Xử lý yêu cầu thực hiện bị từ chối trong Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)

Nếu sự cố ngăn Shopify Fulfillment Network (SFN) thực hiện đơn hàng của bạn, yêu cầu thực hiện sẽ bị từ chối. Để biết lý do từ chối yêu cầu thực hiện, truy cập đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Tùy vào lý do từ chối thực hiện, có thể bạn cần yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công hoặc yêu cầu thực hiện có thể được gửi lại tự động.

Truy cập các đơn hàng do SFN thực hiện đã bị từ chối thực hiện

Bạn có thể truy cập vào các đơn hàng có yêu cầu thực hiện bị từ chối để tìm hiểu lý do đơn hàng bị từ chối và giải quyết mọi vấn đề.

Các bước thực hiện

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào Bộ lọc rồi nhấp vào Trạng thái thực hiện, sau đó nhấp vào Yêu cầu bị từ chối.
  3. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem lý do bị từ chối.

Nếu không cần thực hiện thao tác nào, quá trình thực hiện mới sẽ tự động được gửi đến SFN. Nếu không, hãy giải quyết vấn đề rồi yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công.

Yêu cầu thực hiện theo cách thủ công đối với đơn hàng bị từ chối

Tùy thuộc vào lý do từ chối yêu cầu thực hiện, bạn có thể cần yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công. Sau khi giải quyết lý do SFN từ chối thực hiện đơn hàng, bạn có thể yêu cầu lần thực hiện mới theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn yêu cầu thực hiện.
  3. Nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Trạng thái của yêu cầu thực hiện đổi thành In progress.

Lý do SFN có thể từ chối yêu cầu thực hiện đơn hàng

Trung tâm xử lý đơn hàng SFN có thể từ chối yêu cầu thực hiện vì những lý do sau đây. Trung tâm xử lý đơn hàng SFN có thể từ chối yêu cầu thực hiện vì những lý do sau đây.

Lý do Mạng lưới giao hàng Shopify từ chối yêu cầu thực hiện đơn hàng
Lý do Lý do chi tiết Độ phân giải
Không đủ hàng trong kho Không đủ hàng trong kho để thực hiện đơn hàng Chuyển hàng trong kho mới tới SFN
Sản phẩm đang được chuyển Khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Sản phẩm đang được chuyển nhưng không có thông tin theo dõi Khi sản phẩm đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Sản phẩm đã đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN và đang chờ xử lý Khi quá trình xử lý hoàn tất, quá trình thực hiện sẽ tự động tiếp tục
Không nhận diện được sản phẩm Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Không thể xử lý đơn hàng Mặt hàng được gửi đi quốc tế yêu cầu giá trị lớn hơn 0 Thêm giá cho sản phẩm, sau đó yêu cầu thực hiện lại. Khách hàng sẽ không cần thanh toán khoản chênh lệch
Tính năng xử lý đơn hàng trong cửa hàng của bạn đã bị tắt Bật tính năng xử lý đơn hàng, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Tạm dừng thực hiện đơn hàng đối với 1 hoặc nhiều sản phẩm [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để biết thêm thông tin
Cửa hàng không có trung tâm xử lý đơn hàng đang hoạt động [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để thiết lập trung tâm xử lý đơn hàng đang hoạt động
Không có trung tâm xử lý đơn hàng nào trong Mạng lưới giao hàng Shopify có thể thực hiện đơn hàng này [Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) để biết thêm thông tin
Địa chỉ không hợp lệ Địa chỉ giao hàng của đơn hàng không hợp lệ Sửa lại địa chỉ giao hàng, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Hạn chế giao hàng Không có hãng vận chuyển nào sẵn sàng để vận chuyển đến địa chỉ giao hàng trong đơn hàng này Thay đổi địa chỉ giao hàng hoặc thay đổi địa điểm thực hiện, sau đó yêu cầu thực hiện lại
Phải có mã HS Không thể xử lý đơn hàng [Thêm mã HS](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) cho sản phẩm, sau đó liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN để cập nhật sản phẩm. Sau khi cập nhật, yêu cầu thực hiện lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí