Thiết lập trì hoãn thực hiện đơn hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu bạn muốn có thời gian hủy đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng hoặc giải quyết các vấn đề của khách hàng trước khi nhân viên của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) bắt đầu thực hiện đơn hàng, bạn có thể đặt thời gian trì hoãn thực hiện đơn hàng lên đến 120 phút.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Nhấp vào Quản lý đơn hàng.

  6. Trong mục Xử lý đơn hàng, nhấp vào Tạm dừng đơn hàng để xem lại trong mục Tạm dừng quá trình thực hiện.

  7. Nếu bạn muốn thay đổi thời gian trì hoãn từ mặc định là 30 phút, nhấp vào 30 phút và chọn số phút.

  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu không muốn SFN trì hoãn thực hiện đơn hàng, bạn có thể nhấp vào Tự động thực hiện đơn hàng trong cài đặt ứng dụng SFN.

Nếu cần bỏ qua trì hoãn thực hiện đơn hàng cho một đơn hàng cụ thể, bạn có thể yêu cầu thực hiện đơn hàng bằng cách nhấp vào Thực hiện ngay trên trang yêu cầu thực hiện đơn hàng trong ứng dụng SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí