Tạm dừng yêu cầu thực hiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể tạm dừng đơn hàng đang ở trạng thái Pending theo cách thủ công, hoặc đơn hàng có thể tự động được tạm dừng bằng quy trình tạm dừng đơn hàng. Bạn có thể truy cập tất cả đơn hàng đang ở trạng thái tạm dừng trong trang quản trị Shopify.

Để yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện đơn hàng đang bị tạm dừng, bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.

Đặt thủ công đơn hàng vào trạng thái tạm dừng

Nếu đơn hàng ở trạng thái Pending và bạn muốn ngăn gửi yêu cầu thực hiện đến SFN, hãy tạm dừng đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn tạm dừng.
 3. Nhấp vào menu ... rồi nhấp vào Tạm dừng thực hiện.
 4. Chọn một lý do tạm dừng đơn hàng.
 5. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

Trạng thái đơn hàng sẽ cập nhật thành Tạm dừng và sẽ không có yêu cầu thực hiện nào được gửi đến SFN.

Truy cập tất cả đơn hàng trong trạng thái tạm dừng

Bạn có thể truy cập tất cả đơn hàng On hold để tìm hiểu lý do tạm dừng và chọn có bỏ tạm dừng hay không.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Bộ lọc rồi nhấp vào Trạng thái thực hiện, sau đó nhấp vào Tạm dừng.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Lưu thành để lưu trang xem này nhằm dễ dàng truy cập.
 4. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem lý do Tạm dừng.

Nếu bạn muốn thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công để gửi yêu cầu thực hiện mới đến SFN.

Bỏ tạm dừng đơn hàng

Sau khi giải quyết được lý do tạm dừng đơn hàng, bạn có thể bỏ tạm dừng đơn hàng. Bỏ tạm dừng đơn hàng không tự động gửi yêu cầu thực hiện mới đến SFN. Để gửi yêu cầu thực hiện mới đến SFN, hãy yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn bỏ tạm dừng.
 3. Trong mục Tạm dừng , nhấp vào Tiếp tục thực hiện

Trạng thái thực hiện sẽ cập nhật thành Chưa thực hiện.

Yêu cầu thủ công SFN thực hiện đơn hàng từng bị tạm dừng

Sau khi đã giải quyết lý do tạm dừng và bỏ tạm dừng đơn hàng, bạn có thể yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn yêu cầu thực hiện.
 3. Nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Trạng thái của yêu cầu thực hiện đổi thành In progress.

Lý do tạm dừng đơn hàng do SFN thực hiện

Lý do đơn hàng bị tạm dừng hiển thị trên đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Dưới đây là những lý do khiến yêu cầu thực hiện có thể bị tạm dừng.

Lý do tạm dừng đơn hàng do SFN thực hiện
Lý do Lý do chi tiết
Nguy cơ gian lận cao Tạm dừng đơn hàng dựa trên quy trình rủi ro đã tạm dừng yêu cầu thực hiện, hoặc lý do Rủi ro gian lận cao đã được chọn khi đơn hàng bị tạm dừng theo cách thủ công. Để yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.
Hết hàng trong kho Lý do Hết hàng trong kho được chọn khi đơn hàng bị tạm dừng theo cách thủ công. Để yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.
Sai địa chỉ Lý do Sai địa chỉ được chọn khi đơn hàng bị tạm dừng theo cách thủ công. Để yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công
Đang chờ thanh toán Lý do Đang chờ thanh toán được chọn khi đơn hàng bị tạm dừng theo cách thủ công. Để yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công
Khác Tạm dừng đơn hàng dựa trên quy trình giá trị đơn hàng đã tạm dừng yêu cầu thực hiện, hoặc lý do Khác đã được chọn khi đơn hàng bị tạm dừng theo cáchthủ công. Để yêu cầu SFN thực hiện đơn hàng, hãy bỏ tạm dừng theo cách thủ công, sau đó yêu cầu thực hiện theo cách thủ công

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí