Thiết lập quy trình xử lý đơn hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Để Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tự động xử lý và thực hiện đơn hàng mới giúp bạn, bạn phải bật tính năng xử lý đơn hàng trong tab Cài đặt của ứng dụng SFN. Cài đặt này được kích hoạt theo mặc định khi bạn thiết lập SFN cho cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về quá trình xử lý đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí