Dừng yêu cầu thực hiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu muốn ngăn quá trình thực hiện đơn hàng, bạn có thể tạm dừng đơn hàng hoặc thử hủy yêu cầu thực hiện đã được gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN).

Phương thức dừng thực hiện đơn hàng phụ thuộc vào trạng thái đơn hàng và yêu cầu thực hiện:

  • Nếu đơn hàng ở trạng thái Pending, hãy tạm dừng đơn hàng trước khi gửi yêu cầu thực hiện.
  • Nếu đơn hàng ở trạng thái In progress, hãy thử hủy yêu cầu thực hiện đơn hàng.

Để đảm bảo bạn có thời gian xem lại đơn hàng trước khi gửi yêu cầu thực hiện đến SFN, cân nhắc thiết lập trì hoãn thực hiện đơn hàng hoặc quy trình tạm dừng đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí