Thiết lập quy trình xử lý đơn hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Để Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tự động xử lý và thực hiện đơn hàng mới giúp bạn, bạn phải bật tính năng xử lý đơn hàng trong tab Cài đặt của ứng dụng SFN. Cài đặt này được kích hoạt theo mặc định khi bạn thiết lập SFN cho cửa hàng.

Nếu tính năng xử lý đơn hàng bị hủy kích hoạt, yêu cầu thực hiện sẽ được tạo ở trạng thái Đang chờ xử lý và SFN sẽ không tự động xử lý hoặc thực hiện yêu cầu. Hủy kích hoạt tính năng xử lý đơn hàng sẽ không hủy đơn hàng đang được xử lý.

Thiết lập tính năng xử lý đơn hàng

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng.

  6. Trong mục Xử lý đơn hàng, thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Nếu cài đặt hiển thị Tính năng xử lý đơn hàng bị hủy kích hoạt và bạn muốn kích hoạt tính năng đó, hãy nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Kích hoạt một lần nữa để xác nhận.
    • Nếu cài đặt hiển thị Tính năng xử lý đơn hàng đang được kích hoạt và bạn muốn hủy kích hoạt tính năng đó, hãy nhấp vào Hủy kích hoạt rồi nhấp vào Hủy kích hoạt một lần nữa để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí