Hủy yêu cầu thực hiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Có thể hủy yêu cầu thực hiện được gửi đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trước khi nhân viên SFN bắt đầu nhận đơn hàng, ví dụ như khi trạng thái đơn hàng là Pending. Sau khi trạng thái thực hiện đổi thành In progress, bạn có thể thử hủy yêu cầu thực hiện, nhưng đơn hàng vẫn có thể được thực hiện nếu các mặt hàng bắt đầu được nhận.

Nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng sau khi hủy yêu cầu thực hiện, bạn có thể yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công.

Hủy yêu cầu thực hiện đơn hàng bằng SFN

Bạn có thể yêu cầu SFN hủy yêu cầu thực hiện đơn hàng đang ở trạng thái In progress trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy thực hiện.
  3. Trong mục Đang thực hiện, nhấp vào menu ... rồi nhấp vào Yêu cầu hủy.
  4. Không bắt buộc: Thêm ghi chú cho nhân viên SFN về lý do bạn yêu cầu hủy.
  5. Nhấp vào Hủy yêu cầu.

Nếu peronnel SFN đã đang thực hiện đơn hàng, việc hủy sẽ không thành công. Nếu không, yêu cầu hủy sẽ thành công và trạng thái thực hiện sẽ thay đổi thành Chưa thực hiện.

Yêu cầu thủ công SFN hoàn thành lần thực hiện từng bị hủy

Nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng sau khi hủy yêu cầu thực hiện, hãy yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn yêu cầu thực hiện.
  3. Nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Trạng thái của yêu cầu thực hiện đổi thành In progress.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí