mã vạch. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt sản phẩm, chẳng hạn như SKU, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng trước khi thực hiện thay đổi.

Yêu cầu về thực hiện đơn hàng

SFN sẽ chỉ thực hiện các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • mẫu mã sản phẩm có các thuộc tính sau:

  • SKU tồn tại trong trang quản trị Shopify
  • SKU là duy nhất
  • mã nhận dạng mẫu mã là duy nhất
  • không được để trống mã vạch
  • mã vạch ở định dạng nhận dạng được, ví dụ như UPC
  • trường mã vạch khớp với mã vạch trên sản phẩm hiện vật
  • hàng trong kho của mẫu mã được đặt thành do SFN quản lý
  • tất cả hàng trong kho cho đơn hàng có sẵn
 • địa chỉ giao hàng trên đơn hàng hợp lệ

 • đơn hàng chưa được thực hiện

 • đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán hoặc nếu đơn hàng đi qua Google hoặc Facebook và Instagram của Meta, khoản thanh toán đó phải được ủy quyền

 • bạn được cập nhật thông tin thanh toán và có quyền truy cập vào cửa hàng của mình

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng đánh dấu đơn hàng Shopify là đã thực hiện, SFN sẽ bỏ qua những đơn hàng đã thực hiện đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí